Kritiky.cz > Filmové premiéry > Premiéra Českého filmu : „Jménem krále“

Premiéra Českého filmu : „Jménem krále“

Píše se 13. sto­le­tí. Království čes­ké­mu a mar­krab­ství morav­ské­mu vlád­ne Přemysl Otakar II.

 

 Na zásnu­by, kte­ré mají usmí­řit zne­svá­ře­né  rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysí­lá král své­ho zástup­ce v sever­ních Čechách, správ­ce krá­lov­ské­ho hra­du Bezdězu, Oldřicha z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomoc­ní­ci (Jan Dolanský, David Matásek) sto­py po lou­pež­né vraž­dě nezná­mé­ho kup­ce.
Na var­tem­ber­ském pan­ství se Oldřich setká­vá s Ludmilou (Klára Issová), dce­rou Markvarta z Vartemberka, kte­rou zná od její­ho dět­ství. Ludmila se mu svě­ří, že se nechce vdát za Beneše z Dubé (David Prachař), přes­to­že jejich svat­ba je pod­mín­kou křeh­ké­ho míru mezi obě­ma rody.
Během slav­nost­ní hos­ti­ny, pořá­da­né na Oldřichovu počest, je zavraž­děn pur­kra­bí (Miloš Vávra). Podezření pad­ne na lout­nis­tu (Saša Rašilov), jehož snou­ben­ku se pur­kra­bí poku­sil zne­u­žít.
Druhého dne ráno je Markvart (Martin Štěpánek), hla­va rodu Vartemberků, nale­zen mrtev pod okny hra­du. Sebevražda je vylou­če­na! Oldřich se pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní. I přes smrt hrad­ní­ho pána se koná rytíř­ský tur­naj, ve kte­rém Beneš z Dubé vítě­zí. Všichni vidí, že mís­to své nastá­va­jí­cí Ludmile se věnu­je čer­stvé vdo­vě po Markvartovi, Kláře z Vartemberka (Markéta Hrubešová). Oldřich se mezi­tím sna­ží o rekon­struk­ci Markvartovy vraž­dy a důvtip­ně pro­ka­zu­je, že tělo pána z Vartemberka moh­lo být svr­že­no jedi­ně z okna kom­na­ty jeho mla­dé ženy Kláry.
Kdo sto­jí za podiv­ný­mi vraž­da­mi a jaká je mezi nimi sou­vis­lost?

 

Jako milov­ník čín­ských detek­ti­vek Roberta Van Gulika o soud­ci Ti, jsem hle­dal téma­ta, kte­rá by čás­teč­ně kore­spon­do­va­la s naším geo­gra­fic­kým a kul­tur­ním pro­stře­dím            a záro­veň spa­da­la do stře­do­vě­ku.  Zajímaly mě his­to­ric­ké námě­ty, kde by se v oso­bě vyšet­řo­va­te­le  snou­bi­la rytíř­ská čest s vti­pem, bojov­nos­tí a vytr­va­los­tí.  
Jednoho veče­ra jsem se ve Viole potkal s dr. Vlastimilem Vondruškou, kte­rý zde uvá­děl svůj pořad za dopro­vo­du Petra Traxlera. Některá jeho ran­ná díla jsem již znal (to ješ­tě dr. Vondruška pub­li­ko­val pod jiným jmé­nem), ale od toho­to veče­ra jsem se stal jeho pil­ným  čte­ná­řem. Vondruškovy kni­hy spl­ňo­va­ly mou před­sta­vu seri­á­lu se stře­do­vě­kým detek­ti­vem, rytí­řem i soud­cem v jed­né oso­bě.
Již ten večer ve Viole jsem dr. Vondrušku oslo­vil se svým nápa­dem nato­čit seri­ál s téma­ti­kou stře­do­vě­kých detek­ti­vek. Dr. Vondruška napsal prv­ní scé­nář, kte­rý jsem dal posou­dit dra­ma­tur­gům. Po nezbyt­ných úpra­vách a s pře­svěd­če­ním o smys­lu­pl­nos­ti pro­jek­tu jsem scé­nář nabí­zel k rea­li­za­ci našim i zahra­nič­ním part­ne­rům.  Tak se zro­di­la spo­lu­prá­ce s TV Nova. Podobná tema­ti­ka není čas­to pre­zen­to­vá­na a tak dou­fám, že divá­ky film v kině zaujme.       
Natáčelo se v srpnu a září 2008 na hra­dě Točník, ve skan­ze­nu Řepova a ve Staré Huti – v oko­lí obo­ry a vily Karla Čapka.
                                                                                              Boris Krištof, kopro­du­cent

V posled­ní době se návštěv­ní­ci hra­du Bezdězu stá­le čas­tě­ji pta­jí prů­vod­ců, v kte­ré čás­ti palá­ce byd­lel ve 13. sto­le­tí pro­slu­lý krá­lov­ský pro­ku­rá­tor Oldřich z Chlumu. Tuhle drob­nou lite­rár­ní mysti­fi­ka­ci mají na svě­do­mí his­to­ric­ké romá­ny Vlastimila Vondrušky. Sám autor říká o době, kte­rou popi­su­je: „Každý člo­věk tou­ží mít svůj vzor, své­ho hrdi­nu. Rozdíl mezi námi a stře­do­vě­kem je pře­de­vším v hod­no­tách. Pojmy jako čest, víra, odva­ha, spra­ve­dl­nost a lás­ka měly dří­ve jiný, mno­hem prav­di­věj­ší obsah. Je toho hod­ně, co by nás moh­li naši před­ko­vé učit, neboť my dnes tak tro­chu zapo­mí­ná­me     na morál­ní hod­no­ty, kte­ré zdo­bí naši dáv­nou his­to­rii. Někdy mám dokon­ce pocit, jako bychom se sko­ro sty­dě­li za to, že jsme náro­dem, kte­rý doká­zal vítě­zit nad okol­ní­mi země­mi. Historický román by neměl jen poba­vit, měl by také čte­ná­ře donu­tit                   k zamyš­le­ní, zda dnes dělá­me všech­no správ­ně.“
(ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra)

  • PŘÍBĚH TUČŇÁKA5. ledna 2005 PŘÍBĚH TUČŇÁKA Každým rokem, tisíce tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil přes zrádný a odpudivý arktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinné odolávají […] Posted in Filmové premiéry
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Non plus ultras5. srpna 2004 Non plus ultras Motto: „Nás fotbal vůbec nezajímá, fotbal je jen záminka" NON PLUS ULTRAS je komedie se sociálním podtextem, je to satirický pohled na krátký časový úsek života pětice fotbalových […] Posted in Filmové premiéry
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor1. března 2018 Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor Celovečerní dokument Bohu žel, natáčel režisér Saša Dlouhý několik let, během kterých sledoval životní příběh uprchlíků, různého postavení, jenž přišli do České republiky požádat o azyl, […] Posted in Filmové premiéry
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […] Posted in Filmové premiéry
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Film Na krátko nechává „válcovat sny“ tvrdou realitou života To však neznamená, že nedává svým hrdinům naději! Režisér Jan Šmíd má cit pro zajímavé filmové příběhy a umí natočit film, […] Posted in Filmové premiéry
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
  • Panenství na obtíž - premiera 8. září 200511. srpna 2005 Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… Bea chodí do druhého […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...