Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Premiéra „MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT“

Premiéra „MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT“

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Světová pre­mi­é­ra fil­mu pro­běh­la v úte­rý 27. říj­na v 18.00 hodin míst­ní­ho času v Los Angeles v Nokia Theatre L.A. LIVE. Tato slav­nost­ní akce byla sou­čas­ně zaha­jo­va­cím aktem pro více než 25 pre­mi­ér po celém svě­tě. V dal­ších měs­tech, mezi něž pat­ří napří­klad New York, Rio de Janeiro, Londýn, Berlín, Johannesburg a Soul nava­zu­jí­cí slav­nost­ní pre­mi­é­ry pro­bíh­ly sou­čas­ně a udá­los­ti z v Los Angeles byly pří­mo na mís­to koná­ní pře­ná­še­ny sate­lit­ním spo­je­ním. V řadě dal­ších měst, napří­klad v Moskvě, Tokiu, Sydney, v Paříži pro­běh­ly míst­ní slav­nost­ní pre­mi­é­ry. Mezi těmi­to měs­ty byla i Praha, kde pro­běh­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra o ten poz­dě­ji, tedy 28. říj­na 2009.   

Pražskou pre­mi­é­ru hos­ti­lo mul­ti­ki­no Village Cinemas Anděl. Jacksonovskému pro­gra­mu před­chá­ze­lo od 17.30 auto­gra­mi­á­da fina­lis­tů sou­tě­že Česko-Slovenská Superstar, kte­rá se kona­la v pro­sto­rách kina. Premiéra byla vysí­lá­na ve čtyřech sálech.

V rám­ci popre­mi­é­ro­vé par­ty byl pokřtěn soun­d­track Michael Jackson´s This is It, kte­rý obsa­hu­je pís­ně z fil­mu včet­ně nové­ho son­gu This Is It. Na par­ty byla rov­něž pokřtě­na Jacksonova kniž­ní auto­bi­o­gra­fie Moonwalk.

Česká veřej­nost se fil­mu dočka­la ve čtvr­tek 29. říj­na Michael Jackson’s THIS IS IT a v kinech bude film uvá­děn pou­hé dva týd­ny do 11. lis­to­pa­du.  Distribuční spo­leč­nost Falcon uve­de sní­mek ve 46 kopi­ích.

Snímek, kte­rý doku­men­tu­je udá­los­ti od dub­na do červ­na 2009 čer­pá z více než stov­ky hodin zábě­rů za záku­li­sí, na kte­rých je mož­né vidět Jacksona během zkou­šek pís­ní pro jeho vystou­pe­ní. Divákům se tak dosta­ne výji­meč­né­ho a sou­kro­mé­ho pohle­du na zpě­vá­ka, taneč­ní­ka, fil­mo­vé­ho tvůr­ce, archi­tek­ta a génia, kte­rý zde tvo­ří a cize­lu­je své nej­vět­ší a posled­ní vystou­pe­ní. Režie fil­mu se ujal Kenny Ortega, kte­rý se na pří­pra­vách kon­cer­tu podí­lel jakož­to tvůr­čí part­ner Michaela Jacksona a měl na sta­ros­ti také režii kon­cert­ních vystou­pe­ní. Producenty fil­mu jsou Randy Phillips, Kenny Ortega a Paul Gongaware. Vedoucími výro­by jsou John Branca a John McClain. Film do kin po celém svě­tě uvá­dí Sony Pictures Releasing. Další infor­ma­ce o fil­mu najde­te na adre­se  www.thisisit-film.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55782 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58170 KB. | 10.08.2022 - 08:04:21