Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

Kleopatra
Kleopatra

...to všech­no nás čeká čeká ten­to týden v tele­vi­zi. Formanovo Hoří, má panen­koVyvolený od M. Night Shyamalana, ten nej­slav­něj­ší pro­pa­dák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mno­ho dal­ších fil­mo­vých kle­no­tů.

30.7.2018

Nova Cinema 30.7.2018  13:05 Nova Cinema 31.7.2018  06:10 - Sedm let v Tibetu

Příběh dob­ro­druž­né ces­ty rakous­ké­ho horo­lez­ce Heinricha Harrera, kte­rý se svým pří­te­lem Petrem Aufschneiterem chtěl dobýt vrchol jed­no­ho z nej­vyš­ších ští­tu Himalájí - Nanga Parbatu. Po útě­ku ze zaja­tec­ké­ho tábo­ra pro­šel celý­mi Himalájemi až do tajem­né­ho svě­ta Tibetu, kde se stal uči­te­lem mla­dé­ho Dalajlámy. Mezi těmi­to dvě­ma lid­mi z úpl­ně odliš­ných svě­tů se roz­vi­nu­lo přá­tel­ství, kte­ré jim při­nes­lo moud­rost a pro Harrera zna­me­na­lo i hlu­bo­ký vnitř­ní pře­rod. Film je zalo­žen na sku­teč­ných udá­los­tech.

Prima MAX 30.7.2018  18:05 Prima MAX 31.7.2018  14:15 - Zaslaná pošta

Britská dob­ro­druž­ná fan­ta­sy kome­die je adap­ta­cí romá­nu spi­so­va­te­le Terryho Pratchetta Zaslaná poš­ta (v ori­gi­nál­ním názvu Going Postal), jehož hrdi­nou je noto­ric­ký pod­vod­ník a padě­la­tel Vlahoš von Rosret (Richard Coyle). Všechno mu vychá­zí a svý­mi vyna­lé­za­vý­mi zlo­či­ny zís­kal už obrov­ské množ­ství peněz. Jenže na kaž­dé­ho jed­nou dojde. Vlahoš je zatčen v Ankh-Morporku a po vlast­ní popra­vě se nepro­bou­zí v pekle, nýbrž v kan­ce­lá­ři lor­da Vetinariho (Charles Dance). Ten mu nabíd­ne nový život a prá­ci, což Vlahoš, pokud chce pře­žít, nemů­že odmít­nout. Dostane však téměř nespl­ni­tel­ný úkol obno­vit Poštovní úřad. Za zády má neu­stá­le pana Pumpu (Marnix Van Den Broeke), gole­ma, kte­rý ho hlí­dá, a k ruce má vyslou­ži­lé­ho poš­ťá­ka Grešleho (Andrew Sachs) a mla­dé­ho Slavoje (Ian Bonar), jehož váš­ní je sbí­rá­ní špend­lí­ků. Největším kon­ku­ren­tem Pošty je sema­fo­ro­vá Velká lin­ka, kte­rou vede nebez­peč­ně zvrá­ce­ný Nadosah Pozlátko (David Suchet) - a mezi obě­ma insti­tu­ce­mi nasta­ne tvr­dý boj. Vlahoš se také sezná­mí s ne tak úpl­ně křeh­kou sleč­nou Srdénkovou (Claire Foy), vůd­čí osob­nos­tí spo­leč­nos­ti chrá­ní­cí prá­va gole­mů, a tahle sleč­na má s Pozlátkem nevy­ří­ze­né účty... Režii veli­ce zda­ři­lé adap­ta­ce má Jon Jones.

31.7.2018

ČT1 31.7.2018  22:15 - Jeden hot a druhý čehý

Pan Guillaume je nesmlou­va­vý muž, geni­ál­ní pod­ni­ka­tel a tvr­do­hla­vý man­žel. Paní Bernadette je ener­gic­ká žena, nemé­ně tvr­do­hla­vá man­žel­ka a náru­ži­vá zahrad­ni­ce. Jejich man­žel­ství je věč­ný sou­boj tech­nic­ké­ho talen­tu a pod­ni­ka­tel­ských schop­nos­tí a lás­ky k pří­ro­dě. Stačí jed­na výhod­ná zakáz­ka od Japonců a život paní Bernadette se obrá­tí naru­by. První to „odne­se“ její zim­ní zahra­da - co se dá dělat, pře­ce své­ho muže milu­je, ale když se obrá­bě­cí stro­je dosta­nou i do její lož­ni­ce a ona má spá­nek vymě­ře­ný na minu­tu přes­ně, vyra­zí do pro­ti­ú­to­ku. A pomsta zkla­ma­né man­žel­ky sto­jí roz­hod­ně za to.

Nova Cinema 31.7.2018  20:00 Nova Cinema 1.8.2018  15:45 – Maverick

Šarmantní hazard­ní karet­ní hráč Bret Maverick se vydá­vá na pro­slu­lý poke­ro­vý šam­pi­o­nát Tří řek. Obrovskou výhru půl mili­o­nu dola­rů chce ale zís­kat i půvab­ná a vše­mi mast­mi maza­ná Annabelle Bransfordová, s níž se sezná­mí na ces­tě. Podobný zájem má také šerif Zane Coburn, zamra­če­ný pis­tol­ník Angel a dal­ší hrá­či. Podmínkou je, že kaž­dý před zapo­če­tím šam­pi­o­ná­tu slo­ží dva­cet pět tisíc dola­rů. A pro­to­že ve hře půjde o tak obrov­skou finanč­ní část­ku, pokou­še­jí se všich­ni své spo­lu­hrá­če pře­dem nějak obluf­nout, nepří­jem­ně pře­kva­pit, ane­bo je dokon­ce odstra­nit z ces­ty...

1.8.2018

Prima MAX 1.8.2018  17:35 Prima MAX 2.8.2018  13:25 – Kleopatra

Okázalost a nád­he­ra toho­to vel­ko­fil­mu nikdy nedo­sáh­ly vět­ší inten­zi­ty než nyní, kdy Kleopatra úpl­ně popr­vé vychá­zí na Bluray. Dvoudisková edi­ce je osla­vou osca­ro­vé­ho® umě­ní toho­to legen­dár­ní­ho fil­mu. Elizabeth Taylor před­sta­vu­je Kleopatru, úchvat­nou a lsti­vou krá­lov­nu Egypta. Aby si zajis­ti­la svou moc, svá­dí řím­ské vlád­ce, ale sobě rov­né­ho part­ne­ra nalé­zá až v Marcu Antoniovi, kte­ré­ho ztvár­nil Richard Burton. Jejich váš­ni­vý vztah může roz­hod­nout o osu­du nej­vět­ších svě­to­vých impé­rií.

Nova Cinema 1.8.2018  20:00 Nova Cinema 2.8.2018  16:25 - Hoří, má panenko

Autorem námě­tu a scé­ná­ře je zná­má a osvěd­če­ná troj­ka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Modelový prů­zkum čes­ké­ho malo­měš­ťác­tví ve vypouk­lém zrca­dle zvý­raz­ňu­jí­cím hos­pod­ské vzta­hy, prázd­né hla­vy, dlou­hé prs­ty a plyt­ké svě­do­mí, se ode­hrá­vá na poza­dí hasič­ské­ho bálu. V kari­ko­vá­ní a pra­ný­řo­vá­ní čes­ké národ­ní pova­hy jsou reži­sér Forman a kame­ra­man Miroslav Ondříček doslo­va nelí­tost­ní. Komedie se brzy mění v tra­gic­kou fraš­ku s citem pro detail, ges­to a dia­log. V zob­ra­ze­ní požár­nic­ké­ho ple­su se spo­ju­jí gro­tesk­ní gagy s nekom­pro­mis­ním odha­le­ním lid­ské pří­zem­nos­ti a tupo­sti. Mravní stav spo­leč­nos­ti se tu zrca­dlí pře­de­vším v posta­vách sta­rých lidí, obě­tí orga­ni­zač­ních zmat­ků, živel­ných kata­strof a hlouposti svých bliž­ních, kte­ří svo­ji nekul­tur­nost a nesvo­bo­du pova­žu­jí za nor­mál­ní.

První Formanův barev­ný film byl opět obsa­zen neher­ci zná­mý­mi z před­chá­ze­jí­cích fil­mů (za všech­ny jme­nuj­me Jana Vostrčila v roli před­se­dy ple­so­vé­ho výbo­ru a Miladu Ježkovou jako ženu hlí­da­jí­cí tom­bo­lu). Upocenou atmo­sfé­ru ves­nic­ké tan­co­vač­ky pod­tr­hu­jí dechov­ko­vé cover­ver­ze sou­do­bých bea­to­vých hitů, např. Hvězdy na vrbě či From Me To You od Beatles. Hovorová řeč před­sta­vu­je kata­log komu­ni­kač­ních defek­tů, zvlášť když se posta­vy sna­ží být ofi­ci­ál­ní. Pamflet o spo­leč­nos­ti, ve kte­ré pře­stá­va­jí fun­go­vat kamuflá­že, ale není si schop­ná při­znat pra­vý stav věcí, se teh­dy stal syno­ny­mem spo­le­čen­sky pod­vrat­né­ho fil­mo­vé­ho cynis­mu - pro­ti fil­mu napří­klad zce­la ofi­ci­ál­ně pro­tes­to­va­li čeští hasi­či. Italský kopro­du­cent sním­ku Carlo Ponti se dokon­ce díla zře­kl a žádal zpět vlo­že­ný kapi­tál. Finanční trn z reži­sé­ro­vy paty nako­nec vytr­hl fran­couz­ský pro­du­cent Claude Berri, kte­rý uhra­dil chy­bě­jí­cí část­ku. Ponti ale udě­lal chy­bu, neboť film byl nako­nec nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii cizo­ja­zyč­ný film.

Text k pís­ni „Hoří!“, jejíž refrém dal jmé­no fil­mu, napsal Fanda Mrázek, ale zde je sklad­ba uve­de­na pou­ze v orchest­rál­ní podo­bě. Mimopražská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la ve Vrchlabí v říj­nu 1967.

2.8.2018

ČT2 2.8.2018  22:10 - Povídka malostranská

Jiří Menzel jako advo­kát­ní kon­ci­pi­ent ve fil­mo­vé kome­dii pod­le povíd­ky Jana Nerudy „Figurky“.

Život nám už vypěs­to­val pár krát­kých spo­je­ní. Neruda a Malá Strana jdou ruku v ruce. Kolik gene­ra­cí už čet­lo jeho Povídky malostran­ské. Poprvé vyšly v roce 1878. A pře­ce jsou kla­si­kou z rodu živých a věč­ně aktu­ál­ních. Povídka úvod­ní, Týden v tichém domě, vstou­pi­la před lety na stří­br­né plát­no a poz­dě­ji v kate­go­rii fil­mů pro pamět­ní­ky i na obra­zov­ku.

Autor její­ho fil­mo­vé­ho pře­pi­su reži­sér Jiří Krejčík se setkal s Nerudou po letech zno­vu, ten­to­krát nad povíd­kou závě­reč­nou Figurky, idy­lic­ký úry­vek ze zápis­ků advo­kát­ní­ho kon­ci­pi­en­ta, nato­čil pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře pro praž­ské tele­viz­ní stu­dio v roce 1981. Malostranský dům zabyd­lil Jiřím Menzelem, Josefem Kemrem, Jitkou Molavcovou, Josefem Somrem, Soňou Valentovou, Rudolfem Hrušínským… Povídka Figurky má for­mu krát­kých dení­ko­vých zápis­ků. Běží struč­ně, vtip­ně, výstiž­ně. „Text jako víno“ – řekl reži­sér Jiří Krejčík. „A nejen pro tu for­mu. Hledal jsem v něm pocti­vě, pro­to­že jsem chtěl vyjá­d­řit, jak Neruda viděl svůj svět, pocho­pit jeho dobu a pocho­pit taky to, co ho bole­lo.“

Prima MAX 2.8.2018  20:00 Prima 5.8.2018  17:00 - Jako jed

Inženýr Pavel Hnyk je v prá­ci úspěš­ný, v sou­kro­mí však pří­liš spo­ko­je­ný není. Blíží se mu totiž pade­sát­ka a on se nemů­že zba­vit poci­tu, že mu život jak­si pro­klouzá­vá pod ruka­ma. Nejúčinnější medi­cí­nou na tako­vé stras­ti býva­jí milost­né avan­tý­ry, a Pavel si jich také boha­tě dopřá­vá. Jeho man­žel­ka Alice je povo­lá­ním advo­kát­ka, ví tedy o tako­vých pří­pa­dech svo­je, a pro­to­že je to moud­rá žena, mlč­ky je pře­chá­zí. Jednoho dne se ale na Pavlově pra­co­viš­ti obje­ví nová kole­gy­ně - půvab­ná Slovenka Julie. Přátelský vztah se brzy změ­ní na milost­ný poměr, a ten postu­pem času pře­růs­tá v bez­hla­vou, niči­vou vášeň, kte­rá nedbá na nic a na niko­ho...

3.8.2018

ČT1 3.8.2018  20:00 - Lotrando a Zubejda

Za lesy hlu­bo­ký­mi a kop­ci oblý­mi se roz­klá­dá půvab­ná čes­ká kot­li­na. Kromě oby­va­tel počest­ných a pra­co­vi­tých tu ale byd­lí také lou­pež­ní­ci. Nejhorší z nich, sta­rý raubíř Lotrando, si pro samé obí­rá­ní pocest­ných málem ani nevši­ml, že mu z jeho syna vyros­tl pěk­ný, ale nevzdě­la­ný mla­dík. Pošle pro­to mla­dé­ho Lotranda do kláš­te­ra, aby se mu tam dosta­lo řád­né­ho vycho­vá­ní. Z chlap­ce, kte­rý dosud ros­tl jako dří­ví v lese, se mezi mni­chy sta­ne jem­ný mla­dý muž. Jako posluš­ný syn pak své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci slí­bí, že řád­ně pře­vez­me jeho řemes­lo. Když se duše staré­ho arci­lot­ra koneč­ně ode­be­re do pek­la, nasta­nou mla­dé­mu Lotrandovi těž­ké chví­le: jako sluš­ně vycho­va­ný člo­věk není scho­pen obrat ani toho nej­oby­čej­něj­ší­ho kup­čí­ka. Ještěže potká drvoště­pa Drnce, kte­rý se s ním roz­dě­lí o kus chle­ba s tva­ro­hem... S for­tel­ným dře­vo­rub­cem Drncem se Lotrando dosta­ne také do dale­ké Solimánie. Tam už dlou­hou dobu shá­ně­jí pra­vé­ho stu­do­va­né­ho dok­to­ra. Člověka, kte­rý má před jmé­nem lékař­skou sla­bi­ku „Dr.“.

Jedině tako­vý muž prý - ale­spoň pod­le svě­ta­zna­lé­ho ces­ťá­ka pana Lustiga - by mohl vylé­čit jejich sto­na­vou prin­cez­nu Zubejdu, nad níž se sul­tá­no­vi Solimánovi bolest­ně sví­rá jeho širo­ké otcov­ské srd­ce. Jenže drvoštěp Drnec, přes­to­že má u jmé­na hned dvě sla­bi­ky „dr.“, o oprav­dic­ké medi­cí­ně nic neví a nad hla­va­mi váže­ných hos­tů z Čech se začnou sta­ho­vat čer­né mra­ky. Princezna však pro­je­ví neče­ka­ný zájem jak o pěk­né­ho drvoště­po­va pomoc­ní­ka, tak i o při­taž­li­vý zvyk, pod­le něhož si zami­lo­va­ný muž bere za man­žel­ku pou­ze jed­nu vyvo­le­nou ženu. V sul­tá­no­vě palá­ci je naštěs­tí také hod­ná kra­jan­ka La Mad, kte­rá dob­ře ví, co vlast­ně Zubejdě schá­zí: slun­ce, vzduch a to tře­tí sou­vi­sí už pří­mo s mla­dým Lotrandem...

Prima 20:15-22:40 - Mission: Impossible

Tom Cruise v hlav­ní roli špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Film byl zčás­ti nato­če­ný v Praze, vzni­kl na moti­vy popu­lár­ní­ho stej­no­jmen­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, kte­rý se u nás vysí­lal pod názvem Nulová šan­ce. Ve Spojených stá­tech se film, v němž Tom Cruise nejen ztě­les­nil ústřed­ní­ho hrdi­nu, ale také jej pro­du­ko­val, stal divác­kým super­hi­tem. Při akci na ame­ric­ké amba­sádě v Praze dojde k masa­k­ru elit­ní špi­o­náž­ní jed­not­ky CIA. Šéf chce odha­lit zrád­ce ve vlast­ních řadách a pode­zí­rá mimo­řád­ně schop­né­ho agen­ta Ethana Hunta. Nespravedlivě pode­zí­ra­ný mla­dík se pro­to pouš­tí do pát­rá­ní na vlas­tí pěst a na kaž­dém kro­ku mu při tom hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí. Odhalená prav­da je šoku­jí­cí pro všech­ny.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2003/mission-impossible/

4.8.2018

Nova 4.8.2018  15:50 Nova Cinema 6.8.2018  16:40 - Pearl Harbor

Danny a Rafe jsou od dět­ských let přá­te­li a oba si zami­lo­va­li leta­dla a létá­ní. Nerozešli se ani v dospě­los­ti, kdy se oba sta­li pilo­ty ame­ric­ké armá­dy. V Evropě již zuří vál­ka, ale ame­rič­tí vojá­ci zatím trá­ví míro­vé dny na svých základ­nách. Přesto se Rafe, kte­rý je star­ší, při­hlá­sí jako dob­ro­vol­ník do brit­ských RAF a odchá­zí bojo­vat do Evropy. Krátce před odcho­dem se sezná­mí se zdra­vot­ní sestrou Evelyn. Evelyn a její kama­rád­ky se při­chá­ze­jí poba­vit s vojá­ky z Rafeovy jed­not­ky. Rafe a Evelyn spo­lu strá­ví posled­ní roman­tic­ký večer. V závě­ru Rafe při­zná Evelyn, že odchá­zí do vál­ky. Danny s jed­not­kou a sku­pi­na zdra­vot­ních sester jsou pře­ve­le­ni na havaj­skou základ­nu Pearl Harbor, kde Evelyn odda­ně čeká na kaž­dý Rafeův dopis. Jednoho dne je to prá­vě jeho nej­lep­ší pří­tel Danny, kte­rý při­ná­ší Evely smut­nou zprá­vu. Rafe byl sestře­len nad mořem a zahy­nul. Ačkoliv se tomu brá­ní, mezi obě­ma lid­mi, kte­ré bolí ztrá­ta pří­te­le, začne vzni­kat milost­né pou­to. Zanedlouho spo­lu Danny a Evelyn strá­ví noc. Jednoho dne se však před dveř­mi Evelyniny ošet­řov­ny obje­ví Rafe, živý a zdra­vý. Zraněného pilo­ta totiž vylo­vi­li z moře a zachrá­ni­li fran­couz­ští rybá­ři. Rafe oka­mži­tě pozná, že mezi Dannym a Evelyn vzni­kl cit. Jeho reak­ce je tvr­dá a odmí­ta­vá, večí­rek na uví­ta­nou skon­čí rvač­kou. Do milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku však neče­ka­ně vstou­pí his­to­ric­ké udá­los­ti. 7. pro­sin­ce 1941 napadlo Japonsko neče­ka­ně základ­nu Pearl Harbor.

Nova Cinema 4.8.2018  20:00 Nova Cinema 8.8.2018  00:35 – Vyvolený

K nára­zu došlo ve 3 hodi­ny 15 minut. První plně obsa­ze­ný vagón byl roz­tr­žen na dvě půl­ky a ty se roz­le­tě­ly na opač­né stra­ny. Druhý vůz ura­zil ješ­tě po svém roz­dr­ce­ní čty­ři sta stop. Úlomky z tro­sek vla­ko­vé soupra­vy byly nale­ze­ny až míli od mís­ta neho­dy. Ze sto osm­nác­ti pasa­žé­rů a sed­mi čle­nů posád­ky pře­žil jedi­ný člo­věk David Dunn (Bruce Willis) zázrač­ně pře­žil, ale tra­gic­ká havá­rie vla­ku přes­to změ­ni­la jeho život. V čem spo­čí­vá tajem­ství jeho nezra­ni­tel­nos­ti? Kým a proč byl vyvo­len a obda­řen jedi­neč­nou schop­nos­tí pře­žít? Odpovědi, kte­ré jsou ovšem víc zne­po­ko­ji­vé než samot­né otáz­ky nabí­zí tajem­ný cizi­nec Elijah Price (Samuel L. Jackson). David pat­ří mezi „vyvo­le­né“ a jeho život už nikdy nebu­de stej­ný jako dřív.

5.8.2018

Nova 4.8.2018  20:20 Nova Cinema 5.8.2018  17:45 - Jurský park

Po fan­tas­tic­kém nále­zu mili­o­ny let sta­rých D.N.A. se poku­sí sku­pi­na ambi­ci­óz­ních věd­ců vytvo­řit pří­rod­ní park s žijí­cí­mi prehis­to­ric­ký­mi zví­řa­ty na vzdá­le­ném lidu­prázd­ném ost­ro­vě. Celý pro­jekt pod­po­ru­je mili­o­nář John Hammond (Richard Attenborough), kte­rý těs­ně před ote­vře­ním Jurského par­ku pro veřej­nost pozve na jeho návště­vu svá dvě vnou­ča­ta, zná­mé­ho pale­on­to­lo­ga s jeho pří­tel­ky­ní a dal­ší odbor­ní­ky. Průběh jejich klid­né návštěvy se rych­le změ­ní v noč­ní můru poté, co jeden ze zaměst­nan­ců v nadě­ji na tuč­ný zisk od kon­ku­ren­ce ukrad­ne embrya dino­sau­rů. Aby snad­no uni­kl z par­ku, vypne bez­peč­nost­ní sys­témy a tím i elektři­nou napá­je­ný plot ohra­zu­jí­cí celý Jurský park. Dinosauři se dostá­va­jí do vol­né pří­ro­dy a sou­boj lidí s dru­ho­hor­ní­mi obluda­mi začí­ná.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2005/jursky-park-film-ktery-zmenil-kinematografii/

Prima Cool 5.8.2018  20:00 Prima MAX 7.8.2018  00:25 Statečné srdce

Film je inspi­ro­va­ný sku­teč­nou his­to­ric­kou posta­vou Williama Wallace, kte­rý se v 13.století posta­vil do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké­mu krá­li Eduardovi I. William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena Murron [Marn] vyhnu­la krá­lem naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jednoho dne se ji však poku­sí zná­sil­nit ang­lič­tí vojá­ci, a když ji William brá­ní, je pro­hlá­šen za psan­ce a Murron popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vých nástrah. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat..

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2004/statecne-srdce-2/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48902 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56651 KB. | 01.07.2022 - 10:31:47