Kritiky.cz > Vaření > Překvapte vaše hosty na večírku skvělým jídlem, na které se nezapomíná.

Překvapte vaše hosty na večírku skvělým jídlem, na které se nezapomíná.

Cartering

Existuje vel­ké množ­ství cate­rin­go­vých spo­leč­nos­tí, kte­ré nabí­zí růz­né dru­hy i úro­veň slu­žeb. Můžete si nechat uva­řit čer­stvé jíd­lo pří­mo na mís­tě, upo­řá­dat gri­lo­va­cí pár­ty, nechat si jíd­lo kom­plet­ně dovézt již hoto­vé nebo si pozvat napří­klad „food-truck“.

Styling

Současné tren­dy v gastro­no­mii urči­tě dáva­jí před­nost zdra­vé­mu stra­vo­vá­ní či dokon­ce spe­ci­ál­ním vege­ta­ri­án­ským pokr­mům, nicmé­ně může­te zvo­lit nao­pak i kon­cept kla­sic­ké­ho „ame­ric­ké­ho gri­lo­vá­ní“ nebo např. „stře­do­moř­skou kuchy­ni“. Každá pořád­ná spo­leč­nost posky­tu­jí­cí cate­ring vám jis­tě nabíd­ne spous­tu mož­nos­tí na výběr.

Prověřte kva­li­tu jíd­la, dovo­zu i skla­do­vá­ní

Jestli chce­te svým hos­tům ser­ví­ro­vat jíd­lo, na kte­ré neza­po­me­nou, zají­mej­te se pře­de­vším o jeho kva­li­tu. Důležité jsou zejmé­na čer­stvé a lokál­ní suro­vi­ny. Pokud vám bude jíd­lo cate­rin­go­vá spo­leč­nost dová­žet, zají­mej­te se také o prů­běh jeho skla­do­vá­ní a dopra­vu. Chladící boxy a spe­ci­ál­ní pře­prav­ní gastro­no­mic­ké vyba­ve­ní by mělo být samo­zřej­mos­tí.

Kuchař vždy až na prv­ním mís­tě

Aby bylo jíd­lo a gastro­no­mic­ký záži­tek z něj na nej­vyš­ší úrov­ni, je tře­ba, aby se o něj posta­ral oprav­do­vý odbor­ník. Šéfkuchař je ten, kdo zajiš­ťu­je, aby chu­ťo­vé pohár­ky vašich hos­tů dosta­li maxi­mál­ní potě­še­ní. Vždy se pro­to zají­mej­te, kdo kon­krét­ně bude jíd­lo chys­tat a celý gastro­no­mic­ký kon­cept navr­ho­vat.

Doplňující akti­vi­ty

Výrazným zpes­t­ře­ním vaší spo­le­čen­ské akce může být také něja­ká akti­vi­ta pro vaše hos­ty. Zvolit může­te tře­ba „kuchař­skou show“ nebo “ ukáz­ku vaře­ní“, do kte­ré­ho se mohou vaši návštěv­ní­ci i pří­mo zapo­jit. Pořádáte-li večer­ní pár­ty, pak je vhod­ným doplň­kem „bar­man­ská show“, kte­rá může být dopl­ně­na napří­klad o ohni­vé efek­ty. V nepo­sled­ní řadě bys­te se měli zabý­vat také výzdo­bou. Květiny mohou celé pro­stře­dí rau­tu výraz­ně oži­vit a při­nést mu zají­ma­vé barev­né poje­tí.

BASTA CATERING Brno

Pokud uva­žu­je­te o uspo­řá­dá­ní osla­vy, večír­ku, firem­ní­ho setká­ní či podob­né spo­le­čen­ské akce, náš zku­še­ný tým pro cate­ring Brno je při­pra­ven vám pomo­ci. Rádi vám navrh­ne­me a zre­a­li­zu­je­me cate­rin­go­vou akci, na kte­rou budou vaši hos­té dlou­ho vzpo­mí­nat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: