Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den

Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den

Dabingove studio
Dabingove studio
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Zdeněk Hofmann pře­klá­dá kni­hy, doku­men­tár­ní fil­my a dokon­ce i odbor­né práv­ní spi­sy. Velmi si ale uží­vá i pře­klad ani­mo­va­né­ho seri­á­lu South Park, kte­rý může­te vidět na Prima Comedy Central. Zeptali jsme se ho, co pře­klad tak kon­tro­verz­ní­ho seri­á­lu obná­ší.

 Ve své kari­é­ře se mimo seri­á­lů věnu­je­te širo­ké šká­le obo­rů. Překládáte neje­nom seri­á­ly, ale také fil­my, kni­hy, odbor­né práv­ní spi­sy či píše­te scé­ná­ře ke komik­so­vým kni­hám. Co z toho vás nej­ví­ce napl­ňu­je?
Pochopitelně tvůr­čí prá­ce, tak­že ty komiksy. Ale s vel­kou chu­tí jsem pře­klá­dal napří­klad kla­si­ky jako Psycho a Ptáci, Psa Baskervillského, milé věci jako Jak ocho­čit dra­ky, Dvě soc­ky, „srd­cov­ky“ Millénium, Příběhy z kryp­ty nebo tře­ba Komando plné Arnoldových hlá­šek. A z knih pocho­pi­tel­ně sérii o Dexterovi a Eddingsovy ságy Belgariad a Malloreon, za jejichž vydá­ní v češ­ti­ně tak tro­chu mohu.

Zaměřme se teď na vaší roli pře­kla­da­te­le. Jak jste se vůbec k tomu­to povo­lá­ní dostal?

V pod­sta­tě na inze­rát začí­na­jí­cí TV Nova. S man­žel­kou nám totiž došlo, že se ze dvou pla­tů vyso­ko­škol­ských peda­go­gů neu­ži­ví­me. A po fil­mech a seri­á­lech při­šly i kni­hy, zpo­čát­ku fan­ta­sy, pak i ostat­ní. Dlužno ovšem podotknout, že jsem si moc nepo­mohl, umě­lec­ký pře­klad je sice vel­ká radost, ale záro­veň i řeho­le, kte­rá je vzhle­dem k vyna­lo­že­né prá­ci snad nej­hůře pla­ce­ným jobem, jaký znám, se stá­lou ten­den­cí hono­rá­ře ješ­tě sni­žo­vat.

Jak jste se ke své­mu povo­lá­ní pře­kla­da­te­le dostal?

V pod­sta­tě na inze­rát teh­dy začí­na­jí­cí TV Nova. S man­žel­kou nám totiž došlo, že se ze dvou pla­tů vyso­ko­škol­ských peda­go­gů neu­ži­ví­me. A po fil­mech a seri­á­lech při­šly i kni­hy, zpo­čát­ku fan­ta­sy, pak i ostat­ní. Dlužno ovšem podotknout, že jsem si moc nepo­mohl, umě­lec­ký pře­klad je sice vel­ká radost, ale záro­veň i řeho­le, kte­rá je vzhle­dem k vyna­lo­že­né prá­ci snad nej­hůře pla­ce­nou pra­cí, jakou znám, a se stá­lou ten­den­cí hono­rá­ře ješ­tě sni­žo­vat.

Byl jste někdy pří­to­men u natá­če­ní dabin­gu pro film nebo seri­ál, kte­rý jste pře­klá­dal? Dáváte dabé­rům něja­ké rady?

Byl jsem u dabo­vá­ní Karate Kida, kde jsem radil s výslov­nos­tí čín­ských vět, kte­ré se musí i správ­ně „zazpí­vat“, aby nezna­me­na­ly něco úpl­ně jiné­ho. A před dabé­ry hlu­bo­ce sme­kám. Jinak v pří­pa­dě potře­by dám do tex­tu poznám­ku. Případně upo­zor­ním tře­ba na rus­ký pří­zvuk někte­ré posta­vy v poznám­ce. Většinou si s těmi­to věc­mi ale pora­dí úprav­ce, kte­rý věty při­způ­so­bu­je her­cům pří­mo do pusy.

Sledujete někdy vámi pře­lo­že­ná díla v tele­vi­zi, abys­te zhod­no­til, jak jste s tím dabé­ři popra­li?

Popravdě moc ne, ten film nebo seri­ál jsem při pře­klá­dá­ní viděl něko­li­krát. Většinou nemám čas, pro­to­že dělám na dal­ším pře­kla­du. A pokud ano, spíš než dabing obec­ně, se kte­rým bývám spo­ko­je­ný, se pak ner­vu­ji nad dia­lo­gy – jest­li jsem někde neu­dě­lal chy­bu nebo je nemohl napsat lépe. Klasická pro­fe­si­o­nál­ní defor­ma­ce, kte­rá nepro­spí­vá dušev­ní­mu zdra­ví.

Stane se vám někdy, že si během sle­do­vá­ní fil­mu nebo seri­á­lu řek­ne­te “pře­lo­žil bych to lépe”?

Občas ano, opět to čás­teč­ně sou­vi­sí s tím, čím jsme zača­li – ten­to druh pře­kla­du je tak špat­ně pla­ce­ný, že zada­va­te­lé čas­to musí vzít zavděk méně zku­še­ný­mi, spí­še pří­le­ži­tost­ný­mi pře­kla­da­te­li, kte­ří tře­ba nevě­dí, že Red Heat je rudý/komunistický pol­da, Die Hard tvrďák či nezmar, bil­li­on mili­ar­da, život­né the Thing ne/tvor nebo bytost a tolik oblí­be­né gui­nej­ské pra­sát­ko vlast­ně mor­če.

Přejděme k South Parku, kte­rý pře­klá­dá­te pro Prima Comedy Central. Dokážete odhad­nout, kolik času vám zabe­re pře­klad jed­né epi­zo­dy?

Pokud jde o South Park (cca 17-20 strá­nek), tak jeden den. Vím, zdá se, že „pou­hých“ 20 minut musí být hoto­vých za chvil­ku, ale tak to pros­tě není. Doladit slov­ní hříč­ky, čas­to pře­lo­žit i pís­nič­ky, aby se rýmo­va­ly jako ori­gi­nál a měly pokud mož­no stej­ný for­mát, dohle­dat reá­lie a všech­ny odka­zy, to není jed­no­du­ché a chce to svůj čas.  Akční fil­my nebo běž­né kon­ver­zač­ky jdou pocho­pi­tel­ně rych­le­ji, ale tře­ba tako­vé Dvě soc­ky, kte­ré mají něja­ký dvoj­smy­sl nebo vtí­pek téměř v kaž­dé větě, jsou snad ješ­tě hor­ší. A kapi­to­lou samou pro sebe jsou doku­men­tár­ní fil­my, ty jsou čas­to pře­de­vším o dohle­dá­vá­ní správ­ných ter­mí­nů a reá­lií, čímž se doba pře­kla­du pocho­pi­tel­ně pro­dlu­žu­je.

Prima Comedy Central vysí­lá South Park zpra­vi­dla jen něko­lik dní až týd­nů po ame­ric­ké pre­mi­é­ře. Jak nároč­né je stí­hat časo­vé lhů­ty?

Je to vel­ký horor a kro­mě časo­vé­ho stre­su je tako­vé oka­mži­té pře­klá­dá­ní i pěk­ně zákeř­né. Mimo jiné pro­to, že „nevi­dí­te dopře­du“, jak kte­rý motiv auto­ři dále roz­vi­nou a nemá­te k dis­po­zi­ci ani komen­tá­ře, kte­ré mohou lec­cos dovy­svět­lit. Např. ve dva­cá­té sérii to byly „mem­berries“, bobul­ky, kte­ré nutí své poží­va­če vzpo­mí­nat na sta­ré zla­té časy, odtr­há­va­jí je od rea­li­ty a vzpo­mí­na­jí­cí spo­ju­jí do uza­vře­né­ho kla­nu. Proto jsem je pře­lo­žil co nej­o­bec­ně­ji jako „začle­něn­ky“, jen­že auto­ři ten­to motiv roz­ví­je­li jiným smě­rem a výsled­ně by se hodil pře­klad spí­še „vzpo­mněn­ky“.

 South Park se vyzna­ču­je vel­mi oso­bi­tým humo­rem. Považujete se za fanouš­ka toho seri­á­lu?

Ovšem! První díly byly tako­vá bom­ba, že jsme doma jen lapa­li po dechu. Spolu se Simpsonovými a Futuramou si roky udr­žu­je vyso­kou úro­veň a tvo­ří špič­ku žán­ru. A z někte­rých dílů (o Britney Spears nebo oživlých rekla­mách) až mra­zí. Jen mám pocit, že v posled­ních dvou séri­ích začí­ná auto­rům tro­chu dochá­zet dech.

 Jak se vypo­řá­dá­vá­te s kre­a­tiv­ní­mi nadáv­ka­mi, kte­ré léta­jí z úst sou­th­parkských ško­lá­ků? Často totiž při pří­mém pře­kla­du zní spí­še komic­ky…

Ze začát­ku jsem měl pro­blém psát něco, co bych nikdy nahlas nevy­slo­vil, ale člo­věk časem otr­ne a, kajíc­ně se při­znám, sem tam se nechám i inspi­ro­vat... Dřív jsem se čas­to ptal dcer, jaké nadáv­ky zrov­na „frčí“, jen­že ty mi mezi­tím vyrost­ly. Naštěstí v posled­ních séri­ích se od jadr­nos­ti dost ustou­pi­lo a dokon­ce se obje­vi­lo vypí­pá­vá­ní spros­ťá­ren, což je prá­vě u South Parku dost rána do zad.

Stává se vám někdy, že nara­zí­te na nepře­lo­ži­tel­nou repli­ku, u kte­ré víte, že ji pře­klad při­pra­ví o vtip? Jak to pří­pad­ně řeší­te?

Nejdřív ji pocho­pi­tel­ně zkou­ším nějak vymys­let, pak opsat nebo nahra­dit podob­ným ekvi­va­len­tem, pří­pad­ně do tex­tu vsu­nout (vět­ši­nou jed­no­slov­nou) „vysvět­liv­ku“, aby se divá­ci chy­ti­li. No, a někdy to pros­tě nejde a musím tře­ba z troj­smys­lu udě­lat jen dvoj­smy­sl. Důležité je, zvláš­tě u sit­co­mů se smí­chem pub­li­ka, aby se měl i čes­ký divák čemu zasmát. Naštěstí se mi to během těch pět­a­dva­ce­ti let a sto­vek fil­mů a dílů Dvou a půl chla­pa, Brickleberry, Dvou socek, South Parku atd. sta­lo, pokud vím, jen pár­krát. Téměř vždy to nějak jde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72086 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58200 KB. | 10.08.2022 - 08:22:26