Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Přehlídka filmů Ingmara Bergmana v novém sále kina Lucerna

Přehlídka filmů Ingmara Bergmana v novém sále kina Lucerna

Praha, 6. 1. 2014 – U pří­le­ži­tos­ti 105. výro­čí vel­ké­ho sálu kina Lucerna je pro návštěv­ní­ky toho­to praž­ské­ho bio­gra­fu při­pra­ve­no slav­nost­ní ote­vře­ní dru­hé­ho, malé­ho kinosá­lu. Původem sál urče­ný pro sou­kro­mé pro­jek­ce Miloše Havla, spo­lu­ma­ji­te­le palá­ce Lucerna a zakla­da­te­le barran­dov­ských ate­li­é­rů, se po nároč­né a zda­ři­lé rekon­struk­ci ote­vře veřej­nos­ti s kapa­ci­tou něco přes 50 seda­del. Na úvod své­ho pro­gra­mu si kino při­pra­vi­lo nejen dobo­vý seri­ál První repub­li­ka, ale také uni­kát­ní kolek­ci těch nevý­znam­něj­ších fil­mů veli­ká­na svě­to­vé­ho fil­mu, Ingmara Bergmana, kte­ré kinu poskyt­la spo­leč­nost Film Europe Media Company.

„Dramaturgicky bude ten­to sál slou­žit pře­de­vším jako alter­na­ti­va k hlav­ní­mu sálu kina – pokud bude ve „vel­ké Lucerně“ napří­klad tema­tic­ky zamě­ře­ná pře­hlíd­ka, ve dru­hém sálu bude při­pra­ven tako­vý pro­gram, aby si z něj vybral i „nefes­ti­va­lo­vý“ divák. A nao­pak – pokud se bude ve vel­kém sálu pro­mí­tat něja­ký ten divác­ký hit, ve dru­hém sálu bude pro umě­lečtě­ji zalo­že­né­ho divá­ka při­pra­ve­na spí­še arto­vá pro­gra­mo­vá nabíd­ka,“ říká k pro­gra­mu tzv. „malé­ho“ sálu ředi­tel kina Lucerna, Bedřich Němec. Kromě špič­ko­vé moder­ní tech­ni­ky při­ví­tá sál své divá­ky také poho­dl­ný­mi seda­dly, jenž zdo­bí por­tréty před­ních čes­ko­slo­ven­ských, evrop­ských i svě­to­vých fil­mo­vých tvůr­ců.

„Otevření nové­ho kinosá­lu v cen­t­ru Prahy je vskut­ku výji­meč­ný čin, kte­rý my, jako dis­tri­bu­tor evrop­ské­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu, může­me jen s povdě­kem kvi­to­vat. S kinem Lucerna máme více než nad­stan­dard­ní vzta­hy a nyní se nám i ostat­ním dis­tri­bu­to­rům ote­ví­rá nová ces­ta k divá­ko­vi, kte­ré­mu chce­me, stej­ně jako kino Lucerna, při­ná­šet to nej­lep­ší ze sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by. Tím je také výji­meč­ná pře­hlíd­ka fil­mů mága svě­to­vé­ho fil­mu, Ingmara Bergmana. Pro zahá­je­ní pro­vo­zu „malé­ho“ kinosá­lu Lucerny jsme vybra­li osm z nej­slav­něj­ších Bergmanových děl,“ uvá­dí k ote­vře­ní kinosá­lu pre­zi­dent Film Europe Media Company, Ivan Hronec.

Od pon­dě­lí 13. led­na do stře­dy 22. led­na bude vždy ve večer­ních hodi­nách pro­mít­nut jeden z Bergmanových fil­mů, kle­nou­cích se od pade­sá­tých let až po léta osm­de­sá­tá. Bergman zís­kal za svá díla řadu pres­tiž­ních fil­mo­vých oce­ně­ní a nomi­na­cí. Za tři z pro­mí­ta­ných fil­mů byl Bergman nomi­no­ván na Oscara (Lesní jaho­dy, Podzimní soná­ta a Fanny a Alexander; za svůj život byl na toto oce­ně­ní nomi­no­ván ješ­tě šest­krát), v Berlíně zís­kal za Lesní jaho­dy Zlatého med­vě­da, za Sedmou pečeť byl v Cannes nomi­no­ván na Zlatou pal­mu, kte­rou si pak odne­sl domů cel­kem sedm­krát (jed­nou i za Úsměvy let­ní noci).

Program Bergmanovy pře­hlíd­ky v malém sále kina Lucerna je násle­du­jí­cí:

- 13. 1., 20:00 - Léto s Monikou

- 14. 1., 20:00 - Úsměvy let­ní noci

- 16. 1., 19:30 - Sedmá pečeť

- 17. 1., 19:30 - Lesní jaho­dy

- 19. 1., 19:30 - Persona

- 20. 1., 19:30 - Podzimní soná­ta

- 21. 1., 19:00 - Scény z man­žel­ské­ho živo­ta

- 22. 1., 19:00 - Fanny a Alexander

Více infor­ma­cí o fil­mech v Archivu www.filmeurope.cz.

Informace o kině a jeho pro­gra­mu na http://www.lucerna.cz/kino.php.

Lenka Stanslická

PR & mar­ke­ting manager

Film Europe CZ


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74103 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56453 KB. | 25.06.2022 - 21:53:45