Kritiky.cz > Pro domov > Předzahrádka domu jako vizitka

Předzahrádka domu jako vizitka

Říká se, že chůze je nej­při­ro­ze­něj­ší pohyb člo­vě­ka. Spousta dok­to­rů dopo­ru­ču­je při redukč­ních die­tách chůzi jako jeden ze způ­sobů sní­že­ní váhy. „Ujděte dese­ti­ti­síc kro­ků den­ně a posta­vu bude­te mít jako lusk.“ hlá­sa­jí člán­ky spor­tov­ních maga­zí­nů. A tak mno­ho mužů i žen vyrá­že­jí o víken­du na pro­cház­ku kolem oko­lí jejich vlast­ní­ho domu a zra­kem ulpí­va­jí na kaž­dém domeč­ku a cha­tič­ce, kte­rý minou. A nejen na něm. Zkoumají plot, ces­tu ke vstup­ním dve­řím lemo­va­nou keři a kvě­ti­na­mi a cel­ko­vě se nechá­va­jí inspi­ro­vat před­za­hrád­ky svých sou­se­dů.
jarní věnec na dveře
Každý se chce chlu­bit krás­nou zahra­dou, pře­krás­ným inte­ri­é­rem a nej­no­věj­ší­mi spo­tře­bi­či v kuchy­ni. Avšak někdy se zapo­me­ne na krá­su a důle­ži­tost před­za­hrád­ky a co může pově­dět o maji­te­lích domu. Její barev­nost a styl uka­zu­je na pova­hu zahrad­ní­ka, kte­rý o ni peču­je.

Tipy a rady- Je dob­ré si dopře­du roz­mys­let, jak pro­stor před domem měl vypa­dat. Určitě dbej­te na jed­no­du­chou údrž­bu a ori­gi­na­li­tu. Vtiskněte tam něco ze sebe. Začněte, jak se říká, od pod­la­hy. V tom­to pří­pa­dě od pří­stu­po­vé ces­ty k domov­ním dve­řím. Může být rov­ná, ale i kli­ka­tá. Volte pev­ný mate­ri­ál, nene­chá­vej­te pou­ze hlí­nu. Usnadní vám to její údrž­bu a nena­ne­se­te si špí­nu do domu. Na záho­ny vol­te trval­ky a celé spek­trum barev. Záplava kvě­tů při­táh­ne pozor­nost a roz­jas­ní celý dům.
schody k domu s květinami
K moder­ním domům lze zvo­lit mís­to kvě­ti­no­vých záho­nů pěk­ně stři­že­né keře a stá­lo­ze­le­né dře­vi­ny. Okna roz­jas­ní hez­ky osá­ze­né truh­lí­ky, dve­ře zase okras­ný věnec při­způ­so­ben roč­ní době. Spousta lidí má rádo i soš­ky v zahra­dách a okras­ná pít­ka a krmít­ka pro zvěř. Zde však pla­tí, že méně je více. Zakomponovat lze i dře­vo a kámen.

Ulice s udr­žo­va­ný­mi před­za­hrád­ka­mi je urči­tě pří­jem­něj­ší k pro­cház­kám než kdeja­ká neži­vá ulič­ka, kde se nikdo nesna­ží o jedi­ný kví­tek. Pamatujte tedy na sebe, ale i lidi kolem sebe. Pohled na upra­ve­ný pro­stor za plo­tem pohla­dí na duši a roz­zá­ří den nejen vám, ale i sou­se­dům a náhod­ným kolemjdou­cím.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]