Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu

Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu

PC094867
PC094867
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V úte­rý 9.prosince 2014  před­sta­vi­li tvůr­ci dva­nác­ti­díl­ný seri­ál, jehož prv­ní díl uve­de tele­vi­ze ČT 1  v pon­dě­lí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin.

Scénáristka Iva Procházková při své tvor­bě pro­po­ji­la sle­do­vá­ní řeše­ní jed­not­li­vých pří­pa­dů z růz­né­ho spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí s vyu­ži­tím ast­ro­lo­gie a psy­cho­lo­gie.  Nejde o divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří. Základním pro­po­jo­va­cím téma­tem je napě­tí při odha­lo­vá­ní moti­vu zlo­či­nu a cha­rak­te­rů zlo­čin­ce. K řeše­ní pomá­há zku­še­nost a intu­i­ce majo­ra Mariána Holiny ( Ivan Trojan) i prá­ce jeho nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků, ke kte­rým pat­ří poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sabina (Hana Vagnerová).

Příprava seri­á­lu zača­la před dvě­ma roky a natá­če­ní zača­lo v červ­nu 2013. Natáčelo se v Praze i v dal­ších loka­cích po repub­li­ce. Režisér Ivan Pokorný vsa­dil na zku­še­né her­ce, ale dal také pro­stor méně zná­mým her­cům a neher­cům.

Novinářské pro­jek­ce ze zúčast­ni­li : kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT Jan Štern, reži­sér Ivan Pokorný, scé­nárist­ka Iva Procházková, her­ci Ivan Trojan, Marek Němec, Týna Průchová a Adéla Petřeková.

Galerie z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce.

Fotky v ori­gi­nál roz­li­še­ní najde­te na webu 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78352 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58183 KB. | 13.08.2022 - 14:40:36