Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami – praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny

pssvp titulka 247x247x4x1 1609121202

Hledáte pro svou prá­ci s dět­mi zají­ma­vé inspi­ra­ce? Pracujete s dět­mi se spe­ci­ál­ní vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi či dět­mi nada­ný­mi a nemá­te dosta­tek mate­ri­á­lů? Neváhejte a sáh­ně­te po  této pub­li­ka­ci.

Publikace je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. První část teo­re­tic­ká obsa­hu­je základ­ní defi­ni­ce, legisla­ti­vu spo­je­nou se vzdě­lá­vá­ním dětí se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi i s dět­mi nada­ný­mi, dále také s odliš­ným mateř­ským jazy­kem, zmín­ka o spe­ci­ál­ních cen­t­rech posky­tu­jí­cí pora­den­skou čin­nost rodi­čům, pod­kla­dy ke zpra­co­vá­ní Plánu peda­go­gic­ké pod­po­ry, Individuálnímu vzdě­lá­va­cí­mu plá­nu. Popisují zde i nále­ži­tos­ti týka­jí­cí se škol­ní zra­los­ti, zápi­su do 1. tří­dy a odkla­du škol­ní docház­ky. Na kon­ci teo­re­tic­ké čás­ti jsou meto­dic­ké poky­ny, jak s kni­hou pra­co­vat, obsa­hu­je pik­to­gra­my, pod­le kte­rých se může­te lépe ori­en­to­vat.

Hlavní část pří­ruč­ky tvo­ří sou­bor pra­cov­ních lis­tů roz­dě­le­ných do osmi kapi­tol, pomo­cí nichž tré­nu­je­me s dět­mi pozor­nost, emo­ce, slov­ní záso­bu, soci­ál­ní doved­nos­ti, ori­en­ta­ci v pro­sto­ru a čase a vzá­jem­nou komu­ni­ka­ci. Pracovní lis­ty jsou urče­ny i nada­ným dětem. Většina pra­cov­ních lis­tů jsou čer­no­bí­lé. Jsou zde ale zařa­ze­ny i lis­ty barev­né. Lze s nimi pra­co­vat ve sku­pi­nách i indi­vi­du­ál­ně, kopí­ro­vat, stří­hat, nale­po­vat i kres­lit. Celou pub­li­ka­cí vás pro­ve­de dvo­ji­ce před­ško­lá­ka KuliFerdy a jeho kama­rád­ky či sest­ry Filutky. Autorka se dotý­ká i klí­čo­vých kom­pe­ten­cí, kte­ré jsou při prá­ci peda­go­ga nesmír­ně důle­ži­té.

Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou pou­ži­té zdro­je lite­ra­tu­ry, záko­ny a vyhláš­ky, týka­jí­cí sen této pro­ble­ma­ti­ky a pro­stor pro napsá­ní pozná­mek.

Výhodou této kni­hy jsou čer­no­bí­lé stra­ny, kte­ré lze kopí­ro­vat, ilu­stra­ce atrak­tiv­ním komik­so­vým sty­lem, meto­dic­ký návod, jak s pří­ruč­kou pra­co­vat, a dále také legisla­tiv­ní poje­tí před­škol­ní výcho­vy tzn. jaké záko­ny a vyhláš­ky se této pro­ble­ma­ti­ky týka­jí.

Koncipováno spe­ci­a­lis­ty na inklu­ziv­ní vzdě­lá­vá­ní. Metodické dopo­ru­če­ní pro uči­te­le, asi­s­ten­ta i domá­cí pro­cvi­čo­vá­ní pro rodi­če. Kopírovatelné pra­cov­ní lis­ty a odbor­né infor­ma­ce o spe­ci­ál­ních vzdě­lá­va­cích potře­bách dětí.  Tato prak­tic­ká pří­ruč­ka je urče­na pro uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, prv­ních tříd, pro asi­s­ten­ty peda­go­ga i pro rodi­če před­škol­ních dětí.

Věřím, že si kaž­dý najde prá­vě to, co potře­bu­je pro svou prá­ci s dět­mi. Publikace je plná zají­ma­vých námě­tů, pra­cov­ních lis­tů pro děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi i děti nada­né. Moc se mě líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem, co pra­cu­jí s dět­mi. Vyčerpávajícím způ­so­bem se dotý­ká dneš­ní pro­ble­ma­ti­ky, kdy při­bý­vá dětí se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi a tře­ba je se jim indi­vi­du­ál­ně věno­vat. Pedagogové jsou mnoh­dy bez­rad­ní a neví, jaké mate­ri­á­ly pou­žít. Teď už tomu tak nebu­de.

Autor: PhDr. Jitka Kendíková

Ilustrace: Anna Trasilová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2016, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran: 139

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7496-271-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy5. února 2019 Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy Je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Má potíže s adaptací nebo se správným držením tužky? Chcete, aby byl váš předškolák dobře připravený na 1. třídu? Jste pedagog a hledáte […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […]
  • Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech4. února 2019 Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech Pedagogická práce v družině má svá specifika. Po skončení výuky je třeba, aby děti efektivně strávily volný čas, posilovaly svou osobnost, zdokonalovaly se v sociálních dovednostech, učily […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Předcházíme poruchám učení – soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě9. května 2019 Předcházíme poruchám učení – soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě Poruchy učení a chování patří v dnešní době k velice častým problémům, se kterými se potýkají učitelky mateřských i základních škol. Výzkumy ukazují, že lze diagnostikovat poruchy učení i […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]