Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Předražená taška Louis Vuitton?

Předražená taška Louis Vuitton?

stock photo 19949384 louis vuitton bag

Taška Louis Vuitton

Je milo­va­ná i nená­vi­dě­ná. (Co na té předra­že­né taš­ce máte?) Některé ji mají, někte­ré po ní tou­ží a někte­ré ji nema­jí a chtě­jí ji mnoh­dy nato­lik, že si nevá­ha­jí poří­dit dokon­ce kopii. O čem je řeč? O kul­tov­ních kabel­kách Louis Vuitton. Historie fir­my se začí­ná psát v roce 1837, když teh­dy šest­nác­ti­le­tý Louis Vuitton při­jel do Paříže. Začal pra­co­vat v ate­li­é­ru Maréchal, kde se rych­le stal poměr­ně váže­ným zaměst­nan­cem díky svo­jí šikov­nos­ti. Dráha jed­no­ho z nej­slav­něj­ších návr­há­řů sou­čas­nos­ti zača­la výro­bou lod­ních kufrů.

Je-li na vás slav­ný mono­gram pře­ce jen pří­liš křikla­vá zále­ži­tost, jed­no­duš­ší jed­no­ba­rev­né mode­ly sice nejsou tak zná­mé, ale v nabíd­ce je má znač­ka rov­něž.

Ruční výroba samozřejmostí

Pochopitelně se jed­ná o pre­ciz­ní ruč­ní výro­bu. Ostatně toto je prá­vě jed­no z vodí­tek, jak poznat paděl­ky. Nejste-li si jis­tá, máte-li před sebou ori­gi­nál jaké­ho­ko­li výrob­ku, zaměř­te se na peč­li­vost vypra­co­vá­ní. A ostat­ně, kabel­ky Louis Vuitton se hoj­ně napo­do­bu­jí, pro­to se sna­ží znač­ka toto kon­t­ro­lo­vat a dis­tri­bu­u­je své pro­duk­ty výhrad­ně do vlast­ních pro­de­jen. A také má pří­mo e-shop. Chcete-li mít tedy ohled­ně své záru­ku, zamiř­te prá­vě sem. Nenakupujte od pro­dej­ců na inter­ne­tu. Louis Vuitton rov­něž nemá žád­ný out­let.

Peněžně náročná kvalita

Kabelka je sku­teč­nou inves­ti­cí. Bude vám totiž věr­ně slou­žit mno­ho let a postu­pu­jí­cí čas na ní bude sice patr­ný, ale na krá­se jí roz­hod­ně neu­be­re, nao­pak. Vzdor tomu, že vět­ši­na ver­zí je ze spe­ci­ál­ní­ho plát­na pota­že­né­ho něko­li­ka vrst­va­mi PVC, jsou prak­tic­ky nezni­či­tel­né. Váháte, zda má smy­sl inves­to­vat do neko­že­né vari­an­ty? Zkušenosti maji­te­lek hovo­ří jed­no­znač­ně pro. Z kůže je při­tom vyro­ben men­ší počet kusů. Za ty si ovšem pocho­pi­tel­ně při­pla­tí­te ješ­tě výraz­ně­ji. Z kůže má nao­pak vždy pro­slu­lá „vuit­ton­ka” vyro­be­ny veš­ke­ré detai­ly, tedy mono­gram, drža­dla atd. Časem na ní zazna­me­ná­te pati­nu. To je mimo­cho­dem dal­ší cha­rak­te­ris­tic­ký znak ori­gi­ná­lu. Napodobenina s uchy z kožen­ky se tak­to cho­vat nebu­de.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com