Kritiky.cz > Filmové recenze > PŘEDČÍTAČ

PŘEDČÍTAČ

lg the reader dec081

Německo, 1995. Michael Berg (Ralph Fiennes) se ve vzpo­mín­kách vra­cí téměř čty­ři­cet let zpět do doby, kdy  ješ­tě coby gym­na­zi­ál­ní stu­dent (David Kross) potkal tram­va­jo­vou prů­vod­čí Hannu (Kate Winslet). S tajem­nou zra­lou ženou, kte­rá mu na uli­ci poskyt­la pomoc v nou­zi, nava­zu­je nezku­še­ný mla­dík cito­vý vztah. Ona ho zasvě­cu­je do tajů milo­vá­ní, on jí na oplát­ku před­čí­tá z knih. Michael zce­la pro­pa­dá své lás­ce a je ocho­ten jí obě­to­vat vše - zbyt­ky dět­ství i náklon­nost k atrak­tiv­ní vrs­tev­ni­ci. Hanna je nao­pak obtíž­ně čitel­ná, kom­pli­ko­va­ná a uza­vře­ná osob­nost, vůči lidem kraj­ně nedů­vě­ři­vá. K Michaelovi též cho­vá něž­né city, ale stá­le jako­by se bála k něko­mu úzce při­lnout, uká­zat svou zra­ni­tel­nost či snad pood­ha­lit rouš­ku minu­los­ti. Nejvíce se ote­ví­rá Michaelovým pří­bě­hům, nad kte­rý­mi neskrý­vá zvě­da­vost ani pohnu­tí. Jednoho dne však z mla­dí­ko­va živo­ta neče­ka­ně zmi­zí, aby se s ní, už jako stu­dent práv, zno­vu setkal. Hanna však sto­jí před sou­dem obvi­ně­ná z váleč­ných zlo­či­nů. A v pří­mé kon­fron­ta­ci s vyjas­ně­ným obra­zem její­ho živo­ta čelí Michael dile­ma­tu, zda je scho­pen tako­vou oso­bu i nadá­le milo­vat, něja­kým způ­so­bem pocho­pit, či zda mu pro ni zbý­vá už jen opo­vr­že­ní...

             undefined

 Britský reži­sér Stephen Daldry (Billy Elliot, Hodiny) nato­čil pod­le kniž­ní před­lo­hy Bernharda Schlinka cit­li­vý a jem­ný pří­běh o vině, tres­tu a smí­ře­ní se s osu­dem. Nevyhýbá se naho­tě a poměr­ně rea­lis­tic­ky zachy­cu­je vnitř­ní poci­ty mla­dé­ho muže, kte­rý skr­ze prv­ní lás­ku pozná­vá nejen eufo­rii, ale i bolest a frustra­ci. Intimní scé­ny jsou zpra­co­vá­ny veli­ce vkus­ně a při­tom natu­ra­lis­tic­ky a ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ci Kross - Winslet nezbý­vá než slo­žit poklo­nu. S ože­ha­vou kon­cep­cí si pora­di­li vskut­ku na jed­nič­ku a zejmé­na pro mla­dé­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role to musel být neleh­ký úkol. To ale nemě­ní nic na fak­tu, že půva­by Kate Winslet se zde uka­zu­jí mož­ná až laci­ně čas­to a celý vztah mezi Hannou a Michaelem se až na jed­nu výjim­ku (výlet) ode­hrá­vá v poste­li. Četba pří­bě­hů, kte­rá by dle názvu de fac­to měla býti hlav­ním spo­jo­va­cím prv­kem mezi dvo­ji­cí, dostá­vá hlav­ní smy­sl spí­še až ve dru­hé čás­ti fil­mu.

            

 Řemeslné zpra­co­vá­ní sním­ku je v pod­sta­tě bez­chyb­né - pří­jem­ná kame­ra, kon­ti­nu­it­ní vyprá­vě­ní bez slo­ži­tých retrospek­tiv či odbo­ček, skvě­le pasu­jí­cí hudeb­ní dopro­vod. Jednoznačně nej­vět­ší devi­zou je ovšem Kate Winslet v roli Hanny, kte­rá se od dob Titaniku vyvi­nu­la v jed­nu z nej­lep­ších here­ček sou­čas­nos­ti. Její výkon, prá­vem ověn­če­ný Oscarem je sku­teč­ně pozo­ru­hod­ný. Svou posta­vu ztvár­ni­la až mra­zi­vě uvě­ři­tel­ně a na plát­ně nezby­la ani špet­ka její vlast­ní osob­nos­ti. Pochvalu zaslou­ží i osm­nác­ti­le­tý talent David Kross, kte­rý je nespor­ně herec­kým pří­sli­bem do budouc­na, bohu­žel mu však zatím schá­zí urči­té výraz­něj­ší cha­risma. Ralph Fiennes jako Michael v nej­lep­ších letech se sice pří­liš ke slo­vu nedo­stal, nicmé­ně herec jeho for­má­tu doká­že svým umě­ním vypl­nit jaký­ko­li pro­stor. Výhodou urči­tě byla i jis­tá fyzic­ká podob­nost mezi obě­ma před­sta­vi­te­li hlav­ní role. Příjemná je pak účast Bruna Ganze jako uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra.

 Celý film ply­ne bez závaž­něj­ších zvra­tů a pře­kva­pi­vých momen­tů. Místy pře­ky­pu­je citem, mís­ty je chlad­ný jako čin, kte­rý Hanna spácha­la. Právě absen­ce výraz­něj­ších emo­cí před­sta­vu­je nej­vět­ší nedo­sta­tek scé­ny, kdy se býva­lí milen­ci po letech setká­va­jí. Dílem kvů­li tomu, dílem kvů­li své před­ví­da­tel­nos­ti závěr divá­kem nijak zvlášť neotře­se. Zážitek z Předčítače se z mys­li úpl­ně nevy­tra­tí, zane­chá po sobě však pře­de­vším frag­men­ty v podo­bě mis­trov­ské­ho herec­tví a pár výji­meč­ných scén.

                                                                                                  70% 

Drama

USA / Německo, 2008

124 min

Režie: Stephen Daldry
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Karoline Herfurth, Lena Olin, Bruno Ganz

  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […] Posted in Speciály
  • Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?14. září 2020 Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí? Mnoho pacientů, kteří později šli k lékaři, si dříve byli jisti, že tento problém na ně nebude mít vliv. Má se za to, že impotence postihuje pouze alkoholiky, kuřáky, workoholiky, seniory […] Posted in Pro muže
  • Vyšla nová knížka spisovatelky Ivy Pekárkové14. října 2018 Vyšla nová knížka spisovatelky Ivy Pekárkové V pondělí 8.října proběhl v Praze v Paláci knih Luxor křest nové knihy Ivy Pekárkové, spisovatelky žijící v Londýně, která se jmenuje Třísky. Úvodního slova na křtu se ujala paní […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Game Pass se rozroste o několik dalších her: Microsoft...19. srpna 2020 Game Pass se rozroste o několik dalších her: Microsoft... Game Pass se rozroste o několik dalších her: Microsoft Flight Simulator (PC) – již dostupný Spiritfarer (Xbox One & PC) ID@Xbox – již dostupný Battletoads (Xbox One & PC) – […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Asertivita se přeceňuje31. března 2020 Asertivita se přeceňuje Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption)6. června 2006 Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption) Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší herci tmavé pleti - I. část23. června 2016 Nejlepší herci tmavé pleti - I. část Dnes se v žebříčcích zaměříme na herce tmavé pleti, kteří úspěšně dobyli filmová plátna. Určit pořadí bylo velmi složité, proto jsme postupovali podle toho, kolik ocenění daný herec má, v […] Posted in Kritický Klub
  • Výročí slovenské státnosti30. března 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, […] Posted in Články
  • Shroud ohlásil comeback na Twitch. Oznámení přichází po...11. srpna 2020 Shroud ohlásil comeback na Twitch. Oznámení přichází po... Shroud ohlásil comeback na Twitch. Oznámení přichází po několika týdenní odmlce, kdy o jeho dalším angažmá nebylo jasno. Nyní už víme, že šestadvacetiletý Kanaďan Michael Grzesiek se vrací […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Český Lev 20022. března 2003 Český Lev 2002 Dne 1.3.2003 byli oceněni filmoví tvůrci Českými Lvy // NEJLEPŠÍ FILM ROK ĎÁBLA NEJLEPŠÍ REŽIE PETR ZELENKA - ROK ĎÁBLA NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ ALICE NELLIS - VÝLET NEJLEPŠÍ […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...