Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Předčasně narozené dítě - Následná péče - kdy začíná a kdy končí?

Předčasně narozené dítě - Následná péče - kdy začíná a kdy končí?

DSC 0457
DSC 0457

Smyslem pub­li­ka­ce je při­blí­žit pro­blémy, se kte­rý­mi se mohou setkat rodi­če, léka­ři i vycho­va­te­lé před­čas­ně naro­ze­ných dětí. Cílem autor­ské­ho kolek­ti­vu bylo uká­zat širo­ké spek­trum pro­blé­mů sou­vi­se­jí­cích s  vývo­jem dětí, kte­ré mají anamné­zu nezra­los­ti. Autoři vychá­zí z mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí pra­cov­ní­ků Centra kom­plex­ní péče pro děti s peri­na­tál­ní zátě­ží Všeobecné fakult­ní nemoc­ni­ce v Praze 2. Jsou zde uve­de­ny zku­še­nos­ti s dět­ský­mi paci­en­ty i dru­hy násled­né péče. Nejde však jen o obdo­bí po naro­ze­ní, ale infor­ma­ce jsou roz­ší­ře­né zís­ka­né zku­še­nos­ti z obdo­bí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Autoři popi­su­jí někte­rá vyšet­ře­ní, ano­má­lie ve vývo­ji, korek­ce i reha­bi­li­tač­ní tech­ni­ky. Formulují dále dopo­ru­če­ní pro dět­ské léka­ře, na co si dávat pozor, co sle­do­vat a kde mohou nastat kom­pli­ka­ce ve vývo­ji. Problémy, se kte­rý­mi se léka­ři při péči o před­čas­ně naro­ze­né děti potý­ka­jí, jsou podrob­ně popi­so­vá­ny včet­ně osvěd­če­ných řeše­ní a pro­ces­ní změ­ny jsou v kni­ze uvá­dě­ny v časo­vé posloup­nos­ti včet­ně rizi­ko­vých fak­to­rů. Před něko­li­ka desít­ka­mi let se řeši­ly pro­blémy těs­ně po poro­du, ale s vývo­jem zdra­vot­nic­ké tech­ni­ky se pozor­nost léka­řů a ošet­řu­jí­cí­ho per­so­ná­lu stá­le více zamě­řo­va­la také na zlep­še­ní kva­li­ty živo­ta ve škol­ním věku. Kniha obsa­hu­je jed­nak shr­nu­tí již dří­ve zná­mých zku­še­nos­tí, tak i pro­blémy, kte­ré jsou dosud nevy­ře­še­né nebo je lze oče­ká­vat. Péče o před­čas­ně naro­ze­né děti je v sou­čas­né době mul­ti­o­bo­ro­vá a lze před­po­klá­dat, že spo­lu­prá­ce s dal­ší­mi odbor­ní­ky se bude nadá­le ješ­tě roz­ši­řo­vat. Jednou ze sle­do­va­ných oblas­tí je vývoj a pro­blémy ve vývo­ji soci­a­li­za­ce dětí, kte­ré se mohou pro­ka­zo­vat až v poz­děj­ším škol­ním věku.

DSC 0458

Kolektiv vede­ný Danielou Markovou a Magdalenou Chvílovou Weberovou tvo­ří cel­kem 62 auto­rů. Kniha pat­ří počtem 711 stran k těm hod­ně roz­sáh­lým. Ale domní­vám se, že prá­vě množ­ství i sdě­lo­va­ných infor­ma­cí odpo­ví­dá sna­ze zachy­tit kom­plex­ní pře­hled o sou­čas­né úrov­ni péče o před­čas­ně naro­ze­né děti včet­ně dopo­ru­če­ní, způ­sobů tera­pie a prá­ce spe­ci­a­li­zo­va­ných pora­den nebo občan­ských sdru­že­ní. V úvo­du jsou uve­de­ny důvo­dy vzni­ku pub­li­ka­ce i její roz­dě­le­ní do pěti čás­tí. V obec­né čás­ti je popsán vznik a his­to­rie moder­ním neo­na­to­lo­gie a dále násle­du­jí kapi­to­ly věno­va­né pře­hle­du jed­not­li­vých vývo­jo­vých obdo­bí dítě­te až po sle­do­vá­ní před­čas­ně naro­ze­ných dětí v Centru kom­plex­ní péče.

Kniha je pře­hled­ně zpra­co­va­ná a nabí­zí množ­ství odbor­ných infor­ma­cí, gra­fů i foto­gra­fie. Odborné pojmy jsou čas­to objas­ně­ny pří­mo v tex­tu. Publikace dále uvá­dí medai­lon­ky auto­rů a uži­teč­ným pomoc­ní­kem je také seznam uží­va­ných zkra­tek nebo sezna­my pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­ré jsou uve­de­ny za kaž­dou kapi­to­lou. Grafická úpra­va kni­hy usnad­ňu­je ori­en­ta­ci.

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Portál v roce 2021. Uvedené nakla­da­tel­ství již vyda­lo v roce 2009 kni­hu věno­va­nou pro­ble­ma­ti­ce před­čas­ně naro­ze­ným dětem s názvem „Narodilo se před­čas­ně“. I tato kni­ha byla dílem kolek­ti­vu auto­rů a byla věno­va­ná pře­de­vším rodi­čov­ské veřej­nos­ti. Vychází z kon­krét­ní­ho pří­bě­hu jed­né mat­ky před­čas­ně naro­ze­ných dvoj­čá­tek a násle­du­jí­cí kapi­to­ly nabí­zí infor­ma­ce o pro­blé­mech a potí­žích, se kte­rý­mi se mohou rodi­če dětí po poro­du setkat.  Jsou zde uvá­dě­né prak­tic­ké rady ohled­ně péče o dítě, jeho stra­vo­vá­ní, péči i masá­že. Obsahuje také odka­zy na insti­tu­ce, odbor­ná cen­t­ra i sdru­že­ní. Proti uve­de­né pub­li­ka­ci je kni­ha “Předčasně naro­ze­né dítě“ svým roz­sa­hem a obsa­hem výraz­ně roz­sáh­lej­ší. Zachycuje sou­čas­nou vyso­kou úro­veň odbor­né péče o děti i množ­ství aktu­ál­ních dopo­ru­če­ní i mož­ných pre­dik­cí.

Kniha může být dob­rým pomoc­ní­kem pře­de­vším pro léka­ře a sest­ry, kte­ré s novo­ro­ze­ný­mi dět­mi při­chá­zí do kon­tak­tu, ale také pro peda­go­gy, psy­cho­lo­gy a pra­cov­ní­ky v soci­ál­ních služ­bách. Užitečné infor­ma­ce najdou v kni­ze i rodi­čům při jejich péči o před­čas­ně naro­ze­né dítě.

Hodnotím: 90 %


Foto kni­hy: Grada Publishing a.s. & Karolína Černá


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80515 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55972 KB. | 22.05.2022 - 17:20:02