Kritiky.cz > Recenze knih > Predátor - kniha

Predátor - kniha

img 484416 orig
img 484416 orig
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hector Cross se zne­na­dá­ní pro­bu­dil a měl pocit, že něco se děje, pros­tě že není všech­no, jak má být. Uviděl něco, co se blí­ži­lo k němu do lož­ni­ce. Mělo to šupi­ny a byla to vlast­ně pří­še­ra. Už byla v lož­ni­ci a ceni­la své mohut­né tesá­ky. Hector ani nevě­děl jak, ale dostal se z poste­le k šuplí­ku, ve kte­rém ukrý­val deví­ti­mi­li­me­t­ro­vou pis­to­li. Ovšem ta v zásuv­ce neby­la a Hector neměl jak se zachrá­nit, pro­to­že neby­lo žád­né­ho úni­ku. Hector se sna­žil oblu­du ode­hnat, ale nepo­má­ha­lo ani jeho huš. Najednou se pří­še­ra změ­ni­la v podo­bu člo­vě­ka, kte­ré­ho bez­peč­ně poznal – jed­na­lo se o vra­ha jeho man­žel­ky.

Byl to Carl Bannock. Najednou ucí­til clou­má­ní, kte­ré­ho ho vytrh­lo z jeho noč­ní můry. To ved­le něj celá ustra­še­ná jeho part­ner­ka se sna­ži­la, aby se pro­bral zpět do rea­li­ty. Byla to vlast­ně jeho práv­nič­ka Jo Stanleyová, se kte­rou se sblí­žil po tragé­dii, jenž mu vza­la milo­va­nou ženu. Když se Hector jakž­takž uklid­nil, při­mě­la ho Jo k milo­vá­ní. Poté se jí ptal, jest­li náho­dou nemlu­vil ze spa­ní. Jo mu muse­la lhát, že to byly jenom nesmy­sl­né výkři­ky. Není divu, pro­to­že Carl Bannock už nebyl naži­vu. Hector ho totiž nechal roz­tr­hat kro­ko­dý­ly, což se rela­tiv­ně poda­ři­lo ututlat, jinak by nej­spíš dostal doži­vo­tí, ne-li trest smr­ti, i když jed­nal v pomstě kvů­li man­žel­ce.

Ovšem Hector chy­til i dru­hé­ho vra­ha – Johnny Congo – ten seděl v cele a věděl, že dosta­ne trest smr­ti, ale bylo mu to cel­kem jed­no, pros­tě se s tím smí­řil. Za Congem při­šel do věze­ní jeho advo­kát a hned se zdě­sil, jak vypa­dá. Advokát hned uho­dil na Conga, jest­li mu to udě­la­li poli­caj­ti, ale ten jen odvě­til, že nara­zil do dve­ří, avšak pak dodal, že mu to udě­lal Hector Cross a dopl­nil to ješ­tě vel­mi spros­tou nadáv­kou na Hectorovu adre­su. Po práv­ní­ko­vi chtěl Congo vlast­ně jen dvě věci. Aby vyhle­dal jed­no­ho jeho pří­te­le a nechal mu vystro­jit důstoj­ný obřad po popra­vě.

Taky své­mu práv­ní­ko­vi pro­zra­dil, že Hector nechal Nannocka roz­tr­hat kro­ko­dý­li, prý to sly­šel. Právník to chtěl vyu­žít, ale Congo pro­hlá­sil, že se mu to moh­lo i zdát, pro­to­že byl nafe­to­va­ný, tak­že si tím není vůbec jis­tý a mož­ná ani nic nesly­šel. Když mu tedy všech­no řekl, tak ho požá­dal, až všech­no zaří­dí, aby se vrá­til zpát­ky za ním do věze­ní. Cross si zatím jed­no­ho rána vyšel na ryby. Měl radost, že nepr­ší, což byl ve Skotsku poměr­ně zázrak v tom­to roč­ním obdo­bí. Zatím chy­til jen pár atlant­ských loso­sů a čekal na pří­hod­ný úlo­vek.

Sice chy­til i šes­ti­ki­lo­vé­ho loso­sa, ale pro něj to neby­la žád­ná slá­va. V myš­len­kách se stá­le vra­cel ke své noč­ní můře a neměl z toho dob­rý pocit, lépe řeče­no jíma­la ho hrůza a strach. Byl vojá­kem a zbra­ně měl vlast­ně v malíč­ku od malič­ka. Jeho vojen­ská kari­é­ra skon­či­la v jed­nom oka­mži­ku, to když zastře­lil tři irác­ké povstal­ce, jenž odpá­li­li nálož ved­le sil­ni­ce. Výbuch zabil šest vojá­ků, ale Hector a jeho kole­go­vé donu­ti­li aten­tát­ní­ky, aby se vzda­li. Jeden z povstal­ců sahal pod hábit a Cross začal pálit. Měl v hla­vě jen bez­peč­nost svých mužů a nemohl před­po­klá­dat co má aten­tát­ník pod oble­če­ním. Neměl tam nic.

Tohle je jen náčrt, tako­vé navna­dě­ní na tuhle kni­hu. Příběh začí­nal dob­ře, mys­le­la jsem, že mě to bude bavit, ale po pár strán­kách se to poka­zi­lo, teda z mého pohle­du. Avšak dopo­ru­ču­ju to čte­ná­řům, kte­ří mají rádi kri­mi­nál­ní thrille­ry. Pro ně to bude skvě­lá vol­ba. Kniha má 406 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 258 Kč zde.

 • Autor: Wilbur Smith
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […] Posted in Recenze knih
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Měj mě rád/a - kniha3. října 2017 Měj mě rád/a - kniha Vše začíná jednoho pátečního večera roku 1902. V Berlíně, v jednom z bytů se nachází služka, které říkají Hilda, i když se tak vlastně nejmenuje, ale pro ně je prostě Hilda. V bytě čekají […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,26475 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61966 KB. | 01.10.2023 - 01:46:11