Kritiky.cz > Speciály > Predátor: Evoluce - VZHLED

Predátor: Evoluce - VZHLED

Predator

            Při prv­ním setká­ní se výtvar­ník Martin Whist a Shane Black shod­li, že je důle­ži­té, aby film respek­to­val děj a minu­lost pří­bě­hu – nemě­nit to, ale aktu­a­li­zo­vat. Whist dodá­vá, že „od roku 1987 udě­la­li pokro­ky Predátoři i fil­mo­vé umě­ní, tak­že my jsme chtě­li obo­jí. Oni zdo­ko­na­li­li svou tech­no­lo­gii, tak­že my, jako fil­ma­ři, jsme tu svou zdo­ko­na­li­li taky.”

O vytvá­ře­ní vesmír­né lodi nazva­né Archa, Whist říká: „Je to kom­bi­na­ce orga­nic­ké a tech­nic­ké hmo­ty, jako Predátor. Je v ní tech­no­lo­gie, kte­rou nevy­tvo­řil člo­věk, což jsme chtě­li se Shanem zdů­raz­nit. Na lodi není nic line­ár­ní­ho. Tlačítka, ovlá­da­cí prv­ky, nic není rov­né, což lidem nedá­vá smy­sl. Chtěl jsem vytvo­řit novou řeč, Predátorův jazyk zalo­že­ný na tom, že Predátor není z téhle pla­ne­ty. Má své tech­no­lo­gie, kry­cí mecha­nis­mus, ale v pod­sta­tě fun­gu­je ana­lo­gic­kým způ­so­bem jako my, což může­me vidět na tom, jak boju­je. Líbí se mi to, že je scho­pen jed­no­du­še nako­pat pro­tiv­ní­ka do zad­ku, až křupou kos­ti, když při­tom dis­po­nu­je zaří­ze­ním vyspě­lé mimo­zem­ské tech­no­lo­gie.“

            Scény posta­ve­né ve stu­di­ích v Mammoth kou­sek od Vancouveru obsa­ho­va­ly labo­ra­toř Stargazeru, Archu Predátorů a baži­nu, kte­rá byla vytvo­ře­na na dvou mís­tech, na vrcho­lu úte­su a u jeho úpa­tí.

            Exteriéry Stargazeru byly vytvo­ře­ny slo­že­ním dvou sku­teč­ných loka­lit: Cleveland Dam v sever­ním Vancouveru a čis­tír­ny odpad­ních vod na Lulu Island v Richmondu. Whist vysvět­lu­je: „Stargazer je skry­tý, není zřej­mé, že to zaří­ze­ní pat­ří vlá­dě.”

            Interiéry Stargazeru byly vybu­do­va­né v Mammoth. Jejich těž­ké beto­no­vé stě­ny napo­do­bu­jí vnitřek pře­hra­dy.

            Jako vel­ký fanou­šek výtvar­ní­ka Stanleyho Kubricka, Kena Adama, Whist vysvět­lu­je: „Chodby a to, jak někte­ré pro­sto­ry půso­bí, jsou pozdra­vem Kenu Adamovi a vyjá­d­ře­ním respek­tu kru­ho­vé­mu uspo­řá­dá­ní váleč­né­ho štá­bu v „Dr. Divnoláska“. Nejsou navr­že­né stej­ným způ­so­bem, ale jejich ovál­ný design mu vzdá­vá hold.“

            Whist začal na návr­zích Stargazeru pra­co­vat v dub­nu 2016. Konstrukce trva­la zhru­ba 20 týd­nů.

Whist navr­hl také ohrom­né vylep­še­ní Predátora. „Má tři met­ry, je prak­tic­ky dva­krát vět­ší než my,” říká Whist. „Zdokonalil svou tech­no­lo­gii, ale takhle zdo­ko­na­le­ný je vra­žed­nou zbra­ní sám o sobě. Stal se svou vlast­ní zbra­ní. Má smr­tí­cí ruce. Je obrov­ský. Je doko­na­lým vra­žed­ným stro­jem. Chtěl jsem, aby když se vyno­ří ze tmy, jeho loď pros­tě obživ­la a aby to mezi nimi fun­go­va­lo hlad­ce. Loď je sko­ro jako živý orga­nis­mus. Chtěl jsem, aby půso­bi­la jako sku­teč­ně živá orga­nic­ká inte­li­gen­ce, kte­rou Predátor odkry­je. Původní posta­va byla prů­lo­mo­vá – napros­to fan­tas­tic­ká a straš­ná. Bylo mi vel­kou ctí re designo­vat ho a zdo­ko­na­lit a dát mu loď. Chtěl jsem si být napros­to jis­tý, že vším, co jsem udě­lal, jsem před Stanem Winstonem sme­kl pomy­sl­ný klo­bouk a vzdal mu čest.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […]
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […]
  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU John Davis, který produkovat původní i všechny následující filmy této série vzpomíná, co ho k Predátorovi přitáhlo před více než 30 lety poprvé: „Byla to myšlenka na lovce. Myšlenka na […]
  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […]
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […]
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […]
  • Predátor: Evoluce - POŠUCI18. září 2018 Predátor: Evoluce - POŠUCI             Hrdinům v centru Predátora se láskyplně přezdívá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kterým se potkávají ve vojenském vězeňském autobusu. Pošuci jsou skupinou […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stanovených podmínek navýšení rozpočtu, zvětšení rozsahu a prostoru filmu a více akce a s více postavami, […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […]
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […]