Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA

Predator

            Jakmile se Black zapo­jil do tvůr­čí­ho týmu, bylo jed­nou z jeho pev­ně sta­no­ve­ných pod­mí­nek navý­še­ní roz­počtu, zvět­še­ní roz­sa­hu a pro­sto­ru fil­mu a více akce a s více posta­va­mi, kte­ré by se zapo­ji­ly víc, než v prů­měr­ném fil­mu, kde se boju­je s pří­še­ra­mi. „Zároveň se nesmě­lo zapo­me­nout na rea­lis­tic­ký pohled a na to, že máme rating R. Takže pada­jí hla­vy. Predátoři umí ana­ly­zo­vat infor­ma­ce. Měli jsme vol­nou ruku, abychom moh­li udě­lat sku­teč­ný dob­ro­druž­ný film ze sta­ré ško­ly, kte­rým shr­nu­je­me všech­ny fil­my toho­to žán­ru, kte­ré jsme milo­va­li, ale vět­ší. Je to slo­ži­té a chut­né jíd­lo, nic jed­no­du­ché­ho. Není to kuře­cí nudlo­vá polév­ka. Je to jako bujabé­za.”

            „Predátor doká­že utrh­nout kus ská­ly, ale přes­to to stá­le vypa­dá, že chce hrát fér,” říká Black. „Pořád hle­da­jí sou­pe­ře, kte­rý by byl hoden jejich doved­nos­tí, pro­to­že oni umí ská­kat, špl­hat na stro­my, stát se nevi­di­tel­ný­mi, mají kry­cí mecha­nis­mus, kte­rý jim umož­ňu­je per­fekt­ně sply­nout s jakým­ko­liv pro­stře­dím. Nikdy neví­te, že jsou tady, dokud neu­vi­dí­te zeď, kte­rá vypa­dá tro­chu jako živá nebo strom, kte­rý vypa­dá, že se pohy­bu­je – a v tom už vás mají. Svým způ­so­bem to jsou se svý­mi zbra­ně­mi, doved­nost­mi a fyzic­ký­mi schop­nost­mi skvě­lí nin­jo­vé. Musejí najít něko­ho, kdo sto­jí za to a hle­da­jí ty nej­sil­něj­ší sou­pe­ře.”

            „Abychom zůsta­li věr­ni koře­nům, fil­my o Predátorech muse­jí být děsi­vé,” říká Dekker. „Celý film musí­te čekat, že se obje­ví lovec­ká scé­na. Bude tam urči­té množ­ství zabí­je­ní, něja­ké ty vnitř­nos­ti a tyhle věci, pros­tě to musí být stra­ši­del­né. O tohle jsme usi­lo­va­li. Ale mys­lím, že kaž­dý film potře­bu­je lid­skost. Musíte si dát zále­žet na posta­vách, jinak je jed­no, o čem je pří­běh. Na tomhle jsme sta­vě­li.”

            „Shane s tím vel­mi souzněl a chtěl vytvo­řit něco, co by slou­ži­lo této myš­len­ce a myto­lo­gii způ­so­bem, kte­rý jsme vidě­li u prv­ní­ho fil­mu,“ říká Dekker. „Skutečný Predátor v původ­ním fil­mu byl jed­ním z nej­vět­ších fil­mo­vých mon­ster všech dob. Chtěli jsme pro­je­vit vel­kou úctu a vzdát čest prv­ním dvě­ma fil­mům, na kte­ré chro­no­lo­gií a pří­bě­hem odka­zu­je­me. Ale chtě­li jsme také roz­ší­řit myto­lo­gii, tak­že vše, co je v těch­to fil­mech, se dosud děje, ale ve vět­ším obra­ze; je to vět­ší puzzle, kte­ré se sna­ží­me otevřít.”

Více na Kritiky.cz
Reakce na Birds Of Prey! No........ | Umění traileru! ...
Farma SK – 8. série – 70. díl https://www.youtube.com/watch?v=_BZjszavZCU ...
Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže....
Život je krásný V roce 1997 natočil Ital Roberto Benigni film Život je krásný, se kterým dobyl Hollywood a po z...
Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem Natáčení Míšenky Apanači začalo 4. dubna 1966 u Omiše. Celý tým se ubytoval v hotelu Mar...


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU John Davis, který produkovat původní i všechny následující filmy této série vzpomíná, co ho k Predátorovi přitáhlo před více než 30 lety poprvé: „Byla to myšlenka na lovce. Myšlenka na […]
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […]
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […]
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […]
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […]
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […]
  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […]
  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA Yautju, děsivého mimozemšťana známého jako Predátor, který se poprvé představil ve filmu v roce 1987, původně vytvořil guru speciálních efektů Stan Winston, který už stojí za ikonickými […]
  • Predátor: Evoluce - POŠUCI18. září 2018 Predátor: Evoluce - POŠUCI             Hrdinům v centru Predátora se láskyplně přezdívá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kterým se potkávají ve vojenském vězeňském autobusu. Pošuci jsou skupinou […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […]