Predátor: Evoluce - POŠUCI

Predator

            Hrdinům v cen­t­ru Predátora se lás­ky­pl­ně pře­zdí­vá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kte­rým se potká­va­jí ve vojen­ském vězeň­ském auto­bu­su. Pošuci jsou sku­pi­nou vete­rá­nů s post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou, kte­ří se zna­jí ze sku­pi­no­vé tera­pie: Williams (Trevante Rhodes), Coyle (Keegan-Michael Key), Baxley (Thomas Jane), Lynch (Alfie Allen) a Nettles (Augusto Aguilera).

            „Jsou kaž­dý úpl­ně jiný, přes­to si jsou hod­ně podob­ní. Všichni tou­ží po spo­je­ní a po bra­tr­ství, kte­ré kdy­si měli,” říká Williams.

            „Shane byl vel­mi cit­li­vý na to, aby bylo zřej­mé, že to jsou zlo­me­né lid­ské bytos­ti, ne komik­so­vé posta­vy nebo klauni,“ říká Keegan-Michael Key. „Hledali jsme rov­no­váhu v tom, kolik idi­o­syn­kra­tic­ké­ho cho­vá­ní může­me vyka­zo­vat, aby to neby­lo přespří­liš. Shane si chtěl být jis­tý, že tam bude v urči­té míře humor, ale nechtěl z nich udě­lat čer­no­bí­lé posta­vy. Chtěl, aby byli schop­ní cítit bolest a strach a aby doká­za­li cítit nejis­to­tu a pochyb­nos­ti. A záro­veň aby byli hod­ně, váž­ně hod­ně dob­ří v tom, co děla­li. Jsou to vydě­děn­ci sto­jí­cí mimo spo­leč­nost. Netušili, jest­li ješ­tě někdy v živo­tě dosta­nou pří­le­ži­tost dělat svo­ji prá­ci – natož bojo­vat s mimo­zem­ský­mi váleč­ní­ky. Proto mys­lím, že by to ozna­če­ní mělo být lás­ky­pl­né. A také mys­lím, že to je také jed­na z těch věcí typu: „Hele, nebu­deš s mým malým brá­chou mlu­vit takhle – to můžu jenom já“. McKenna nám může říkat Pošuci. Ale pokud nám řek­ne Pošuci někdo jiný, zabi­je­me ho,” smě­je se. „Zabijeme je.”

„Shane mi je popsal tak, že jsou všich­ni zni­če­ní z vál­ky, ať už bojo­va­li v jaké­ko­liv,” říká Jane. „Nejsou začle­ně­ní zpát­ky do spo­leč­nos­ti tak, aby si při­pa­da­li pro­duk­tiv­ní, jako nor­mál­ní čle­no­vé spo­leč­nos­ti, což způ­so­bu­je spous­tu pro­blé­mů. Co se sta­ne, když tyhle chla­pí­ky šoup­ne­te do mimo­řád­ných pod­mí­nek, když se vám tady obje­ví pří­šer­ní lov­ci z jiné pla­ne­ty? Začíná jim vel­ké dob­ro­druž­ství, ve kte­rém mají pří­le­ži­tost v pra­xi uplat­nit někte­ré doved­nos­ti, kte­ré se nau­či­li. Všichni mají váž­né pro­blémy, ale když se mají posta­vit nepří­te­li, všech­ny tyhle srač­ky zmi­zí a oni fun­gu­jí jako dob­ře pro­ma­za­ná maši­na. Trénink se neztra­til, když něco dělá­te tisíc­krát, je to hlu­bo­ko ve vaší sva­lo­vé pamě­ti, v duši.”

Více na Kritiky.cz
Zombik – 90 ...
Duše jako kaviár Duše jako kaviár je nový český film, který přichází do našich kin. Čilé hemžení v sál...
Proč Medojed nesnáší Minecraft! Skvělá parodie Game of Thrones Monty Python! ...
Do České televize míří Rapl 2 Ve čtvrtek proběhla novinářská projekce jednoho dílu z nového kriminálního seriálu Rapl 2,...
Osamělý svobodný muž – 35 ...

            „Je to sku­pi­na vojá­ků, kte­ří jsou na kole­nou a pada­jí stá­le dolů, ale i když jsou na dně, jsou tady pro svo­je lidi a klid­ně by pro ně zemře­li. V tom je něco vel­mi humán­ní­ho,” říká Jane.

            „Všechny spo­ju­je to, že nema­jí niko­ho kolem sebe,” říká Black. „Oni si jsou navzá­jem vším, co mají. Tahle par­ta při sobě drží, pro­to­že když jsou sami, utí­ka­jí jim myš­len­ky do veli­ce podiv­ných a zlých míst. Jedině pro­střed­nic­tvím kon­tak­tu s ostat­ní­mi lid­mi, kte­ří je udr­žu­jí v kli­du, mohou zno­vu šláp­nout na plyn a vyra­zit na posled­ní misi. Misi, kte­rou nikdo neschvá­lil ani nena­ří­dil, misi ve kte­ré se pros­tě nějak nevy­svět­li­tel­ně ocit­li, ale do kte­ré šli s myš­len­kou, „Nikdo o nás nemá vyso­ké míně­ní, všich­ni nás ode­psa­li. Myslí si, že jsme všich­ni mago­ři. Takže dokud bude­me bez svých léků, proč bychom se nemoh­li cho­vat jako totál­ní šílen­ci a neza­bi­li tu věc?““


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […]
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […]
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […]
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […]
  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU John Davis, který produkovat původní i všechny následující filmy této série vzpomíná, co ho k Predátorovi přitáhlo před více než 30 lety poprvé: „Byla to myšlenka na lovce. Myšlenka na […]
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […]
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […]
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […]
  • Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK18. září 2018 Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK Boyd Holbrook září coby Quinn McKenna, bývalý člen speciálního armádního komanda, který se stal námezdným vojákem. „Původní Predátor byl legendární, takže je to pro mě čest a privilegium […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stanovených podmínek navýšení rozpočtu, zvětšení rozsahu a prostoru filmu a více akce a s více postavami, […]