Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA

Predator

Yautju, děsi­vé­ho mimo­zemš­ťa­na zná­mé­ho jako Predátor, kte­rý se popr­vé před­sta­vil ve fil­mu v roce 1987, původ­ně vytvo­řil guru spe­ci­ál­ních efek­tů Stan Winston, kte­rý už sto­jí za iko­nic­ký­mi tvo­ry, jaký­mi jsou Vetřelec a Terminátor. Scenárista Fred Dekker říká: „Myslím, že Predátor je jed­ním z nej­kul­tov­něj­ších fil­mo­vých tvo­rů pro­to, že má vel­mi ele­gant­ní design, kte­rý – stej­ně jako design všech vel­kých mon­ster – oka­mži­tě zací­lí na naše pod­vě­do­mí. Při pohle­du na tuhle bytost vidí­me zrca­dlo­vý odraz sebe sama, ale tem­ným, děsi­vým způ­so­bem, a to je těž­ké udě­lat.”

„Ten vzhled, do urči­té míry huma­no­id­ní a do urči­té míry mimo­zem­ský, byl pros­tě šoku­jí­cí,” míní Davis. „Bylo to děsi­vé a zají­ma­vé. Nebylo na něm nic otře­pa­né­ho a zná­mé­ho, a to je pod­le mě to nej­těž­ší, když vytvá­ří­te mimo­zem­skou bytost.”

            „Predátor je doko­na­lý lovec,” dodá­vá Davis. „Je drtí­cí. Má schop­nost se pohy­bo­vat neu­vě­ři­tel­ně hlad­ce a rych­le, schop­nost pře­ko­nat vel­ké vzdá­le­nos­ti sko­kem, schop­nost skrýt se a schop­nost natáh­nout se jako tygr nebo lev: čis­tá, hru­bá síla – a maza­nost sku­teč­ně vel­ké­ho lov­ce. Je to prá­vě tahle vychyt­ra­lost – Predátor ví, jak svou kořist pro­ná­sle­do­vat, jak ji při­lá­kat, jak ji napad­nout v tom nej­pří­hod­něj­ším oka­mži­ku a jak zjis­tit její sla­bi­nu.”

            „Je výji­meč­ný, pro­to­že má mas­ku, kte­rá je fakt dob­rá, a potom tu mas­ku sun­dá­te a je to ješ­tě lep­ší,” říká Black. „Je to stvo­ře­ní, kte­ré pozná­vá­me, kte­ré cho­dí jako my, rozu­mí nám, má ty samé typy pri­mi­tiv­ní impul­zy jako lid­ské bytos­ti, ale jed­no­du­še není odsud. Člověk se může podí­vat Predátorovi do tvá­ře a nějak se s ním zto­tož­nit, a to je to zají­ma­vé. Myslím, že má schop­nost být sku­teč­nou posta­vou.”

Více na Kritiky.cz
Papírová města (Paper Towns) - 55 % Středoškolák Quentin Jacobsen patří mezi ty studenty, kteří nejsou ve škole příliš oblíb...
Tupíři (Vampires Suck) Tato parodie od tvůrců Scary movie a dalších parodií s tendencí až příliš tlačit na p...
Alois Nebel (2011) Alois Nebel, aneb jak se stát z komiksového undergroundu hvězdou multikin, i když...s těmi mult...
Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston. Když se v roce 1941 objevil první komiksový příběh o bojovné a nezávislé Amazonce, svět s...
Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický p...

            O Predátorově vzhle­du si Black mys­lí, že „je vždyc­ky důle­ži­té najít tu nej­za­jí­ma­věj­ší vari­an­tu, aniž bychom poru­ši­li základ­ní prin­cip, kte­rý udě­lal prv­ní film tak popu­lár­ním. Nechtěl jsem zajít pří­liš dale­ko z urči­té nos­tal­gie k prv­ní­mu fil­mu. Na prv­ním Predátorovi bylo skvě­lé, že - i přes svou vra­žed­nost - měl urči­tou lid­skost, nebyl jen divo­kým zví­ře­tem - je inte­li­gent­ní a lsti­vý; doká­že se na vás podí­vat a zjis­tit, čeho se bojí­te, a ví, jak vás zasta­vit a chy­tit.”

            Postavy Predátora jsou v tom­to fil­mu kom­bi­na­cí sku­teč­ných kame­ro­vých zábě­rů a počí­ta­čo­vých efek­tů. Zatímco zná­měj­ší, původ­ní posta­vu Predátora hrál vel­mi vyso­ký herec v kos­tý­mu, doko­na­lej­ší­ho Predátora stvo­řil počí­tač. „Chtěli jsme udě­lat splav­né pro­po­je­ní spe­ci­ál­ních a vizu­ál­ních efek­tů,” říká Black. „Pozvednutí Predátora na vyš­ší úro­veň zabí­je­ní vyža­do­va­lo vel­ké zapo­je­ní CG.”


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […]
  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU John Davis, který produkovat původní i všechny následující filmy této série vzpomíná, co ho k Predátorovi přitáhlo před více než 30 lety poprvé: „Byla to myšlenka na lovce. Myšlenka na […]
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […]
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stanovených podmínek navýšení rozpočtu, zvětšení rozsahu a prostoru filmu a více akce a s více postavami, […]
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […]
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […]
  • Predátor: Evoluce - POŠUCI18. září 2018 Predátor: Evoluce - POŠUCI             Hrdinům v centru Predátora se láskyplně přezdívá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kterým se potkávají ve vojenském vězeňském autobusu. Pošuci jsou skupinou […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […]
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […]