Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Predátor 2

Predátor 2

Pred2
Pred2

Predátor 2 je ame­ric­ký akč­ní sci-fi horor z roku 1990, jehož scé­nář napsa­li brat­ři Jim a John Thomasovi, reží­ro­val ho Stephen Hopkins a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Danny Glover, Ruben Blades, Gary Busey, María Conchita Alonso, Bill Paxton a Kevin Peter Hall. Jedná se o dru­hý díl série Predátor, kte­rý slou­ží jako pokra­čo­vá­ní fil­mu Predátor z roku 1987 a v němž si hlav­ní roli Predátora zopa­ko­val Kevin Peter Hall. Děj fil­mu se ode­hrá­vá deset let po udá­los­tech prv­ní­ho fil­mu v Los Angeles a zamě­řu­je se na Predátora, tech­no­lo­gic­ky vyspě­lé­ho mimo­zem­ské­ho lov­ce, a na sna­hu nespo­ko­je­né­ho poli­cis­ty a jeho spo­jen­ců pora­zit zlo­vol­né­ho tvo­ra.

V době uve­de­ní do kin se film dočkal vesměs nega­tiv­ních recen­zí. V poklad­nách kin si při­psal mír­ný zisk, když celo­svě­to­vě vydě­lal 57 mili­o­nů dola­rů, zatím­co před­cho­zí film při men­ším pro­dukč­ním roz­počtu vydě­lal 98 mili­o­nů dola­rů. Postupem času byl film hod­no­cen pozi­tiv­ně­ji a stal se kul­tov­ní kla­si­kou.

Tento film byl posled­ním fil­mo­vým vystou­pe­ním Predátora až do cros­so­ve­ro­vé­ho fil­mu Vetřelec vs. Predátor z roku 2004, po němž v roce 2007 násle­do­val sní­mek Vetřelci vs. Predátor: V roce 2007 se obje­vil film Predátoři a Predátoři: Rekviem. V roce 2010 bylo do kin uve­de­no pokra­čo­vá­ní Predátoři a v roce 2018 film Predátor.

Děj

V roce 1997 trpí Los Angeles vlnou veder a záro­veň vál­kou o úze­mí mezi těž­ce ozbro­je­ný­mi kolum­bij­ský­mi a jamajský­mi dro­go­vý­mi kar­te­ly. Predátor sle­du­je pře­střel­ku mezi poli­cií, Jamajčany a Kolumbijci a pozo­ru­je, jak poru­čík Michael R. Harrigan vyrá­ží do pře­střel­ky, aby zachrá­nil dva zra­ně­né poli­cis­ty a zahnal Kolumbijce zpět do jejich úkry­tu.

Predátor napad­ne Kolumbijce a způ­so­bí roz­ruch, kte­rý při­mě­je Harrigana a detek­ti­vy Leonu Cantrellovou a Dannyho Archuletu, aby se vze­pře­li roz­ka­zům a vstou­pi­li do úkry­tu. Zjistí, že všich­ni Kolumbijci byli zabi­ti. Harrigan na stře­še zastře­lí šíle­né­ho vůd­ce gan­gu a zahléd­ne mas­ko­va­né­ho Predátora, ale odmít­ne to jako důsle­dek extrém­ní­ho hor­ka a své akro­fo­bie. Na sta­ni­ci je Harrigan za svou nepo­sluš­nost pokárán nad­ří­ze­ný­mi. Seznámí se se zvlášt­ním agen­tem Peterem Keyesem, veli­te­lem zása­ho­vé jed­not­ky vyšet­řu­jí­cí kar­te­ly, a detek­ti­vem Jerrym Lambertem, nej­no­věj­ším čle­nem Harriganova týmu.

Později téhož veče­ra Jamajčané vnik­nou do apart­má kolum­bij­ské­ho dro­go­vé­ho bos­se a zavraž­dí ho, ale vzá­pě­tí je zma­sa­kru­je Predátor. Harriganův tým spat­ří tělo dro­go­vé­ho bos­se a mrt­vo­ly Jamajčanů sta­že­né z kůže zavě­še­né na trá­mech a všim­ne si podob­nos­ti s před­cho­zím kolum­bij­ským masa­krem. Přichází Keyes a vykop­ne Harriganův tým. Danny se poz­dě­ji vra­cí, aby pokra­čo­val ve vyšet­řo­vá­ní, ale hned poté, co najde jed­nu z Predátorových zbra­ní s hro­tem kopí ve ven­ti­la­ci kli­ma­ti­za­ce, ho číha­jí­cí Predátor zabi­je. Rozzuřený Harrigan pří­sa­há, že Dannyho vra­ha dopad­ne. Forenzní ana­lý­za odha­lí, že hrot kopí není slo­žen z žád­né­ho zná­mé­ho prv­ku z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků. Při hle­dá­ní odpo­vě­dí se Harrigan setká­vá s jamajským dro­go­vým bos­sem Kingem Williem, kte­rý vyzná­vá voo­doo. Král Willie Harriganovi řek­ne, že vrah je nad­při­ro­ze­ný a že by se měl při­pra­vit na boj s ním. Harrigan odchá­zí dří­ve, než Predátor zabi­je Krále Willieho a vez­me si jeho hla­vu jako tro­fej.

Harrigan se vydá­vá po sto­pě, kte­rá nazna­ču­je, že Dannyho vrah byl nedáv­no na jat­kách, a domlu­ví si se svým týmem schůzku v jed­né skla­dišt­ní čtvr­ti, aby ji pro­šet­řil. Cantrell a Lambert jedou na schůzku met­rem, když na ně náh­le zaú­to­čí Predátor, kte­rý loví Harriganovy pod­ří­ze­né. Lambert a řada ozbro­je­ných ces­tu­jí­cích jsou zabi­ti, ale Cantrell je ušet­ře­na poté, co Predátor při ske­no­vá­ní její­ho těla zjis­tí, že je těhot­ná. Po pří­jez­du na mís­to Harrigan pro­ná­sle­du­je prcha­jí­cí­ho Predátora, ale je zadr­žen Keyesovými muži. Keyes odha­lí, že mon­strum je mimo­zem­ský lovec s infra­čer­ve­ným vidě­ním, kte­rý pou­ží­vá aktiv­ní mas­ko­vá­ní a loví lidi pro sport během ozbro­je­ných kon­flik­tů, napo­sle­dy před dese­ti lety ve Střední Americe. Keyes a jeho tým nastra­ži­li past v neda­lekých jat­kách a pomo­cí tepel­ně izo­lo­va­ných oble­ků s namon­to­va­ný­mi ultra­fia­lo­vý­mi svět­ly a kry­o­gen­ní­mi zbra­ně­mi ho chy­ti­li ke stu­diu.

Když Predátor dora­zí, je past sklap­la. Podezřívavý Predátor však pomo­cí své mas­ky ske­nu­je růz­né elek­tro­mag­ne­tic­ké vlno­vé dél­ky, aby iden­ti­fi­ko­val bater­ky týmu, a snad­no muže přelstí a zma­sa­kru­je. Harrigan na Predátora zaú­to­čí a těž­ce ho zra­ní, než se vzpa­ma­tu­je, zni­čí jeho zbraň a při­blí­ží se k němu. Harrigana zachrá­ní náh­lé zje­ve­ní Keyese, kte­rý se poku­sí tvo­ra zmra­zit, ale je roz­pů­len jeho vrha­cím dis­kem. Predátor pro­ná­sle­du­je Harrigana až na stře­chu, kde se oba nepřá­te­lé střet­nou a zůsta­nou viset na řím­se. Tvor akti­vu­je auto­de­strukč­ní zaří­ze­ní na svém před­lok­tí, kte­ré Harrigan pře­říz­ne vrha­cím dis­kem, čímž zaří­ze­ní zne­škod­ní. Predátor pro­pad­ne oknem bytu, ošet­ří si zra­ně­ní a ute­če.

Harrigan ho sle­du­je výta­ho­vou šach­tou a v pod­zem­ní komo­ře najde vesmír­nou loď. Uvnitř lodi, po obje­ve­ní míst­nos­ti s tro­fe­je­mi růz­ných lebek, včet­ně leb­ky Xenomorfa, se Harrigan utká s Predátorem v závě­reč­ném sou­bo­ji a zabi­je ho vrha­cím dis­kem. Náhle se obje­ví celá sku­pi­na Predátorů, kte­ří si vyzved­nou své­ho mrt­vé­ho dru­ha, zatím­co jeden z nich daru­je Harriganovi jako tro­fej sta­ro­žit­nou kře­sadlo­vou pis­to­li. Harrigan unik­ne z lodi, kte­rá vzlé­tá, a dosta­ne se na povrch prá­vě ve chví­li, kdy dora­zí zby­tek Keyesova týmu. Zatímco Keyesův pod­ří­ze­ný Garber pro­klí­ná jejich pro­mar­ně­nou pří­le­ži­tost k dopa­de­ní tvo­ra, Harrigan v sou­kro­mí pře­mí­tá o tom, že se tvo­ro­vé vrá­tí.

Obsazení

Další infor­ma­ce: Dany Glover jako poru­čík Mike Harrigan, důstoj­ník losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rý vyšet­řu­je kon­ku­renč­ní jamajský a kolum­bij­ský dro­go­vý kar­tel. Je tvr­do­hla­vý a čas­to je nad­ří­ze­ný­mi kri­ti­zo­ván za to, že nepl­ní roz­ka­zy.

-Kevin Peter Hall jako City Hunter / Predátor, pří­sluš­ník mimo­zem­ské váleč­nic­ké rasy, kte­rý loví agre­siv­ní pří­sluš­ní­ky jiných dru­hů pro sport, pou­ží­vá aktiv­ní mas­ko­vá­ní a plazmo­vou zbraň a vidí v infra­čer­ve­ném spek­tru. Hall si zahrál také Staršího Predátora, vůd­ce Predátorů na kon­ci fil­mu.

oHal Rayle pro­půj­čil Predátorovi hlas a nahra­dil Petera Cullena z prv­ní­ho fil­mu.

-Gary Busey jako zvlášt­ní agent Peter Keyes, vydá­va­jí­cí se za agen­ta DEA, kte­rý vede spe­ci­ál­ní jed­not­ku vyšet­řu­jí­cí dro­go­vé spik­nu­tí jako zástěr­ku pro poku­sy o dopa­de­ní Predátora. Tato posta­va je náhra­dou za „Dutche“, hlav­ní­ho hrdi­nu prv­ní­ho fil­mu, poté, co Arnold Schwarzenegger odmí­tl svou roli zopa­ko­vat.

-Ruben Blades jako detek­tiv Danny Archuleta, člen Harriganovy sku­pi­ny a jeho dlou­ho­le­tý pří­tel.

-María Conchita Alonso jako detek­tiv Leona Cantrellová, poli­cist­ka losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rá se anga­žu­je ve vál­kách jamajsko-kolumbijských gan­gů.

-Bill Paxton jako detek­tiv Jerry Lambert, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie, pře­ve­le­ný z jiné­ho okrsku na veli­tel­ství met­ra. Jeho role je čas­to komic­ká.

-Lilyan Chauvinová jako Dr. Irene Edwardsová, hlav­ní soud­ní lékař­ka a forenz­ní pato­lož­ka Los Angeles. Ta Harriganovi pomá­há, přes­to­že je Keyesovým týmem zce­la vyřa­ze­na z ofi­ci­ál­ní­ho vyšet­řo­vá­ní.

-Robert Davi jako zástup­ce náčel­ní­ka Phil Heinemann.

-Adam Baldwin jako agent Adam Garber, člen Keyesovy pra­cov­ní sku­pi­ny.

-Kent McCord jako kapi­tán Brent Pilgrim, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie a Harriganův pří­mý nad­ří­ze­ný.

-Steve Kahan jako ser­žant Neil Reeger, ser­žant zása­ho­vé jed­not­ky losan­ge­les­ké poli­cie.

-Henry Kingi jako „El Scorpio“, násil­nic­ký člen kolum­bij­ských Škorpionů.

-Morton Downey Jr. jako Tony Pope, novi­nář, kte­rý infor­mu­je o hrůz­ných a vra­žed­ných vraž­dách, jež po sobě Predátor zane­chal. Je neu­stá­le kri­ti­zo­ván poli­cií za zasa­ho­vá­ní do vyšet­řo­vá­ní.

-Calvin Lockhart jako Willie „King Willie“, šéf jamajské Voodoo Posse. Zdá se, že je kvů­li své voo­doo víře jas­no­vi­dec.

-Sylvia Kaudersová jako Ruth Albrightová, star­ší dáma.

-Billy „Sly“ Williams jako Jackson, záchra­nář.

-Jsu Garcia (uvá­děn jako Nick Corri) jako Dvorkin, detek­tiv losan­ge­les­ké poli­cie.

-Michael Wiseman jako Zinck, poli­cis­ta losan­ge­les­ké poli­cie.

-Teri Weigel jako Mary, kolum­bij­ská milen­ka Ramona Vegy.

-Thomas Rosales Jr. jako člen gan­gu El Scorpio

-Michael Papajohn jako člen gan­gu v met­ru.

-Casey Sander jako člen OWLFP

-Pat Skipper jako člen OWLFP

-Jim Ishida jako repor­tér

Elpidia Carrillo si v epi­zod­ní roli zopa­ku­je roli Anny Gonsalves z prv­ní­ho fil­mu. Je vidět, jak pomá­há vlád­ním agen­tům na video­zá­zna­mu, kte­rý uka­zu­je niči­vé násled­ky auto­de­strukč­ní­ho zaří­ze­ní prv­ní­ho Predátora ame­ric­ké armá­dě. Carrillo nato­či­la doda­teč­nou scé­nu, ve kte­ré mlu­ví na kame­ru a popi­su­je udá­los­ti z prv­ní­ho fil­mu, ale tato scé­na byla vystři­že­na.

Produkce

Když spo­leč­nost 20th Century Fox oslo­vi­la sce­náris­ty Predátora Jima a Johna Thomasovy, aby napsa­li pokra­čo­vá­ní, před­lo­ži­li šest nápa­dů, z nichž jeden byl „umís­tit tvo­ra do měst­ské džun­gle“, kte­rý se stu­diu líbil. Nakonec se dějiš­těm sta­lo Los Angeles, vylí­če­né jako měs­to zni­če­né vál­kou gan­gů upro­střed sil­né vlny veder, což vytvá­ří ide­ál­ní „hor­ké mís­to“, v němž by Predátor hle­dal lovec­ké cíle. Scénář pak vzni­kl za pou­hé tři týd­ny. Cílem pokra­čo­vá­ní mělo být roz­ší­ře­ní infor­ma­cí o Predátorově půvo­du a moti­vech, uká­zat, že tvor navště­vu­je pla­ne­tu už po sta­le­tí, není psy­cho­pa­tic­ký, ale zají­má se jen o lov, a zob­ra­zit na plát­ně jeho vesmír­nou loď.

Producent Joel Silver při­zval reži­sé­ra Stephena Hopkinse, kte­rý ho zau­jal při reží­ro­vá­ní Noční můry v Elm Street 5: Dítě snů. Protože se Hopkins při­po­jil k pro­duk­ci ješ­tě před dokon­če­ním scé­ná­ře, úzce spo­lu­pra­co­val s Thomaseovými na úpra­vách scé­ná­ře a sto­ry­bo­ar­din­gu jimi napsa­ných sek­ven­cí. Pro hlav­ní roli poli­cis­ty Harrigana z losan­ge­les­ké poli­cie si Hopkins původ­ně před­sta­vo­val Patricka Swayzeho, kte­rý by se v této roli spo­jil s vra­ce­jí­cím se Arnoldem Schwarzeneggerem, jenž si v prv­ním fil­mu zahrál Dutche. Hopkins se kvů­li roli sešel také se Stevenem Seagalem; přes­to­že herec měl o účin­ko­vá­ní ve fil­mu zájem a měl o posta­vě vlast­ní před­sta­vy, chtěl ji ztvár­nit jako psy­chi­at­ra CIA a exper­ta na bojo­vá umě­ní, Hopkins se nako­nec roz­ho­dl pro­ti, pro­to­že chtěl, aby posta­va byla typem Průměrného Joea. Kvůli spo­rům o plat se Schwarzenegger odmí­tl do pokra­čo­vá­ní vrá­tit a Silver nako­nec při­ve­dl tři her­ce, s nimiž spo­lu­pra­co­val na Smrtonosné zbra­ni: Garyho Buseyho, Steva Kahana a Dannyho Glovera, kte­rý nako­nec ztvár­ní roli Harrigana. Produkce byla roz­dě­le­na mezi natá­če­ní v loka­cích, vět­ši­nou v noci, a natá­če­ní ve zvu­ko­vých kuli­sách.

Hlavní Predátor měl vypa­dat více měst­sky a moder­ně­ji než jeho před­chůd­ce. Designové změ­ny zahr­no­va­ly kme­no­vé orna­men­ty na čele, kte­ré byly pro­ve­de­ny str­měj­ší a měl­čí, svět­lej­ší zbar­ve­ní kůže a vět­ší počet tesá­ků. Stan Winston při popi­su desig­nu nové­ho Predátora řekl: „Široký kon­cept je stej­ný. Rozdíl je v tom, že jde o jiné­ho jedin­ce. Jiný jedi­nec stej­né­ho dru­hu. Jako že had je had, ale růz­ní hadi jsou růz­ní. Mají jiné zbar­ve­ní, jiné čás­ti cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků, jinou struk­tu­ru obli­če­je, jem­né roz­dí­ly.“ Scénograf Lawrence Paull uve­dl, že se v pří­pa­dě lodi Predátor poku­sil o „vesmír­né vozi­dlo, kte­ré se nepo­do­bá niče­mu, co bylo kdy před­tím navr­že­no“, pla­vi­dlo ve tva­ru hle­mýž­dě, jehož inte­ri­ér je „tech­no­lo­gic­ký i pla­zí, kde tvor a jeho loď splý­va­jí a spo­lu­pra­cu­jí“. Vzhledem k tomu, že série Vetřelec byla rov­něž dílem spo­leč­nos­ti Fox a podí­lel se na ní Winston svý­mi efek­ty, roz­ho­dl se štáb při­dat mezi tro­fej­ní leb­ky v lodi Predátora i hla­vu Vetřelce.

Scénáristé se roz­hod­li zasa­dit děj Predátora 2 deset let po původ­ním fil­mu, tedy do teh­dej­ší budouc­nos­ti roku 1997, což ved­lo k někte­rým novin­kám, jako je nová video­tech­no­lo­gie a teh­dy nee­xis­tu­jí­cí met­ro v Los Angeles (losan­ge­leská pod­zem­ní drá­ha zača­la fun­go­vat ve stej­ném roce, kdy se film dostal do kin). V pří­pa­dě scé­no­gra­fie se Paul zamě­řil na „jakousi retro­grád­ní budouc­nost, kte­rá je stej­nou měrou Brazílií a Blade Runnerem smí­cha­ným s moder­ní tech­no­lo­gií“, s „vel­ký­mi a pobu­řu­jí­cí­mi“ stav­ba­mi, ale jed­no­duš­ším designem rekvi­zit, jako jsou kra­bi­co­vé a bez­bar­vé vozy.

MPAA původ­ně udě­li­la Predátorovi 2 rating NC-17, tak­že bylo pro­ve­de­no něko­lik škr­tů, aby se sní­žil na rating R.

Ke kon­ci natá­če­ní byl nato­čen krát­ký neo­fi­ci­ál­ní video­klip; je v něm vidět Dannyho Glovera, jak tan­čí s Predátorem a dal­ší­mi.


Photo © 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Predátor


  • Predátor9. března 2022 Predátor Predator je americký akční sci-fi horor z roku 1987, který režíroval John McTiernan a scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi. Jedná se o první díl série Predátor. V hlavní roli se […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ztracený svět: Jurský park13. června 2022 Ztracený svět: Jurský park Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Predátor - Arnold Schwarzenegger vrs. lovec z vesmíru21. července 2020 Predátor - Arnold Schwarzenegger vrs. lovec z vesmíru Arnold Schwarzenegger má jako major Dutch v Predátorovi vcelku rutinní úkol- vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů uprostřed džungle. Nakonec se ale musí utkat s daleko […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor - "Terminátor" je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.4. května 2022 Terminátor - "Terminátor" je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří. „Terminátor“ je legenda a přesto, že se primárně jedná o sci-fi žánr, myslím, že nebude na škodu, pokud si snímek připomeneme i na našich stránkách, kde se snažíme věnovat především […] Posted in Retro filmové recenze
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Terminator Salvation - 60 %9. dubna 2022 Terminator Salvation - 60 % Hned na začátku bych tu rád ujasnil, že Terminator Salvation je v jádru poměrně dobrý a především pro fanoušky military žánru rozhodně zábavný film, který navíc dokazuje, že střet old […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83577 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56851 KB. | 30.06.2022 - 12:57:54