Před soumrakem

Po deví­ti letech se reži­sér Richard Linklater vrá­til k pozo­ru­hod­né­mu sním­ku Před úsvi­tem. V něm se mla­dý Američan sezna­mu­je ve vla­ku mezi Budapeští a Vídní s Francouzkou vra­ce­jí­cí se domů do Francie. Sympatie jsou sym­pa­tie, a tak když Jesse navr­hu­je, ať s ním vystou­pí z vla­ku v Budapešti. To bylo v roce 1994. Nyní je ale rok 2003 a oba se setká­va­jí v Paříži. V pokra­čo­vá­ní se dozví­me, jaké důsled­ky může mít tako­vé jedi­né milost­né vzpla­nu­tí.

Jednoznačně veli­ké mohou být ty důsled­ky. Dozvídáme se, že jak Celine, tak Jesse mají od té doby v milost­ném živo­tě pro­blémy. Nic neod­po­ví­dá jejich oče­ká­vá­ní roman­tic­ké lás­ky pod­le vyso­ko nasta­ve­né lať­ky z jejich prv­ní­ho setká­ní. Celine sice má stá­lé­ho part­ne­ra, kte­rý je ale foto­gra­fem a neu­stá­le ces­tu­je po svě­tě, a Celine to vlast­ně ani neva­dí. Jesse má zase ženu a dítě, ale po něko­li­ka letech sou­ži­tí z jejich vzta­hu vypr­cha­la napros­to všech­na vášeň.

Není nezbyt­ně nut­né, abys­te měli za sebou zku­še­nost z fil­mu Před úsvi­tem. Autoři byli nato­lik chytří, že to udě­la­li tak, jak to udě­la­li. Rozhodně ale je lep­ší Před úsvi­tem vidět. Odkrývání neře­če­ných tajem­ství vás bude jed­no­znač­ně více bavit.

Použitá fil­mař­ská tech­ni­ka se vůbec neli­ší od dílu prv­ní­ho. Zůstává stro­há kame­ra, zabí­ra­jí­cí pou­ze Celine a Jesse, a podob­né tem­po i styl vyprá­vě­ní.

Nápad, jak by se oba dva hrdi­no­vé moh­li zno­vu setkat, je ori­gi­nál­ní a ba co víc, posky­tu­je scé­náris­to­vi dosta­tek pro­sto­ru pro dal­ší roman­tic­ká vyjá­d­ře­ní. Vydatně si navíc pomá­há prv­ním dílem, a tak i když film lehce ztra­til grá­dy stej­ně jako to cítí Jesse a Celine o svých živo­tech, je stá­le na co se dívat a co obje­vo­vat. Dozvíme se i někte­ré věci, kte­ré jsme nedo­sta­li polo­pa­tic­ky naser­ví­ro­vá­ny před úsvi­tem a kte­ré zůsta­ly záměr­ně skry­ty sko­ro až do sou­mra­ku.

I přes láka­vost někte­rých témat je přes­to znát, že scé­ná­ři postup­ně lehce dochá­zí dech. Už to není tak svě­ži obje­vo­vá­ní jako v prv­ním dílu, ale z vel­ké čás­ti „jen“ poví­dá­ní. Některé čás­ti roz­ho­vo­ru jsou nad­by­teč­né a film neztrá­cí jen díky pře­svěd­či­vos­ti Jesse a Celine. Je to jas­né, je totiž s čím srov­ná­vat. Když to v prv­ním díle mezi obě­ma tak pěk­ně jis­kří, je těž­ké na to nava­zo­vat. A přes­to je opět vidět, jak to Ethana Hawka i Julii Delpy bavi­lo zno­vu se spo­lu setkat a hrát.

Tak, jak ote­vře­ný nechal reži­sér díl prv­ní, něco podob­né­ho pro­ve­dl i s dílem dru­hým: nechal vrát­ka pro roman­tic­ké duše. Pokud si nehlí­dá­te časo­mí­ru, při­jde závěr poně­kud rych­le a neče­ka­ně, ale
Ethan Hawke a Julie Delpy se mož­ná budou moci sejít u dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní za dal­ších devět let v někte­ré dal­ší evrop­ské met­ro­po­li (že by koneč­ně Praha?). Anebo...?

O filmu:

Before Sunset
Scénář: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke
Režie: Richard Linklater
V hlav­ních rolích: Julie Delpy, Ethan Hawke

USA 2004, 80 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Před úsvitem5. října 2005 Před úsvitem Nepleťte si název s Rodriguezovým Od soumraku do úsvitu. I tady sice obojí figuruje v názvu, ale úsvit figuruje v názvu dílu prvního a soumrak dílu druhého. A taky nejde o horor, ale o […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Texaský masakr motorovou pilou2. února 2004 Texaský masakr motorovou pilou Film podle skutečné události, která se stala v 70. letech v Texasu. Psychopatický šílenec s motorovou pilou si ve sklepě jednoho starého domu doslova zřídil lidské řeznictví. Po několika […]
  • Bazén7. ledna 2004 Bazén Poněkud upjatá Angličanka Sára (Charlotte Rampling), spisovatelka detektivek ve středních letech, přijíždí do Francie do domu vydavatele svých knih, aby se zotavila z tvůrčí krize a […]
  • Holky na tahu - 45 %24. června 2017 Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních školaček, které měly takové štěstí a smůlu zároveň, že se jim podaří se pořádně nafetovat nebo opít. […]