Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Před půlnocí (Before midnight) - 60%

Před půlnocí (Before midnight) - 60%

PredPulnoci
PredPulnoci

Když spi­so­va­tel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dosta­nou od přá­tel dárek ve for­mě jed­né noci strá­ve­né v hote­lu, netu­ší, že jed­no z jejich kon­ver­zač­ních témat bude poně­kud chou­los­ti­vé. Ale dá se to čekat. Od Jesse a jeho ženy se ostat­ně oče­ká­vá, že budou trá­vit veš­ke­rý čas neu­stá­lým doha­do­vá­ním a při­po­mí­ná­ním minu­los­ti. Bylo to tak v minu­los­ti a není tomu jinak ani při jejich dovo­le­né v Řecku, kde jsou i se svý­mi dět­mi. Jesse si sice na chví­li odsko­čí vypro­vo­dit syna z před­cho­zí­ho man­žel­ství na letiš­tě, ale ani tam neza­vře pusu. Syn však oči­vid­ně výmluv­nos­tí netr­pí a bere své­ho otce s nad­hle­dem. Rozloučení pro­běh­ne v pokli­du a bez vel­kých emo­cí. Jenže zdá­ní kla­me a pro Jesse je budouc­nost syna důle­ži­tá. Hned zčer­stva sdě­lu­je své tou­hy a před­sta­vy Celin, kte­rá ho nejen vyslech­ne a komen­tu­je jeho názo­ry, ale má i vlast­ní pohled na budou­cí život. Cesta autem z letiš­tě trvá něja­ký čas a tak se dozví­me o prů­bě­hu před­cho­zích let, něco o prá­vě pro­bí­ha­jí­cí dovo­le­né a ješ­tě je tu ten syn. Špičkování, spo­leč­né vzpo­mín­ky i komen­to­vá­ní samot­né jízdy se stří­da­jí ve sviž­ném tem­pu a nechy­bí ani drob­né vti­py. Je vidět že Celin i Jesse jsou dvo­ji­ce sehra­ná, kte­rá doká­že měnit téma během chvi­lič­ky a pře­ho­dit výhyb­ku v roz­ho­vo­ru. Mají dvě dce­ry a také vzpo­mín­ky, kte­ré se občas v pamě­ti vyno­ří. Dcerušky během jízdy a ruš­né­ho roz­ho­vo­ru spí, nebo to šikov­ně před­stí­ra­jí a kaž­do­pád­ně se do pro­blé­mů rodi­čů neple­tou. Ono vlast­ně v pod­sta­tě o děti ve fil­mu tak moc nejde.

Jesse je spi­so­va­tel s buj­nou fan­ta­zií, kte­ré­mu nedě­lá potíž pře­ska­ko­vat z popi­so­vá­ní minu­los­ti nebo vymyš­le­né­ho pří­bě­hu do sou­čas­né­ho živo­ta. Celin mu je mu více než dobrou part­ner­kou a jejich slov­ní pře­střel­ky jsou jako ze živo­ta. Jenže kaž­dý má své před­sta­vy o budouc­nos­ti i jiné vzpo­mín­ky. Tak už to v živo­tě cho­dí. Chvíle souzně­ní stří­da­jí chví­le nedo­ro­zu­mě­ní a hádek. Věčné doha­do­vá­ním nekon­čí jízdou autem, ale pokra­ču­je ces­tou do hote­lu a v hote­lu. Krátkým vyru­še­ním dia­lo­gu je roz­ho­vor s přá­te­li u spo­leč­né veče­ře. Tentokrát to není jen špič­ko­vá­ní dvo­ji­ce part­ne­rů, ale cel­kem nezá­vaz­né plká­ní na kla­sic­ké téma muž­nos­ti a muž­ství. Ještě že čeká naše hrdi­ny spo­leč­ně strá­ve­ná noc v hote­lu a mož­ná i tro­cha sexu, když už se o něm vedou řeči. Jenže kam se hra­be sex na pořád­né poklá­bo­se­ní v poste­li. Sen o báječ­né roman­tic­ké noci v hote­lu se ztrá­cí v nená­vrat­nu. Nebo na ní nako­nec oprav­du dojde?

Film Před půl­no­cí nato­čil scé­náris­ta a reži­sér, Richard Linklater, a navá­zal tak na úspěš­né fil­my z před­cho­zích let. V roce 1995 vznik­la prv­ní roman­tic­ká kon­ver­zač­ka Před úsvi­tem, kdy se Jesse a Celin setká­va­jí ve Vídni. Režisér a dvo­ji­ce her­ců zau­ja­la divá­ky svou ote­vře­nos­tí a slov­ní­mi pře­střel­ka­mi. V roce 2004 vzni­kl film Před sou­mra­kem a dvo­ji­ce mla­dých lidí kon­ver­zo­va­la v kuli­sách Paříže. Ve sty­lu před­cho­zích fil­mů je nato­čen i film Před půl­no­cí, kdy ústřed­ní dvo­ji­ce zestár­la a řeší pro­blémy v man­žel­ství. Hlavní dvo­ji­ci Jesse a Celin hra­jí stej­ní her­ci jako v před­cho­zích fil­mech a jejich herec­ká sou­hra je patr­ná. V pod­sta­tě spo­lu kon­ver­zu­jí na dané téma a jejich roz­ho­vor neu­stá­le sle­du­je kame­ra v dlou­hých zábě­rech. V cen­t­ru hle­dáč­ku je herec­ká dvo­ji­ce a okol­ní­mu pro­stře­dí je věno­vá­na mini­mál­ní pozor­nost. To vta­hu­je divá­ka neu­stá­le do roz­ho­vo­ru a nutí ho sle­do­vat kaž­dou repli­ku. Dialogy jsou sviž­né, vtip­né a dochá­zí k neče­ka­ným obra­tům a změ­nám. Jenže už od počát­ku je jas­né, že se jed­ná jen o mlu­ve­ní. Přes všech­nu sna­hu her­ců pone­chat text ply­nout a spon­tán­ně rea­go­vat na repli­ky part­ne­ra, je obtíž­né dostat se k pod­sta­tě pro­blé­mů a pro­je­vit hlub­ší city. Co zpo­čát­ku vypa­dá zábav­ně, se obe­hra­je, a divák je zasy­pán množ­stvím slov. A stej­ně jako Jesse, kte­rý se nene­chá roz­ho­dit nála­do­vos­tí a argu­men­ty Celin a jen čeká, až se vymlu­ví, tak v kli­du čeká i divák, až se všech­na slo­va řek­nou a řeči odply­nou.

Jestli se něko­mu styl reži­sé­ra líbí a pro her­ce má sla­bost, pak se mu film zalí­bí. Vypadá jak ze živo­ta, ale není to roman­ti­ka ani rea­li­ta. Jen spe­ci­ál­ně namí­cha­ný kon­ver­zač­ní atak na divá­ka. Oba her­ci hra­jí uvol­ně­ně a jejich posta­vy půso­bí veli­ce při­ro­ze­ně. Předpokládám, že se natá­če­lo a sou­čas­ně i impro­vi­zo­va­lo. Ostatně pod scé­ná­řem fil­mu Před půl­no­cí jsou pode­psá­ni i oba hlav­ní her­ci.

Film Před půl­no­cí nekla­de na divá­ka nijak vel­ké náro­ky. Pokud se budou na film dívat zami­lo­va­né dvo­ji­ce, pak jim dopo­ru­ču­ji věno­vat se chvil­ka­mi sobě navzá­jem a nechat film fil­mem. A jest­li reži­sér Richard Linklater pře­mlu­ví her­ce, pak může­me nej­poz­dě­ji za deset let čekat film s dvo­ji­cí hlav­ních hrdi­nů po roz­vo­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31787 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55944 KB. | 22.05.2022 - 22:58:33