Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Před půlnocí (Before midnight) - 60%

Před půlnocí (Before midnight) - 60%

PredPulnoci

Když spi­so­va­tel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dosta­nou od přá­tel dárek ve for­mě jed­né noci strá­ve­né v hote­lu, netu­ší, že jed­no z jejich kon­ver­zač­ních témat bude poně­kud chou­los­ti­vé. Ale dá se to čekat. Od Jesse a jeho ženy se ostat­ně oče­ká­vá, že budou trá­vit veš­ke­rý čas neu­stá­lým doha­do­vá­ním a při­po­mí­ná­ním minu­los­ti. Bylo to tak v minu­los­ti a není tomu jinak ani při jejich dovo­le­né v Řecku, kde jsou i se svý­mi dět­mi. Jesse si sice na chví­li odsko­čí vypro­vo­dit syna z před­cho­zí­ho man­žel­ství na letiš­tě, ale ani tam neza­vře pusu. Syn však oči­vid­ně výmluv­nos­tí netr­pí a bere své­ho otce s nad­hle­dem. Rozloučení pro­běh­ne v pokli­du a bez vel­kých emo­cí. Jenže zdá­ní kla­me a pro Jesse je budouc­nost syna důle­ži­tá. Hned zčer­stva sdě­lu­je své tou­hy a před­sta­vy Celin, kte­rá ho nejen vyslech­ne a komen­tu­je jeho názo­ry, ale má i vlast­ní pohled na budou­cí život. Cesta autem z letiš­tě trvá něja­ký čas a tak se dozví­me o prů­bě­hu před­cho­zích let, něco o prá­vě pro­bí­ha­jí­cí dovo­le­né a ješ­tě je tu ten syn. Špičkování, spo­leč­né vzpo­mín­ky i komen­to­vá­ní samot­né jízdy se stří­da­jí ve sviž­ném tem­pu a nechy­bí ani drob­né vti­py. Je vidět že Celin i Jesse jsou dvo­ji­ce sehra­ná, kte­rá doká­že měnit téma během chvi­lič­ky a pře­ho­dit výhyb­ku v roz­ho­vo­ru. Mají dvě dce­ry a také vzpo­mín­ky, kte­ré se občas v pamě­ti vyno­ří. Dcerušky během jízdy a ruš­né­ho roz­ho­vo­ru spí, nebo to šikov­ně před­stí­ra­jí a kaž­do­pád­ně se do pro­blé­mů rodi­čů neple­tou. Ono vlast­ně v pod­sta­tě o děti ve fil­mu tak moc nejde.

Jesse je spi­so­va­tel s buj­nou fan­ta­zií, kte­ré­mu nedě­lá potíž pře­ska­ko­vat z popi­so­vá­ní minu­los­ti nebo vymyš­le­né­ho pří­bě­hu do sou­čas­né­ho živo­ta. Celin mu je mu více než dobrou part­ner­kou a jejich slov­ní pře­střel­ky jsou jako ze živo­ta. Jenže kaž­dý má své před­sta­vy o budouc­nos­ti i jiné vzpo­mín­ky. Tak už to v živo­tě cho­dí. Chvíle souzně­ní stří­da­jí chví­le nedo­ro­zu­mě­ní a hádek. Věčné doha­do­vá­ním nekon­čí jízdou autem, ale pokra­ču­je ces­tou do hote­lu a v hote­lu. Krátkým vyru­še­ním dia­lo­gu je roz­ho­vor s přá­te­li u spo­leč­né veče­ře. Tentokrát to není jen špič­ko­vá­ní dvo­ji­ce part­ne­rů, ale cel­kem nezá­vaz­né plká­ní na kla­sic­ké téma muž­nos­ti a muž­ství. Ještě že čeká naše hrdi­ny spo­leč­ně strá­ve­ná noc v hote­lu a mož­ná i tro­cha sexu, když už se o něm vedou řeči. Jenže kam se hra­be sex na pořád­né poklá­bo­se­ní v poste­li. Sen o báječ­né roman­tic­ké noci v hote­lu se ztrá­cí v nená­vrat­nu. Nebo na ní nako­nec oprav­du dojde?

Film Před půl­no­cí nato­čil scé­náris­ta a reži­sér, Richard Linklater, a navá­zal tak na úspěš­né fil­my z před­cho­zích let. V roce 1995 vznik­la prv­ní roman­tic­ká kon­ver­zač­ka Před úsvi­tem, kdy se Jesse a Celin setká­va­jí ve Vídni. Režisér a dvo­ji­ce her­ců zau­ja­la divá­ky svou ote­vře­nos­tí a slov­ní­mi pře­střel­ka­mi. V roce 2004 vzni­kl film Před sou­mra­kem a dvo­ji­ce mla­dých lidí kon­ver­zo­va­la v kuli­sách Paříže. Ve sty­lu před­cho­zích fil­mů je nato­čen i film Před půl­no­cí, kdy ústřed­ní dvo­ji­ce zestár­la a řeší pro­blémy v man­žel­ství. Hlavní dvo­ji­ci Jesse a Celin hra­jí stej­ní her­ci jako v před­cho­zích fil­mech a jejich herec­ká sou­hra je patr­ná. V pod­sta­tě spo­lu kon­ver­zu­jí na dané téma a jejich roz­ho­vor neu­stá­le sle­du­je kame­ra v dlou­hých zábě­rech. V cen­t­ru hle­dáč­ku je herec­ká dvo­ji­ce a okol­ní­mu pro­stře­dí je věno­vá­na mini­mál­ní pozor­nost. To vta­hu­je divá­ka neu­stá­le do roz­ho­vo­ru a nutí ho sle­do­vat kaž­dou repli­ku. Dialogy jsou sviž­né, vtip­né a dochá­zí k neče­ka­ným obra­tům a změ­nám. Jenže už od počát­ku je jas­né, že se jed­ná jen o mlu­ve­ní. Přes všech­nu sna­hu her­ců pone­chat text ply­nout a spon­tán­ně rea­go­vat na repli­ky part­ne­ra, je obtíž­né dostat se k pod­sta­tě pro­blé­mů a pro­je­vit hlub­ší city. Co zpo­čát­ku vypa­dá zábav­ně, se obe­hra­je, a divák je zasy­pán množ­stvím slov. A stej­ně jako Jesse, kte­rý se nene­chá roz­ho­dit nála­do­vos­tí a argu­men­ty Celin a jen čeká, až se vymlu­ví, tak v kli­du čeká i divák, až se všech­na slo­va řek­nou a řeči odply­nou.

Jestli se něko­mu styl reži­sé­ra líbí a pro her­ce má sla­bost, pak se mu film zalí­bí. Vypadá jak ze živo­ta, ale není to roman­ti­ka ani rea­li­ta. Jen spe­ci­ál­ně namí­cha­ný kon­ver­zač­ní atak na divá­ka. Oba her­ci hra­jí uvol­ně­ně a jejich posta­vy půso­bí veli­ce při­ro­ze­ně. Předpokládám, že se natá­če­lo a sou­čas­ně i impro­vi­zo­va­lo. Ostatně pod scé­ná­řem fil­mu Před půl­no­cí jsou pode­psá­ni i oba hlav­ní her­ci.

Film Před půl­no­cí nekla­de na divá­ka nijak vel­ké náro­ky. Pokud se budou na film dívat zami­lo­va­né dvo­ji­ce, pak jim dopo­ru­ču­ji věno­vat se chvil­ka­mi sobě navzá­jem a nechat film fil­mem. A jest­li reži­sér Richard Linklater pře­mlu­ví her­ce, pak může­me nej­poz­dě­ji za deset let čekat film s dvo­ji­cí hlav­ních hrdi­nů po roz­vo­du.

  • Total Recall - Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů.16. prosince 2020 Total Recall - Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů. Když sem se tehdy před lety dozvěděl, že se chystá remake Totalu Recall tentokrát bez Arnolda Schwarzeneggera, kroutil sem nevěřícně hlavou a obracel oči v sloup, neboť sem tušil jeden […] Posted in Retro filmové recenze
  • Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...15. září 2019 Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus... Americký scénárista a režisér Richard Linklater (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí) pro natočení zajímavého filmu nepotřeboval filmové triky nebo efekty. Pro svůj nový film o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.2. března 2019 Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé. Když se budete muset rozhodnout, jestli vaše rodina nebo pomoc cizímu člověku, jak se rozhodnete? Asi je celkem jasné, jaké by bylo vaše vlastní rozhodnutí, ale vaše dítě ještě nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […] Posted in Filmové recenze
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […] Posted in Filmové recenze
  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […] Posted in Filmové recenze
  • Ethan Hawke29. července 2014 Ethan Hawke Ethan Hawke, celým jménem Ethan Green Hawke, (* 6. listopadu 1970, Austin, Texas, USA) je americký herec, spisovatel a režisér. Mezi úspěšné filmy ve kterých hrál patří Společnost mrtvých […] Posted in Profily osob
  • Sinister (2012)9. prosince 2012 Sinister (2012) V posledních letech vzniká hororových filmů poměrně značné množství, ne každý ale skutečně stojí za shlédnutí. Sinister podle všeho mezi tyto snímky nepatří. Ellison, autor dost krvavých […] Posted in Filmové recenze
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43058 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54361 KB. | 19.04.2021 - 04:56:15
X