Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Před dvěma týdny odstartovala na Voyo a o týden později na Nova Fun hraná reality show Praha – den & noc.

Před dvěma týdny odstartovala na Voyo a o týden později na Nova Fun hraná reality show Praha – den & noc.

den
den
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Titulní píseň k této novin­ce nazpí­va­li Monika Bagárová a Jan Bendig. Dnes měl tele­viz­ní pre­mi­é­ru také video­klip s názvem Město, kte­rý k pís­nič­ce nato­či­li.

 

Jaké by to bylo léto bez poho­do­vé­ho, chytla­vé­ho let­ní­ho sin­g­lu, jenž navo­dí tu pra­vou prázd­ni­no­vou atmo­sfé­ru? Ten letoš­ní nazpí­va­li Monika Bagárová Jan Bendig. Znají se téměř tři­náct let. Poprvé se potka­li v popu­lár­ní sou­tě­ži Česko Slovenská SuperStar v roce 2009, od té doby jsou přá­te­li. Každá spo­lu­prá­ce je potě­ší, tak­že pokud se k ní naskyt­ne pří­le­ži­tost, rádi na ni kýv­nou. Společně nahrá­li již dva úspěš­né due­ty, ten­to je jejich tře­tí.

 

Pro Moniku byla nová prá­ce vel­kou rados­tí, a to nejen pro­to, že se při ní zno­vu setka­la s Honzou. Po obdo­bí, kdy neby­lo mož­né kon­cer­to­vat a taky po obdo­bí, kdy se napl­no věno­va­la rodi­ně a mateř­ství se vrh­la opět do prá­ce. Kromě kon­cer­tů, kte­ré prá­vě absol­vu­je se svou kape­lou a nahrá­vá­ní nové­ho alba byla pro ni prá­ce na due­tu víta­nou změ­nou. S Honzou jim to skvě­le ladí, nahrá­vá­ní i natá­če­ní video­kli­pu si evi­dent­ně uži­li.

Den
 

„Písnička je moc krás­ná. Bylo to doce­la narych­lo a muse­li jsme si pořád­ně mák­nout. Ale věří­me, že se bude našim fanouškům líbit,“ svě­ři­la se se svý­mi dojmy z nové­ho son­gu hned ve stu­diu Monika Bagárová„Je to troš­ku jiný feel, než dělá­me, ale jsme moc rádi, že jsme sou­čás­tí toho­to pro­jek­tu,“ doda­la. „Spolupráci s Monikou milu­ju, pro­to­že to je na kama­rád­ský bázi. To, co se nám nelí­bí, si řek­ne­me na rovi­nu, jsme pros­tě par­ťá­ci,“ pro­zra­zu­je Jan Bendig. „Ano, sta­čí jeden pohled, a už víme,“ smě­je se Monika Bagárová.

 

Song vzni­kl na moti­vy ori­gi­ná­lu z bul­har­ské ver­ze ústřed­ní melo­die k pro­jek­tu, čes­kým tex­tem ho opat­řil kre­a­tiv­ní pro­du­cent hra­né rea­li­ty show Praha – den & noc Vítek Pokorný.

 

Ve video­kli­pu, kte­rý Monika Bagárová a Jan Bendig nato­či­li, jsou také ukáz­ky z Praha – den & noc, novin­ky letoš­ní­ho léta, v nichž řeší lás­ku její hlav­ní akté­ři – atrak­tiv­ní Marek, pohled­ná Míša, sexy Leyla, rázná Aňa, při­taž­li­vá Sofi, poho­dář Olda a sym­paťák Joe, nej­roz­je­těj­ší par­ta ve měs­tě.

Všichni chtě­jí milo­vat i být milo­vá­ni, ale ne kaž­dé­mu se jejich vel­ké přá­ní spl­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78191 s | počet dotazů: 255 | paměť: 66421 KB. | 01.10.2022 - 04:26:56