Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Preacher - Monster Swamp

Preacher - Monster Swamp

img 5f3bc0006fd2f
img 5f3bc0006fd2f
Minulý díl Preachera jsem kvů­li uče­ní nesti­hl ohod­no­tit, aktu­ál­ní epi­zo­du však recen­zu­ji dnes, krát­ce po zhléd­nu­tí.
Seriál se sice per­fekt­ně roz­jel, zvláš­tě dru­há epi­zo­da nabíd­la komik­so­vým fanouškům nejed­no potě­še­ní, ale pokra­čo­vá­ní je stá­le hor­ší a hor­ší, čím dál tím víc se odklá­ní od své před­lo­hy. Dominic Cooper jako Jesse Custer roz­hod­ně není správ­nou vol­bou, Odin Quincannon v podá­ní Jackieho Earla Haleyho je nesku­teč­ně pro­tiv­nou posta­vou. Strašné.
Quincannon je oprav­du pro­tiv­ný.
Jedinými svět­lý­mi ele­men­ty v šed­nou­cím seri­á­lu jsou posta­vy Cassidyho (Joseph Gilgun) a Tulip (Ruth Negga). Oba dva si od pilot­ní­ho dílu drží vyso­ký stan­dard, hláš­ku­jí a jejich scé­ny mají říz. Doufejme tedy, že dosta­nou více pro­sto­ru.
Příběh stá­le ješ­tě neza­čal moc dávat smy­sl, ale někte­ré názna­ky už pře­ci jen nazna­ču­jí, kam by se děj mohl v budouc­nu ubí­rat. Vypadá to ovšem, že se tvůr­ci roz­hod­li kom­bi­no­vat pří­běhy ze všech svaz­ků Preachera, což pře­ci jen může ohro­zit kon­ti­nu­i­tu celé série. Avšak na dru­hou stra­nu, Gothamu ten­to sys­tém pro­spěl. Nu uvi­dí­me.
Byť jsme tedy v tom­to díle vidě­li Jesseho pou­ží­vat svůj Boží hlas, Fiore a DeBlanca zno­vu v akci a Tulip mlá­tí­cí Cassidyho, nemo­hu jej hod­no­tit klad­ně, jeli­kož jako znal­ci před­lo­hy je pro mě zatím seri­ál mír­ným zkla­má­ním. Snad se to brzy změ­ní.
zdroj obráz­ků: screenrant.com, comicbookresources.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81213 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56613 KB. | 02.07.2022 - 15:31:02