Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prci, Prci, Prcičky 4

Prci, Prci, Prcičky 4

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail

Takže musím říct, že pře­de­šlé kous­ky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. Ve fil­mu už nevy­stu­pu­jí původ­ní hrdi­no­vé, jako byl Styffler, Jimm, Ozzy, ad. ale v novém díle prci­ček se před­ve­de Styfflerův bra­tr Matt, co doká­že. Z původ­ních dílů se tam obje­ví ješ­tě Sherminator a Jimmův otec.

Film začí­ná jak Matt se dívá se svý­mi kama­rá­dy na Stifflerovo video, kte­ré je protka­né samý­mi pra­sár­na­mi ad. Prostě jak Stiffler si natá­čel růz­né pár­ty a kal­by. No a Matt dostal geni­ál­ní nápad, že bude v jeho „pod­ni­ku“ pokra­čo­vat.
No ale kon­čil škol­ní rok a absol­ven­ti se chys­ta­li zakon­čit své půso­be­ní na ško­le v jed­né spo­le­čen­ské míst­nos­ti. No a tam měl vystou­pit škol­ní orchestr a zahá­jit tohle zakon­če­ní stu­dia. No nebyl by to Styfflerův brá­cha, kdy­by nevy­mys­lel udě­lat na zakon­če­ní něja­kou lumprá­nu. Nastříkal na nástro­je pepřák a samo­zřej­mě tím­to pře­ka­zil vystou­pe­ní, ale bohu­žel se na ňho při­šlo. Matta si zavo­lal ředi­tel, ale teď bohu­žel pro Matta ředi­te­lo­val Sherminator, no a ten ho za trest nechal jet s orchestrem na hudeb­ní tábor. No samo­zřej­mě se to Mattovi nelí­bi­lo, ale co už měl dělat, jinak by byl vylou­čen ze ško­ly.
Před odjez­dem si na netu objed­nal něja­ké kame­ry a mik­ro­fo­ny, pros­tě něja­ké šmí­ro­va­cí potře­by. Před odjez­dem se domlu­vil s kámo­še­ma, že tam nato­čí jak ti špr­ti na hudeb­ním tábo­ře sou­lo­ží, lépe řeče­no. Prostě udě­lat pěk­ně per­verz­ní video, kte­rý by pak kaž­dé­mu pro­mí­tal.

Přijel na tábor, kde prv­ní dělal bor­del, ale potom zjis­til, že ke své­mu plá­nu nato­čit video potře­bu­je to, aby se s ním ostat­ní kama­rá­di­li. No tak se začal se čle­ny orchest­ru kama­rá­dit, úpl­ně mezi ně zapa­dl, no až se úpl­ně změ­nil a zami­lo­val se do diri­gent­ky orchest­ru. No jak to tak bývá před tábo­rem ve ško­le si z ní dělal sran­du a potom se do ní zami­lu­je. Dokonce orchest­ru pomá­hal po nároč­ném veče­ru, kdy se všich­ni nesku­teč­ně zka­li­li a potom neby­li niče­ho schop­ni. Už ani na to video nemys­lel, už nena­tá­čel až do dne kdy na tábor při­je­li jeho kámoš­ky ze ško­ly, ti jak ho uvi­dě­li že má na hla­vě čupič­ku začá­teč­ní­ka, tak si ho mobi­lem vyfo­ti­li. Ten to nemohl nechat být, aby to ve ško­le kaž­dé­mu uka­zo­va­li a všich­ni se mu posmí­va­li, tak jim uká­zal to video, ale pod pří­sli­bem, že ten obrá­zek vyma­žou z mobi­lu. No ale zrov­na ten večer měl s diri­gent­kou ran­de, samo­zřej­mě ho nezti­hl a jak video uka­zo­val svým kámo­škám tak zrov­na byli ote­vře­né dve­ře od poko­je a diri­gent­ka pro­šla, vidě­la jak ji má nato­če­nou ve spr­še. No straš­ně ji zkla­mal a celý orchestr také.
Takže nikdo se sním už neba­vil a nastal zrov­na ten den před závě­reč­nou sou­tě­ží orchestrů, kdy ten nej­lep­ší orchestr dostal sti­pen­di­um na jed­nu umě­lec­kou uni­ver­zi­tu. Samozřejmě ten diri­gent orchest­ru. No Matt chtěl svůj pro­hře­šek nějak odči­nit tak do kanis­t­ru se šťá­vou pro kon­ku­renč­ní orchestr nalil něja­ký olej nebo něco tako­vé­ho. No ale při­šli dva čle­ni z orchest­ru, a pro­to­že se jim pome­ran­čo­vá šťá­va nelí­bi­la tak vymě­ni­li víka a při­nes­li si špat­nou šťá­vu, všich­ni se napi­li a při vystou­pe­ní zača­li zvra­cet. Soutěž pro­hrá­li a sti­pen­di­um diri­gent­ka nezís­ka­la.
Jak už byli ve ško­le, sher­mi­ná­tor Matta pochvá­lil, že sice měl na tábo­ře pár pro­hřeš­ků, ale že jinak se cho­val sluš­ně a tím pádem pro­le­ze.

Protože ale Matt diri­gent­ku fakt měl rád, tak potře­bo­val nějak jí zajis­tit to sti­pen­di­um. Domluvil se s kape­lou, že jí zašlou faleš­ný dopis z té ško­ly ať se dosta­ví jako na poho­vor. Byla šťast­ná dosta­vi­la se, ale ti samo­zřej­mě jí ozná­mi­li že je to pod­vrh. Byla naštva­ná, ale jak vychá­ze­la ze ško­ly Matt začal hrát na dudy, no na tábo­ře uká­zal, že na ně umí fakt hrát, když tam vyzval na sou­boj jed­no­ho típ­ka. Tak tedy hrál a za ním orchestr. Dirigentka byla šťast­ná, udi­ri­go­va­la tu píseň a potom se pochlu­bi­la ředi­tel­ce ško­ly, že to slo­ži­la sama, ta ji pochvá­li­la a sdě­li­la jí, že si o tom sti­pen­diu ješ­tě pro­mlu­ví. Byla šťast­ná a zača­la se pře­de vše­ma s Mattem líbat.
No skon­či­lo to tako­vým hap­pyen­dem a pěk­nou pís­ní.
No a popr­vé ze série Prciček, kdy se tam někdo zami­lo­val.
Film bohu­žel byl vydán jen na DVD a v kinech se vůbec neu­ká­zal. Nevím proč, i když se mi zdál ze všech 4 sérií nej­zda­ři­lej­ší.
Takže sem se per­fekt­ně poba­vil a dopo­ru­ču­ji shléd­nout.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95900 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55880 KB. | 24.05.2022 - 07:46:46