Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

Prc02
Prc02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mysleli jste si, že exis­tu­je pro­du­cent, kte­rý se jed­nu výdě­leč­nou „krá­vu“ nepo­ku­sí podo­jit ale­spoň dvakrát?Nemysleli!Fajn.Je vidět, že nejste blbý.Po úspě­chu prv­ní­ho dílu, kte­rý vytě­žil dva­náct­krát tolik (125 USD) než stál, se tu samou krá­vu poku­si­lo podo­jit (tak­též úspěš­ně) i něko­lik pro­du­cen­tů jiných a z toho vze­šli tako­vé věci jako Road Trip, Hele vole, kde mám káru?, Křupan (to byli ty úspěš­né) nebo Klub srá­čů (to je ten neúspěšný-nicméně se film sám sebe hod­no­tí již pod­le názvu-je to váž­ně sračka).Nakonec pak v polo­vi­ně roku 2001 vtr­hl do Amerických ten­to díl dru­hý a všech­ny před­chá­ze­jí­cí fil­my roz­vál­co­val a v lis­to­pa­du 2001 jsme se ho dočka­li koneč­ně i mi.Do kin se tak nahr­nu­la ban­da -po fekál­ních orgi­ích toužící- tee­nage­rů, mezi kte­rý­mi kolo­va­li legen­dy typu: „To jed­nou na hudeb­ním tábo­ře…“ (Bože!, to je tak proflá­k­lý, že mám chuť zabí­jet, když to na mě něja­kej magor ze ško­ly vytáh­ne) a o tuč­né zis­ky bylo posta­rá­no i u nás.Já mezi nimi sice chy­běl, ale o to víc jsem film vychut­nal v záti­ší své­ho počí­ta­če, než-li v sálu vše­muse­de­bil­něs­me­jí­cích idiotů.Ale teď už k věci… Po roce pro­ži­tém na růz­ných Univerzitách se par­tič­ka čtyřech nadr­že­ných šílen­ců opět v kom­plet­ní sesta­vě sešla.Jim (Jason Biggs) je stá­le ten stej­ný Jim, kte­ré­mu roz­luč­ko­vou sou­lož s pří­tel­ky­ní pře­ru­šil milu­jí­cí otec (Eugen Lewy),  Oz (Chris Klein) je taky ten stá­le stej­ný Oz, kte­rý na roz­díl od Stiflera (Stifler je stá­le ten stej­ný debil Stifler) „neza­su­nul“ za celý rok ani jed­nou („23krát a to nepo­čí­tám kuř­by v knihov­ně“),  ale za to se pokou­ší expe­ri­men­to­vat se sexem po tele­fo­nu s Heather (Mena Suvari);Finch (Eddie Kaye Smith) je taky ten stej­ný Finch, kte­rý ale začal cvi­čit Tantrický sex, aby byl při­pra­ven na „Stiflerovu mat­ku“ a  Kevinovi (Thomas Ian Nicholos) se nic pod­stat­né­ho nestalo…No a pro­to­že prázd­ni­ny jsou vět­ši­nou cel­kem nud­ný, roz­hod­la se tahle čtyř­ka (Stiflera ale vza­li z finanč­ních důvo­dů, tak­že nechtě­ná pět­ka) vyra­zit na cha­tu k jeze­ru a pro­pa­řit tam celý prázdniny.No, osu­dy se zase kla­sic­ky pro­mí­cha­jí, čeká nás něja­ké to pona­u­če­ní (i když asi ne) a Jimovi se sta­ne opět nepěk­ná příhoda…Prostě kla­sic­ký Prcičky…

Ale ne zas tak úpl­ně, pro­to­že už nejsou tak vtip­ný jako prv­ní díl, a hlav­ně jim něco chybí.Ale nej­zá­sad­něj­ší pro­blém je tak tro­chu ve scé­ná­ři, kte­rý je spí­še jakousi nezá­vaz­nou sérií komic­kých scé­nek, ze kte­rých by se klid­ně dala posklá­dat epi­zo­da něja­ké­ho Mr.Beana.Ale bohužel.I scé­náris­ta se ten­to­krát pokou­šel podo­jit tu „pověst­nou krá­vu“, tak­že je tu zase jed­na scé­na s Jimem, kte­rý sice výji­meč­ně nic nezná­sil­ňu­je, ale za to si zamě­ní tubu s lepi­dlem za tubu s rubri­kan­tem a tak­též nechy­bí něko­lik pří­mo nechut­ných scén, kdy trum­pe­tis­ta začne hrát na trum­pe­tu, kte­rou měl Jim zara­že­nou v řiti nebo „kterak Korejec pomo­čí Stiflerovu hlavu“.Ale naštěs­tí je tu i pár cel­kem neotře­lých scén a poměr­ně dob­ří her­ci, z nichž asi nej­vět­ší ces­tu ura­zil Sean William Scott (Nezvratný osud, Hele vole, kde mám káru?, Evoluce, Road Trip coby Stifler, Mena Suvari (Křupan, Americká krá­sa) a Jason Biggs (Křupan, Jay And Silent Bob Strike Back, ale jinak nic moc…).

Ani režij­ně není film zvlád­nu­tý špat­ně (přes­to­že ho reží­ro­val začá­teč­ník James B. Rodgers, kte­rý krát­ce poté nato­čil výteč­ně nepo­ve­dou a nevtip­nou kome­dii Řekni, že to tak není s Chrisem Kleinem a Heather Graham) a nijak si nemůžu stěžovat.Ale i pře­se všech­nu sna­hu, dobrou hud­bu (úvod­ní song od Blink-182 je výteč­ný a dokon­ce tu dostal pro­stor i skla­da­tel David Lawrence a opět tu zaslech­ne­me kla­sic­ký song od Beatles ve scé­ně zje­ve­ní Stiflerovi matky-no vlast­ně je to v jiné scé­ně, ale nechci vás o to při­pra­vit) musím kon­sta­to­vat: že pros­tě jed­nič­ka je klasika…a dou­fat, že tu krá­vu nebu­dou páni pro­du­cen­ti las­ka­vě dojit i po tře­tí!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Prci, prci, prcičky

  • Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89642 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61639 KB. | 02.12.2022 - 14:37:48