Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pražský snímek „White Bird: A Wonder Story“ s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer

Pražský snímek „White Bird: A Wonder Story“ s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

White Bird: A Wonder Story, kte­rý se natá­čel v České repub­li­ce v prv­ních měsí­cích roku 2021, se dočkal prv­ní­ho ofi­ci­ál­ní­ho trai­le­ru před plá­no­va­ným datem pre­mi­é­ry v USA 14. říj­na 2022. V hlav­ních rolích nové­ho dra­ma­tu, kte­ré je spin-offem fil­mu Wonder z roku 2017, se před­sta­ví Helen Mirrenová a Gillian Andersonová.

Zatímco původ­ní film s Owenem Wilsonem a Julií Robertsovou v hlav­ních rolích se ode­hrá­val v sou­čas­ném New Yorku, vět­ši­na White Bird se ode­hrá­vá ve Francii za dru­hé svě­to­vé vál­ky a dobo­vé loka­ce dopl­ňu­je Praha a její oko­lí.

White Bird: A Wonder Story: Příběh o zázra­ku sle­du­je Juliana Albanse (hra­je ho Bryce Gheisar, jedi­ný navrá­ti­vší se člen obsa­ze­ní fil­mu Wonder), pro­tiv­ní­ka hlav­ní­ho hrdi­ny před­cho­zí­ho fil­mu, kte­ré­ho ztvár­nil Jacob Tremblay. Poté, co je Julian vylou­čen ze ško­ly, mu jeho babič­ka (hra­je ji Mirrenová) vyprá­ví pří­běh ze své­ho dět­ství za dru­hé svě­to­vé vál­ky.

V oku­po­va­né Francii se posta­va Mirrenové Sarah (hra­je ji jako tee­nager­ka Ariella Glaserová) skrý­vá před nacis­tic­kým pro­ná­sle­do­vá­ním s pomo­cí mla­dé­ho chlap­ce (Orlando Schwerdt). Mladá dvo­ji­ce najde lás­ku ve svě­tě, kte­rý si sama vytvo­ři­la, zatím­co chlap­co­va mat­ka (hra­je ji Andersonová) ris­ku­je vše, aby je ochrá­ni­la.

Režie fil­mu Bílý pták se ujal Marc Forster (Světová vál­ka Z, Quantum of Solace): Bílý pták: Příběh o zázra­ku pod­le scé­ná­ře Marka Bombacka, adap­to­va­né­ho pod­le gra­fic­ké­ho romá­nu auto­ra romá­nu Wonder R. J. Palacio.

Bílý pták: Příběh o zázra­ku: Příběh zázra­ku se natá­čel v praž­ských barran­dov­ských ate­li­é­rech a natá­če­lo se i v uli­cích měs­ta. Části fil­mu se natá­če­ly také v obci Kněževes na Praze-západ.

Produkce vyu­ži­la také loka­ce po celé České repub­li­ce, včet­ně Kutné Hory, hra­du Grabštejn u Liberce, brd­ských lesů jiho­zá­pad­ně od Prahy a dal­ších ven­kov­ských loka­cí v Kolešově, Štampachu, Svatém Janu pod Skalou a Hýskově.

Za svůj výkon ve fil­mu The Crown zís­ka­la hvězda Gillian Andersonová Zlatý gló­bus. Kvůli pro­to­ko­lům Covid byla do cere­mo­ni­á­lu vysí­lá­na živě z Prahy díky asi­s­ten­ci míst­ních pro­fe­si­o­ná­lů.

„Už něja­kou dobu jsem se chtě­la do Prahy vrá­tit, před­tím jsem ji navští­vi­la jen jed­nou krát­ce,“ řek­la Andersonová České fil­mo­vé komi­si během natá­če­ní fil­mu Bílý pták:

„Abych byl upřím­ný, viděl bych z měs­ta víc, kdy­by před hote­lem neby­li kaž­dý den papa­raz­zi. Ale mož­ná, že pokud při­je­du zno­vu, bude to ano­nym­ně a budu mít vět­ší šan­ci pro­jít se po vašem krás­ném měs­tě.“

White Bird: V ame­ric­kých kinech by se měl obje­vit 14. říj­na 2022, uve­de­ní do čes­kých kin je aktu­ál­ně naplá­no­vá­no na 3. lis­to­pa­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,77795 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60057 KB. | 19.08.2022 - 17:18:00