Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pražské vinice

Pražské vinice

pražské vinice
pražské vinice

Praha je nejen krás­ná a sto­ve­ža­tá. Taky to není jenom kul­tur­ní měs­to. je také úrod­ná a požit­kár­ská. Byla tako­vá v těch šťast­něj­ších časech v minu­los­ti a je tako­voi i dnes. Jednou z věcí, kte­ré o tom svěd­čí, jsou i obno­ve­né vini­ce. Jejich vína, kte­rá jsou rok od roku kva­lit­něj­ší, si lidé zvyk­li ochut­ná­vat pří­mo na mís­tě, kde vzni­ka­jí. Na oslu­ně­ných sva­zích vino­hra­dů, s nád­her­ný­mi výhle­dy na met­ro­po­li, opře­de­ná pří­běhy vina­řů, vinic i roč­ní­ků. Projděte se po zná­mých vini­cí spo­leč­ně s Radanou Vítkovou!

Autorka v kni­ze před­sta­vu­je ději­ny vinař­ství v Praze a jed­not­li­vé vini­ce, kon­krét­ně vini­ci Svatováclavskou aneb na Opyší, vini­ce v zahra­dách Pražského hra­du, vyše­hrad­ské vini­ce, révu na Petříně a dej­vic­kou vini­ci Baba. U kaž­dé z nich uvá­dí zají­ma­vos­ti z his­to­rie, legen­dy, kte­ré se k dané­mu mís­tu vážou a jmé­na slav­ných lidí, kte­ří ho navští­vi­li. Připojila také něko­lik typů na nád­her­ná mís­ta, kte­rá by nemě­la ujít vaší pozor­nos­ti, a tra­dič­ní akce, kte­ré se na vini­cích ode­hrá­va­jí. To vše je dopl­ně­no barev­ný­mi foto­gra­fie­mi.

Kniha je průvod­cem po praž­ských vini­cích, kte­ré­ho oce­ní hlav­ně milov­ní­ci vína a lidi, kte­ří chtě­jí spo­znat i jinou tvář Prahy. Radana Vítková se psa­ní o víně věnu­je již něko­lik let a vlast­ní i časo­pis Víno&Styl, tak­že se dá říct, že víno je její srdeč­ní zále­ži­tos­tí. Pokud by vám ale její tipy v téhle kni­ze nesta­či­ly, může­te se těšit na dru­hý díl, kde se dozví­te víc o Modřanské vini­ci, Grébovce, Vinici sva­té Kláry, Salabce, Máchalce, Popelářce a Vinici Albertov.

Hodnocení: 95%

PRAŽSKÉ VINICE

Autorka: Radana Vítková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 200


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64769 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56649 KB. | 04.07.2022 - 11:35:51