Kritiky.cz > Speciály > Pražské orgie

Pražské orgie

word image 10

Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, jsou sed­mý celo­ve­čer­ní film reži­sér­ky Ireny Pavláskové, jejíž fil­my zís­ka­ly více než dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně Zvláštní ceny na MFF v Cannes. Je to popr­vé v ději­nách čes­ké­ho fil­mu, kdy čes­ký tvůr­ce osob­ně zís­kal na film prá­va od tako­vé žijí­cí lite­rár­ní veli­či­ny, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní. Pražské orgie Philipa Rotha jsou jedi­neč­ným pohle­dem na situ­a­ci v Československu sedm­de­sá­tých let oči­ma Američana. Irena Pavlásková se záměr­ně roz­hod­la neto­čit vlast­ní dobo­vou stu­dii, ale nao­pak důsled­ně zacho­vat a zpro­střed­ko­vat onu uni­kát­nost vní­má­ní sta­vu zdej­ší spo­leč­nos­ti cizin­cem s napros­to odliš­nou spo­le­čen­skou zku­še­nos­tí.

Irena Pavlásková zís­ka­la od Philipa Rotha prá­va na zfil­mo­vá­ní Pražských orgií před sed­mi lety. „Philip Roth je lite­rár­ní kla­sik a byl jím již za své­ho živo­ta. Je drži­te­lem neu­vě­ři­tel­né­ho množ­ství cen a jenom zís­ká­ní práv od tako­vé lite­rár­ní veli­či­ny je zázrak, kte­rý s sebou nese vel­kou zod­po­věd­nost,“ říká reži­sér­ka a sce­nárist­ka Irena Pavlásková. Osobně se s ním setka­la v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k téma­tu kni­hy vztah, jak jsem vní­ma­la tota­li­tu, už před­tím si vyžá­dal moje fil­my... Po více než tří­ho­di­no­vém poví­dá­ní mi řekl: Já vám ta prá­va dám! Než jsem se vrá­ti­la do Prahy byl už v Dilii v e-mailu návrh smlou­vy od agen­ta pana Rotha. Bylo to sku­teč­ně bles­ko­vé a uni­kát­ní. Bylo mi nesmír­ně líto, když pan Roth ode­šel, hlu­bo­ce se mě to dotklo. Zavázalo mě to ješ­tě víc k dob­ré­mu fil­mo­vé­mu výsled­ku. Philip Roth se těšil, že při­je­de na pre­mi­é­ru, a já mám tro­chu pocit viny, že jsem nese­hna­la finan­ce rych­le­ji, aby se toho dožil. Důvěra, kte­rou mi pan Roth dal, je pro mě nesku­teč­ným zážit­kem a závaz­kem,“ říká Irena Pavlásková.

„Adaptovat kni­hu pro film je vždyc­ky těž­ké, pro­to­že lite­ra­tu­ra už z prin­ci­pu pra­cu­je s jiný­mi vyja­d­řo­va­cí­mi pro­střed­ky. Již od počát­ku se mi líbi­lo, že jde o pohled cizin­ce, Američana, kte­rý pro­ni­ká do čes­ké men­ta­li­ty a nahlí­ží na to, jak se jed­not­li­ví lidé vyrov­ná­va­li se situ­a­cí, kte­rá zde v 70. letech pano­va­la,“ dodá­vá reži­sér­ka. Po celou dobu byla s Philipem Rothem v písem­ném kon­tak­tu, pro­bí­ra­li, co je tře­ba ve fil­mu zdů­raz­nit, dis­ku­to­va­li o hlav­ních význa­mo­vých lini­ích pří­bě­hu, mlu­vi­li o herec­kém obsa­ze­ní.

Film je nato­čen v ang­lič­ti­ně pro zacho­vá­ní auten­ti­ci­ty, kdy při­je­de cizi­nec do Prahy a míst­ní lidé s ním komu­ni­ku­jí v jeho řeči. Do kin půjde film ve dvou jazy­ko­vých ver­zích – ori­gi­nál­ní ang­lic­ká ver­ze s titul­ky a ver­ze s čes­kým dabin­gem.

„Pro Českou tele­vi­zi je pres­tiž­ní zále­ži­tos­tí spo­lu­pra­co­vat na fil­mu pod­le kni­hy svě­tozná­mé­ho spi­so­va­te­le Philipa Rotha.  Mě osob­ně pro­jekt obzvlášť zau­jal, pro­to­že mám ráda ang­lo­a­me­ric­kou lite­ra­tu­ru a Philip Roth je mým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem. Zajímavá je pocho­pi­tel­ně také to, že pří­běh se ode­hrá­vá v Praze. Pod pikant­ním titu­lem se skrý­vá film s mno­hem hlub­ším pono­rem, kte­rý uka­zu­je praž­skou bohé­mu a kul­tur­ní scé­nu v době nor­ma­li­za­ce. Projekt zapa­dá do port­fo­lia fil­mů reži­sér­ky Ireny Pavláskové, kte­rá si zaslou­ží obdiv za to, že se jí poda­ři­lo pře­svěd­čit slav­né­ho spi­so­va­te­le, aby jí  svou kni­hu svě­řil. Myslím, že kdy­by film mohl vidět, oce­nil by ho,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka čes­ké tele­vi­ze Alena Müllerová.

  • Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film30. prosince 2018 Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film Režisérka Irena Pavlásková natáčí film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy nedávno zesnulé americké literární legendy, držitele Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desítek […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci10. ledna 2014 Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci Česká televize představila ve čtvrtek 9.ledna 2014 novinářům nový dětský čtrnáctidílný seriál MAZALOVÉ, který se bude vysílat každou neděli od 19. ledna 2014 v podvečer na ČT […] Posted in Články
  • Ode dneška v kinech - Pražské orgie10. října 2019 Ode dneška v kinech - Pražské orgie Sedmý celovečerní film Pražské orgie od režisérky Ireny Pavláskové je právě v kinech. Příběh se sedmdesátých let, vypráví příběh spisovatele Zuckermana, jenž se snaží získat rukopis […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […] Posted in Filmové premiéry
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […] Posted in Speciály
  • Habermannův mlýn – promarněná šance10. dubna 2019 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...27. ledna 2020 Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní... Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...