Kritiky.cz > Články > PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO TŘI KINA NABÍZEJÍ ODPOLEDNÍ PROJEKCE ZA 30 KČ

PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO TŘI KINA NABÍZEJÍ ODPOLEDNÍ PROJEKCE ZA 30 KČ

PFL

Vážení fil­mo­ví přá­te­lé,

loň­ská návštěv­nost pře­hlíd­ky Pražské fil­mo­vé léto potvr­di­la mimo­řád­ný zájem veřej­nos­ti o kino i během par­né­ho léta. Na ten­to úspěch praž­ská kina Aero, Světozor a Bio Oko navá­žou letos dal­ším pokra­čo­vá­ním. Vstupenku na film od 18.00 za 30 Kč nabí­zí Bio Oko po celý čer­ve­nec, kino Aero během srp­na. A kino Světozor tra­dič­ně po oba tyto měsí­ce v časech mezi 11.00-14.00.

Loňskými nej­vět­ší­mi trhá­ky byly fil­my Králova řeč, Černá labuť, Melancholia, Jmenuji se Oliver Tate a dal­ší. Světozor v odpo­led­ních hodi­nách během léta v rám­ci této pře­hlíd­ky navští­vi­lo 3002 divá­ků,  Bio Oko za měsíc dokon­ce 5062 divá­ků, v prů­mě­ru tedy přes 160 návštěv­ní­ku na pro­jek­ci. Ani Aero se se svý­mi 4783 pro­da­ný­mi vstu­pen­ka­mi nene­cha­lo zahan­bit.

Osvěžující fil­mo­vý koktejl

 

„Dramaturgie pře­hlíd­ky opět vychá­ze­la z úspěš­ných dis­tri­buč­ních novi­nek posled­ních měsí­ců. Kromě let­ních kome­dií divá­ci mohou zvo­lit i dra­ma či thriller, kaž­dý pod­le své aktu­ál­ní chu­ti. Z roz­pá­le­ných Čech se pak mohou pře­nést na krát­kou dovo­le­nou napří­klad do půl­noč­ní Paříže, mra­zi­vé­ho Švédska, do sou­čas­né­ho Íránu, Velké Británie 70. let či tře­ba do pří­sta­vu Le Havre,“ říká Petr Jirásek, ředi­tel kina Světozor.

 

Z nabíd­ky fil­mo­vých titu­lů, kte­ré divá­ci budou mít mož­nost zhléd­nout za pou­hých 30 Kč,  zmí­ní­me napří­klad poctu němé­mu fil­mu The Artist (obdr­žel hned 5 Oscarů), dal­ší osca­ro­vý sní­mek - írán­ské dra­ma Rozchod Nadera a Simin, Polańského kon­ver­zač­ní film s herec­ký­mi hvězda­mi Kate Winsletovou a Jodie Fosterovou Bůh masa­k­ru či thriller reži­sé­ra Davida Finchera pod­le slav­né švéd­ské kniž­ní před­lo­hy Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy, ve kte­rém hlav­ní roli ztvár­nil „Bond“ Daniel Craig.

Dále se divá­ci můžou těšit napří­klad na Almodovarovo dra­ma Kůži, kte­rou nosím s Antonio Banderasem v roli plas­tic­ké­ho chi­rur­ga, kte­rý se nechce smí­řit se smr­tí své ženy či let­ní sní­mek Půlnoc v Paříži reži­sé­ra Woodyho Allena. Žánr his­to­ric­ké dra­ma nabíd­ne dán­ský film Královská afé­ra a kdo má rád špi­o­náž­ní fil­my, jis­tě si nene­chá ujít film Jeden musí z kola ven o brit­ské výzvěd­né služ­bě MI6, kte­rá hle­dá ve svém stře­du sovět­ské­ho špi­o­na, s vyni­ka­jí­cím Gary Oldmanem, Colinem Firthem či Tomem Hardym. Z čes­kých fil­mů pře­hlíd­ka nabíd­ne film vychá­ze­jí­cí z komi­xu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel, časosběr­ný doku­ment Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír nebo psy­cho­lo­gic­ké drama/roadmovie Roberta Sedláčka Rodina je základ stá­tu. Pro milov­ní­ky měst­ské archi­tek­tu­ry i všech­ny ostat­ní, kte­rým není lhos­tej­né, kde žijí, je při­pra­ven film Urbanized Garyho Hustwita.

Předprodej a rezer­va­ce vstu­pe­nek

 

Vstupenky lze zakou­pit na poklad­ně kina Aero, Bio Oko a kino Světozor. Každé z kin pro­dá­vá vstu­pen­ky i do kin ostat­ních.

Vstupenky je mož­né na webo­vých strán­kách kin zakou­pit i onli­ne.

Rezervace vstu­pe­nek je mož­ná mezi 10-17h na tel. čís­le 608 33 00 88 či na webo­vých strán­kách jed­not­li­vých kin: www.kinoaero.cz, www.kinosvetozor.cz, www.biooko.net

Kompletní pro­gram najde­te na:

http://www.kinosvetozor.cz/cz/cykly-festivaly/129/Prazske-filmove-leto/259/2012/

http://www.kinoaero.cz/cz/cykly-festivaly/129/Prazske-filmove-leto/259/2012/

http://www.biooko.net/cz/cykly-festivaly/129/Prazske-filmove-leto/259/2012/

 

PROGRAM

 

BIO OKO

čer­ve­nec 2012 / začát­ky v 18.00 / vstup­né vždy 30 Kč

 

01.07. ne      The Artist

02.07. po      Železná lady

03.07. út       Čtyři slun­ce

04.07. st       Lovci hlav

05.07. čt       Bůh masa­k­ru

06.07. pá      Kůže, kte­rou nosím

07.07. so      Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy

08.07. ne      Hugo a jeho vel­ký objev

09.07. po      Máme pape­že

10.07. út       Soukromý vesmír

11.07. st       Musíme si pro­mlu­vit o Kevinovi

12.07. čt       Temné stí­ny

13.07. pá      Stud

14.07. so      Jeden musí z kola ven

15.07. ne      Nedotknutelní

16.07. po      Melancholia

17.07. út       Poupata

18.07. st       Nebezpečná meto­da

19.07. čt       Rozchod Nadera a Simin

20.07. pá      Trainspotting

21.07. so      Le Havre

22.07. ne      Půlnoc v Paříží

23.07. po      Urbanized

24.07. út       Rodina je základ stá­tu

25.07. st       Alois Nebel

26.07. čt       Děti moje

27.07. pá      Drive

28.07. so      Perfect Days

29.07. ne      Královská afé­ra

30.07. po      Sedmikrásky

31.07. út       Tady to musí být

KINO AERO

Srpen / začát­ky 18.00 / vstup­né vždy 30 Kč

01.08. st       Alois Nebel

02.08. čt       The Artist

03.08. pá      Bůh masa­k­ru

04.08. so      Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy

05.08. ne      Královská afé­ra

06.08. po      Nebezpečná meto­da

07.08. út       Půlnoc v Paříži

08.08. st       Rozchod Nadera a Simin

09.08. čt       Rodina je základ stá­tu

10.08. pá      Lovci hlav

11.08. so      Psycho

12.08. ne      Děti moje

13.08. po      Čtyři slun­ce

14.08. út       Soukromý vesmír

15.08. st       Nedotknutelní

16.08. čt       Stud

17.08. pá      Melancholia

18.08. so      Drive

19.08. ne      Hugo a jeho vel­ký objev

20.08. po      Vrtěti ženou

21.08. út       Lov loso­sů v Jemenu

22.08. st       Signál

23.08. čt       Máme pape­že

24.08. pá      Jeden musí z kola ven

25.08. so      Temné stí­ny

26.08. ne      Le Havre

27.08. po      Poupata

28.08. út       Trainspotting

29.08. st       Zjizvená tvář

30.08. čt       Železná lady

31.08. pá      Kůže, kte­rou nosím

KINO SVĚTOZOR

Červenec – srpen / ve všed­ní dny začá­tek mezi 13.00-14.00, víkend - začá­tek mezi 11.00-12.00  pro­gram najde­te na webo­vých strán­kách kina a v aktu­ál­ním pro­gra­mu / vstup­né vždy 30 Kč

čer­ve­nec

01.07. ne      Lovci hlav

02.07. po      Lovci hlav

03.07. út       Nebezpečná meto­da

04.07. st       Nebezpečná meto­da

05.07. čt       Poupata

06.07. pá      Poupata

07.07. so      Železná lady

08.07. ne      Železná lady

09.07. po      Věra 68

10.07. út       Věra 68

11.07. st       Věra 68

12.07. čt       Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy

13.07. pá      Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy

14.07. so      Rozchod Nadera a Simin

15.07. ne      Rozchod Nadera a Simin

16.07. po      Královská afé­ra

17.07. út       Královská afé­ra

18.07. st       Královská afé­ra

19.07. čt       Jeden musí z kola ven

20.07. pá      Jeden musí z kola ven

21.07. so      Nedotknutelní

22.07. ne      Nedotknutelní

23.07. po      Báječný hotel Marigold

24.07. út       Báječný hotel Marigold

25.07. st       Báječný hotel Marigold

26.07. čt       Temné stí­ny

27.07. pá      Temné stí­ny

28.07. so      The Artist

29.07. ne      The Artist

30.07. po      Máme pape­že

31.07. út       Máme pape­že

srpen

01.08. st       Máme pape­že

02.08. čt       Stud

03.08. pá      Stud

04.08. so      Modrý tygr

05.08. ne      Modrý tygr

06.08. po      Soukromý vesmír

07.08. út       Soukromý vesmír

08.08. st       Soukromý vesmír

09.08. čt       Tady to musí být

10.08. pá      Tady to musí být

11.08. so      Zjizvená tvář

12.08. ne      Zjizvená tvář

13.08. po      Trainspotting

14.08. út       Trainspotting

15.08. st       Trainspotting

16.08. čt       Urbanized

17.08. pá      Urbanized

18.08. so      Polski film

19.08. ne      Polski film

20.08. po      Čtyři slun­ce

21.08. út       Čtyři slun­ce

22.08. st       Čtyři slun­ce

23.08. čt       Trainspotting

24.08. pá      Trainspotting

25.08. so      Andělský podíl

26.08. ne      Andělský podíl

27.08. po      Bůh masa­k­ru

28.08. út       Bůh masa­k­ru

29.08. st       Bůh masa­k­ru

30.08. čt       Sedmikrásky

31.08. pá      Sedmikrásky

  • Podporujte kreativitu svých dětí3. prosince 2018 Podporujte kreativitu svých dětí V poslední době je trh doslova zaplavený návody, jak si sám doma vyrobit to či ono. Od jídla počínaje, přes kosmetiku, hračky a dekoracemi konče. Většina z těchto návodů je určena pro […] Posted in Recenze knih
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […] Posted in Profily osob
  • Gameplay trailer z RPG Wastelands 314. června 2020 Gameplay trailer z RPG Wastelands 3 Gameplay trailer z RPG Wastelands 3 Posted in Krátké aktuality
  • Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř.11. března 2008 Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř. Jsou to milé potvůrky. Jedna kydá sliz, vrtí ocáskem a obnažuje svůj dokonale vybělený chrup (kdeže Colgate, kyselina je kyselina). Druhá je jiná, leč i tak výjimečná. Suprové dredy, […] Posted in Filmové recenze
  • Katja Riemannová26. srpna 2014 Katja Riemannová Katja Riemannová vyrostla v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odmaturovala v Leeste, vystudovala tanec v Hamburku, pracovala jako dobrovolnice v divadle Castrop Rauxel, studovala herectví v […] Posted in Profily osob
  • Cesta do Ameriky 2 zamíří 18. 12.2020 streamovací službu...14. října 2020 Cesta do Ameriky 2 zamíří 18. 12.2020 streamovací službu... Cesta do Ameriky 2 zamíří 18. 12.2020 streamovací službu Amazon Prime Video. Práva na značku totiž odkoupil Amazon, a to za $125m (2 901 077 458 Kč). Posted in Krátké filmové aktuality
  • Raubíř Ralf a internet | Ralph Breaks the Internet10. ledna 2019 Raubíř Ralf a internet | Ralph Breaks the Internet Raubíř Ralf byl před necelými sedmi lety docela nečekaný hit. Animák pro celou rodinu, který se dokázal tak neskutečně dobře svézt na vlně retro zábavy, že se u něj zvládlo bavit jak dítě […] Posted in Filmové recenze
  • Pot a krev - 60 %6. srpna 2013 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Filmové recenze
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Filmové recenze
  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...