Kritiky.cz > Festivaly > Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho

Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho

Hayao Miyazaki

V praž­ském Biu Oko se od stře­dy 18. do pát­ku 27. led­na usku­teč­ní pře­hlíd­ka fil­mů japon­ské­ho reži­sé­ra Hajao Mijazakiho. Diváci budou mít mož­nost vidět cel­kem sedm celo­ve­čer­ních fil­mů jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších ani­má­to­rů dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, jehož fil­my vydě­la­ly po celém svě­tě téměř jed­nu mili­ar­du dola­rů. Většina sním­ků se v čes­ké kino dis­tri­buci obje­ví popr­vé v his­to­rii. 

„Získat prá­va na Mijazakiho fil­my bylo finanč­ně vel­mi nároč­né. Rozhodli jsme pro­to vyu­žít crowd­fun­di­go­vé kam­pa­ně. To, že jsme během jed­no­ho měsí­ce vybra­li 233 % z cílo­vé část­ky uka­zu­je, jak sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu ten­to tvůr­ce v České repub­li­ce má. A kro­mě toho je to i obrá­zek o komu­ni­tě naše­ho kina,“ říká ředi­tel Bia Oko David Beránek. „Program pře­hlíd­ky Mijazakiho v Biu Oko zahr­nu­je jak titu­ly, kte­ré usta­no­vi­ly jeho cha­rak­te­ris­tic­ký styl, tak i nej­vět­ší domá­cí (japon­ské) a mezi­ná­rod­ní hity. Jeho fil­my po celém svě­tě vydě­la­ly téměř mili­ar­du dola­rů, to je na úrov­ni sou­čas­né­ho divác­ké­ho hitu Rogue One: A Star Wars Story. V Česku, kde obec­ně panu­je vel­mi malé pově­do­mí o japon­ské ani­mo­va­né tvor­bě, to může mno­ha lidem znít až neu­vě­ři­tel­ně,“ dodá­vá Beránek.

Crowdfundingovou kam­paň rea­li­zo­va­lo kro­mě praž­ské­ho Bia Oko i brněn­ské Univerzitní kino Scala. Tam se pře­hlíd­ka sed­mi Mijazakiho fil­mů usku­teč­ní od čtvrt­ka od 26. do nedě­le 29. led­na. „Zpočátku jsme měli tro­chu oba­vy, zda se podob­ně úzko­pro­fi­lo­vé pře­hlíd­ky dají rea­li­zo­vat i v Brně. Ty se ale se spuš­tě­ním kam­pa­ně vel­mi brzo roz­ptý­li­ly a potvr­di­lo se, že naši divá­ci mají zájem o fil­my, se kte­rý­mi se v běž­né čes­ké dis­tri­buci prak­tic­ky nemě­li šan­ci setkat„“ shr­nu­je ředi­tel Univerzitního kina Scala Radek Pernica.

Obě kina uve­dou fil­my Princezna Mononoke, Zámek v obla­cích (Howlův krá­če­jí­cí hrad), Můj sou­sed Totoro, Laputa: Nebeský zámek, Cesta do fan­ta­zie, Naušika z větr­né­ho údolí a Doručovací služ­ba čaro­děj­ky Kiki.

Web pře­hlíd­ky Bio Oko: http://www.biooko.net/cz/cykly-festivaly/259/Mijazaki/436/v-Biu-Oko/

Web pře­hlíd­ky Univerziní kino Scala: http://www.kinoscala.cz/cz/festival/hajao-mijazaki-394

Foto zdroj : Wikipedia


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: