Kritiky.cz > Festivaly > Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho

Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho

Hayao Miyazaki

V praž­ském Biu Oko se od stře­dy 18. do pát­ku 27. led­na usku­teč­ní pře­hlíd­ka fil­mů japon­ské­ho reži­sé­ra Hajao Mijazakiho. Diváci budou mít mož­nost vidět cel­kem sedm celo­ve­čer­ních fil­mů jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších ani­má­to­rů dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, jehož fil­my vydě­la­ly po celém svě­tě téměř jed­nu mili­ar­du dola­rů. Většina sním­ků se v čes­ké kino dis­tri­buci obje­ví popr­vé v his­to­rii. 

„Získat prá­va na Mijazakiho fil­my bylo finanč­ně vel­mi nároč­né. Rozhodli jsme pro­to vyu­žít crowd­fun­di­go­vé kam­pa­ně. To, že jsme během jed­no­ho měsí­ce vybra­li 233 % z cílo­vé část­ky uka­zu­je, jak sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu ten­to tvůr­ce v České repub­li­ce má. A kro­mě toho je to i obrá­zek o komu­ni­tě naše­ho kina,“ říká ředi­tel Bia Oko David Beránek. „Program pře­hlíd­ky Mijazakiho v Biu Oko zahr­nu­je jak titu­ly, kte­ré usta­no­vi­ly jeho cha­rak­te­ris­tic­ký styl, tak i nej­vět­ší domá­cí (japon­ské) a mezi­ná­rod­ní hity. Jeho fil­my po celém svě­tě vydě­la­ly téměř mili­ar­du dola­rů, to je na úrov­ni sou­čas­né­ho divác­ké­ho hitu Rogue One: A Star Wars Story. V Česku, kde obec­ně panu­je vel­mi malé pově­do­mí o japon­ské ani­mo­va­né tvor­bě, to může mno­ha lidem znít až neu­vě­ři­tel­ně,“ dodá­vá Beránek.

Crowdfundingovou kam­paň rea­li­zo­va­lo kro­mě praž­ské­ho Bia Oko i brněn­ské Univerzitní kino Scala. Tam se pře­hlíd­ka sed­mi Mijazakiho fil­mů usku­teč­ní od čtvrt­ka od 26. do nedě­le 29. led­na. „Zpočátku jsme měli tro­chu oba­vy, zda se podob­ně úzko­pro­fi­lo­vé pře­hlíd­ky dají rea­li­zo­vat i v Brně. Ty se ale se spuš­tě­ním kam­pa­ně vel­mi brzo roz­ptý­li­ly a potvr­di­lo se, že naši divá­ci mají zájem o fil­my, se kte­rý­mi se v běž­né čes­ké dis­tri­buci prak­tic­ky nemě­li šan­ci setkat„“ shr­nu­je ředi­tel Univerzitního kina Scala Radek Pernica.

Obě kina uve­dou fil­my Princezna Mononoke, Zámek v obla­cích (Howlův krá­če­jí­cí hrad), Můj sou­sed Totoro, Laputa: Nebeský zámek, Cesta do fan­ta­zie, Naušika z větr­né­ho údolí a Doručovací služ­ba čaro­děj­ky Kiki.

Web pře­hlíd­ky Bio Oko: http://www.biooko.net/cz/cykly-festivaly/259/Mijazaki/436/v-Biu-Oko/

Web pře­hlíd­ky Univerziní kino Scala: http://www.kinoscala.cz/cz/festival/hajao-mijazaki-394

Foto zdroj : Wikipedia

  • ...17. července 2020 ... Nové fotky z Free Guy Posted in Krátké filmové aktuality
  • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod […] Posted in Rozhovory
  • Trailer na seriál Ratcher z produkce Netflixu6. srpna 2020 Trailer na seriál Ratcher z produkce Netflixu Trailer na seriál Ratcher z produkce Netflixu Posted in Krátké filmové aktuality
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […] Posted in Speciály
  • Milionář z chatrče28. února 2008 Milionář z chatrče Čekáte pohádku z daleké Indie o chlapci, co se celý život pilně učil, pomáhal doma mamince s vařením, hrál s bráškou šachy a všechno úsilí se mu nakonec […] Posted in Recenze
  • ZLÍNFEST - Filmové tipy 28. května 201819. května 2018 ZLÍNFEST - Filmové tipy 28. května 2018 Posted in Videa
  • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Filmové recenze
  • Chuck Norris10. března 2015 Chuck Norris Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. března 1940, Ryan, Oklahoma, USA) je známý americký akční herec, mistr bojových umění a mediální osobnost s čerokíjskými a […] Posted in Profily osob
  • Návrat do budoucnosti 23. ledna 2004 Návrat do budoucnosti 2 V druhé části vynikající sci-fi komedie má Marty plné ruce práce. Nejprve musí do budoucnosti zachránit syna a potom zase do minulosti, aby zachránil sám sebe.Druhá část slavné trilogie, […] Posted in TV Recenze
  • Nový detektivní seriál na České televizi16. února 2018 Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor Max, který poběží od 21.února na České televizi. Na projekci přivítala novináře paní Tereza […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com