Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Prázdninové novinky v prodeji

Prázdninové novinky v prodeji

road1
road1

Tak co nám při­náši fir­ma Bonton do naší video­té­ky? Stači se podí­vat, pro­to­že to jsou dost dob­rý fil­my

 

Road to Perdition / Road to Perdition
Pro kaž­dé­ho syna je otec hrdi­nou
Režie: Sam Mendes
Hrají: Daniel Graig, Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Stanley Tucci 

Dvanáctiletý Michael Sullivan vid?l, co nem?l a  od oné krva­vé noci se jeho život zm?nil navždy. Pochopil, že jeho otec (Tom Hanks) je nájem­ním vra­hem irské­ho gan­gu. Do živo­ta Sullivana seni­o­ra totiž vstou­pil pan John Rooney (Paul Newman) - šéf míst­ní­ho gan­gu ali­as dob­ro­di­nec celé­ho m?sta - a  zachrá­nil mu život d?ív, než si v?bec uv?domil, že práv? o  krk jde. Avšak prá­ce zasáh­ne do živo­ta Sullivanovy rodi­ny. Umírá man­žel­ka Annie a  jejich mlad­ší syn. Michael Sullivan se s  dru­hým synem vydá­vá na ces­tu odpla­ty a  vyrov­ná­ní. 

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation a  DreamWorks LLC

 
 

Minority Report / Minority Report
Každý utí­ká ...
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow

Systém je doko­na­lý. Dokud nejde o  tebe. 
Po šest let ve Washingtonu D.C. nedo­šlo k  vražd? díky p?ekvapivé tech­no­lo­gii, kte­rá odha­lí vra­ha, ješt? d?ív, než sta?í zlo?in spáchat. Ale když je sám šéf bezpe?nostní jed­not­ky (Cruise) obvin?n z  budou­cí vraž­dy, má pou­ze 36 hodin na to, aby zjis­til, kdo na n?j všech­no p?ipravil, nebo se sta­ne ob?tí „doko­na­lé­ho“ sys­té­mu, kte­rý pomá­hal vytvo?it. 

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation a  DreamWorks LLC.

.

 

Sexy pár­ty / VanWilder
®ivot je p?íliš krát­ký na to, abychom se sta­li boha­tý­mi moc poma­lu
Režie: Walt Becker
Hrají: Ryan Reynolds, Tara Reid, Curtis Armstrong 

Chcete se bavit a  dozv?d?t se n?co skute?ného o  život?? Z?sta?te hodn? dlou­ho ve ško­le nebo jd?te na film „Sexy pár­ty“. Prci?ková kome­die o  v??ném stu­den­to­vi, krá­li mejdan? a  zau­ja­tém pozo­ro­va­te­li žen­ských poprsí, o  fláka?i, kte­rej má tak nabi­tej pro­gram, že nemá ?as na ško­lu. Je to Van Wilder, v  podá­ní Ryana Reynoldse. Je skute?ným a  neo­pa­ko­va­tel­ným pár­ty kin­gem, jeho sv?t je nekone?nej mejdan, je to fra­jer, kte­rej za?ídí úpln? všech­no, v  rekord­ním ?ase nami­xu­je drink a  potvr­dí, že na tom sexu opra­vu n?co je.

c 2001 Die Sechste World Media Productions GmbH & Co. Medien a  Music KG.

 

Náhodný mili­o­ná? / Mr Deeds
P?išel, zd?dil 40 mili­ard a  nic nepo­cho­pil
Režie: Steven Brill
Hrají: Adam Sandler, Winona Ryder, John Turturro, Allen Covert, Peter Gallagher, Jared Harris, Erick Avari,Peter Dante, Conchata Ferrell 

Longfellow Deeds (Adam Sandler) je p?íjemný a  milý ?lov?k, kte­rý vede pros­tý život v  malé vesni?ce v  New Hampshire. Pracuje v  míst­ní piz­ze­rii a  je š?astný. Jeho poklid­ný život však naru­ší zprá­va, že zd?dil po  dáv­no zapo­me­nu­tém strý­ci 40 mili­ard dolar?. Jako ?ers­tvý mul­ti­mi­li­ar­dá? odjíž­dí za d?dictvím a  živo­tem v  palá­ci se služ­ba­mi neob­vyk­lé­ho komor­ní­ka (John Turturro) na Manhattan, ale v?bec netu­ší, jak s  vel­kým majet­kem naklá­dat. Jednoho dne t?eba kou­pí celé­mu m?ste?ku Ferrari.

c 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52481 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55810 KB. | 22.05.2022 - 03:21:18