Kritiky.cz > Recenze knih > Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

zvláštní příběh2 e1530948251413

Toužíte-li po odpo­čin­ko­vé lite­ra­tu­ře s jed­no­du­chým dějem a leh­kou záplet­kou, zce­la urči­tě se vám bude líbit kni­ha s názvem „Zvláštní pří­běh“ od Kataríny Gillerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto.

Zvláštní pří­běh vás hned na prv­ní pohled upou­tá svo­jí vel­mi „něž­nou“ obál­kou, na kte­ré spat­ří­te v ruce kyti­ci žlu­tých růží, jež jsou sym­bo­lem celé kni­hy, ale i jakým­si klí­čem k dlou­ho uta­jo­va­né­mu „tajem­ství“, jež mělo být navždy pohřbe­no.

Abych řek­la prav­du, od kni­hy jsem čeka­la dale­ko více, mno­hem víc zají­ma­věj­ší odha­le­ní „skry­té­ho tajem­ství“, mož­ná mno­hem víc pro­ple­te­nou záplet­ku a lep­ší rozuz­le­ní děje tak, aby neby­lo pro čte­ná­ře jen jed­ním vel­kým zkla­má­ním.

Pokud ale čte­nář hle­dá odpo­čin­ko­vou lite­ra­tu­ru, kni­hu, u kte­ré nechce moc pře­mýš­let a rád se nechá uná­šet poklid­ným dějem, je tato kni­ha vhod­ná prá­vě pro tyto chví­le poho­dy a odpo­čin­ku. U téhle kni­hy urči­tě nemu­sí­te nijak zvlášť pře­mýš­let nebo hle­dat něja­ké skry­té posel­ství, je to pros­tě kla­sic­ká odde­chov­ka s náde­chem čer­ve­né knihov­ny.

Zvláštním pří­bě­hem pro­vá­zí pro­střed­ní ze tří dospě­lých sester, a to Karolína. Tři sest­ry, kaž­dá s křest­ním jmé­nem na K, jed­na krev, a pře­ci kaž­dá z nich je úpl­ně jiná, s jinou pova­hou, jiný­mi sny, plá­ny a život­ním osu­dem, s růz­ný­mi sta­rost­mi a roz­lič­ný­mi pro­blémy.

Nejstarší Katka, kdy­si naděj­ná pre­mi­ant­ka, jež měla nakro­če­no být jed­nou vel­mi úspěš­nou ženou, nako­nec skon­či­la jako svo­bod­ná mat­ka s malou, roz­pus­ti­lou dcer­kou. S úžas­nou dcer­kou, jež stme­lu­je celou tuto rodi­nu dohro­ma­dy, kte­rá jí baví a roze­smí­vá svo­jí dět­skou bez­pro­střed­nos­tí a dobrou nála­dou. Nyní Katka žije s novým pří­te­lem, ale v závě­ru kni­hy pozná­me, že ač se po celý ten­to pří­běh jevil jako doko­na­lý part­ner, tak to bylo jen „vněj­ší pozlát­ko“. A jak jed­na blbá chy­ba může zha­tit živo­ty a plá­ny tří lidí....?

A nejmlad­ší sest­ra Karin? Ta vás nao­pak odzbro­jí svo­jí vel­mi slo­ži­tou pova­hou, nespou­ta­nos­tí, nezkrot­nos­tí, rebel­stvím a hlav­ně svo­jí vel­kou a neú­stup­nou pali­ča­tos­tí. Co si usmys­lí, to musí mít, pev­ně si jde za svým, a někdy mož­ná jen jako pro­test a vzdor vůči svým rodi­čům, kte­rým nechce při­znat, že i oni mohou mít někdy prav­du a i ona se může mýlit. Karin to je pros­tě patent na samé prů­švi­hy a kata­stro­fy; a svým rodi­čům bude pros­tě vzdo­ro­vat za kaž­dé situ­a­ce.

Celým pří­bě­hem ale pro­vá­zí Karolína, pro­střed­ní ze sester, kte­rá se díky svým sestrám cítí tak tro­chu oby­čej­ná, a dost čas­to i  nevi­di­tel­ná a pře­hlí­že­ná, neboť její rodi­če řeší buď nej­star­ší nebo nejmlad­ší ze sester, a na ni tak nějak nema­jí čas. Možná je to i tím, že ona jako pro­střed­ní moc dob­ře ví, co na roz­díl od svých sester může, a co nao­pak nemů­že...

Karolína ve svém živo­tě zaži­je spous­tu nepří­jem­ných situ­a­cí, a nej­vět­ší z nich bude asi zkla­má­ní z vel­ké lás­ky, kdy ji milo­va­né­ho muže odlou­dí její star­ší tetič­ka - sest­ra její mat­ky, a kdy po pře­pa­de­ní v prá­ci dosta­ne výpo­věď.

Vlivem všech těch­to okol­nos­tí se nako­nec roz­hod­ne vyces­to­vat do Londýna za svo­jí nej­lep­ší kama­rád­kou Miou a začít pra­co­vat v jed­nom z tam­ních saló­nů. Možná i tak tro­chu dou­fá, že s postu­pem času vyšumí  všech­ny ony nepří­jem­né udá­los­ti a ona začne zno­vu žít napl­no, mož­ná i s novou lás­kou.

V Londýně, v jed­né z tam­ních a typic­kých kavár­ni­ček, jed­no­ho dne pozná­vá vel­mi šar­mant­ní­ho a  tajem­né­ho muže, kte­rý si jen tak při­sed­ne k její­mu stol­ku a na stůl polo­ží kyti­ci žlu­tých růží. Karolína se chtě nechtě do něj zami­lu­je, a jeho kouz­lo si jí nato­lik pod­ma­ní, že se poma­lu začí­ná topit ve svých citech, ale záro­veň tou­ží pood­ha­lit jeho rouš­ku tajem­ství, jež kolem tajem­né­ho cizin­ce záhad­ně krou­ží a halí ho do opa­ru „nezná­ma“.

Proč se k ní cho­vá tak zvlášt­ně? Proč ji nechal byd­let po svém boku v jeho vel­mi luxus­ním síd­le, spo­lu sdí­let jeho život i za cenu, že si ji nikdy intim­ně nepus­til k tělu?  Proč nedá­vá pří­le­ži­tost a ani sám nevy­hle­dá­vá mož­nost intim­ně se s ní sblí­žit? Není to zvlášt­ní?

Co od ní chce a jak to mezi nimi ve sku­teč­nos­ti je? Je to mezi nimi sku­teč­ný a oprav­do­vý vztah? Můžou bez sebe žít? Nalezne Karolína odpo­vě­di na své otáz­ky a kdo ví, tře­ba i muže své­ho živo­ta? Neměla by radě­ji dát před­nost své­mu kama­rá­do­vi, jež při ni vždy stál, vždy ji ochra­ňo­val, a když bylo nej­hůř, tak i držel nad vodou? Nebo už je pří­liš poz­dě?

Příběh je plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů, udá­los­tí a odha­le­ní šoku­jí­cí­ho tajem­ství „zvlášt­ní­ho“ muže s kyti­cí růží, mož­ná je jen veli­ká ško­da, že se šťast­né­ho kon­ce u toho­to pří­bě­hu nedo­čká­me, jak by se na prv­ní pohled dalo u toho­to žán­ru čekat. Ostatně, všech­ny osu­dy skon­čí tak nějak nedo­ře­še­né, dále ply­nou­cí svým vlast­ním živo­tem a sám čte­nář se jen může domní­vat, jak dál budou ony osu­dy asi pokra­čo­vat.

„Je zají­ma­vé, klik lidí vám vstou­pí do živo­ta, jen­že někte­ří se v něm mih­nou jen na oka­mžik, aby se potom navždy ztra­ti­li.“

Já osob­ně bych u této kni­hy uví­ta­la o něco více vese­lej­ší a šťast­něj­ší konec a „uspo­řá­da­něj­ší“ život hlav­ní hrdin­ky Karolíny s násti­nem „šťast­něj­ší“ budouc­nos­ti, a kdo ví, tře­ba i vyhlíd­ky na novou lás­ku....

Ten, komu neva­dí vel­mi jed­no­du­chý, sro­zu­mi­tel­ný pří­běh o oby­čej­ných lidech s běž­ný­mi osu­dy a s náde­chem čer­ve­né knihov­ny, kde chy­bí dob­rá záplet­ka a doko­na­lé rozuz­le­ní děje, může si prá­vě při této odde­chov­ce skvě­le odpo­či­nout a doko­na­le vyčis­tit mysl.

Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol zvý­raz­ně­ných vel­ký­mi pís­me­ny a pod­tr­že­ním. Děj kni­hy vás pro­ve­de nejen pří­tom­nos­tí, ale hlav­ně i minu­los­tí jed­not­li­vých pro­ta­go­nis­tů, tak­že se postup­ně dozví­dá­te o tom, proč zrov­na jed­na­jí tak jak jed­na­jí, a jak je život postup­ně dostr­kal do dneš­ních „zaži­tých“ kole­jích, co všech­no tomu muse­lo před­chá­zet. Možná prá­vě díky násti­nu jejich minu­los­ti vám budou hlav­ní hrdi­no­vé o něco bliž­ší a pocho­pí­te, proč jsou zrov­na tako­ví, jací jsou.

To co chy­bí na obsa­hu kni­hy, to kni­ha kaž­do­pád­ně dohá­ní po vizu­ál­ní strán­ce, kde pod oba­lem je krás­ně čer­ve­ná s bílý­mi pun­tí­ky, jež pod­tr­hu­je ten fakt, že se jed­ná o kníž­ku z „čer­ve­né knihov­ny.“

ZVLÁŠTNÍ PŘÍBĚH

Napsala: Katarína Gillerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2017

Počet stran: 269

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Motýlí omalovánky - Yulia Mamonova7. května 2017 Motýlí omalovánky - Yulia Mamonova Stejně jako je pestrobarevná jarní kvetoucí příroda okolo, stejně tak pestrobarevní mohou být motýli, kteří čekají v nových omalovánkách od nakladatelství Edika. Motýli, tvorové, kteří […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa11. července 2018 Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa Kdo stál za sametovou revolucí? Proč došlo k mnichovské „zradě“? Jak a kde došlo k ustanovení společného československého státu? V letošním jubilejním roce, kdy slavíme sto let vzniku […] Posted in Recenze knih
  • Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky14. března 2017 Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky Zdravím, po kratší pauze se zase vracím k vám s další recenzí na knihu. Dnes se podíváme na knížku která je spíše zaměřena pro technicky zdatnější osoby, konkrétně zdatné v oblasti […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...