Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

zvláštní příběh2 e1530948251413
zvláštní příběh2 e1530948251413

Toužíte-li po odpo­čin­ko­vé lite­ra­tu­ře s jed­no­du­chým dějem a leh­kou záplet­kou, zce­la urči­tě se vám bude líbit kni­ha s názvem „Zvláštní pří­běh“ od Kataríny Gillerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto.

Zvláštní pří­běh vás hned na prv­ní pohled upou­tá svo­jí vel­mi „něž­nou“ obál­kou, na kte­ré spat­ří­te v ruce kyti­ci žlu­tých růží, jež jsou sym­bo­lem celé kni­hy, ale i jakým­si klí­čem k dlou­ho uta­jo­va­né­mu „tajem­ství“, jež mělo být navždy pohřbe­no.

Abych řek­la prav­du, od kni­hy jsem čeka­la dale­ko více, mno­hem víc zají­ma­věj­ší odha­le­ní „skry­té­ho tajem­ství“, mož­ná mno­hem víc pro­ple­te­nou záplet­ku a lep­ší rozuz­le­ní děje tak, aby neby­lo pro čte­ná­ře jen jed­ním vel­kým zkla­má­ním.

Pokud ale čte­nář hle­dá odpo­čin­ko­vou lite­ra­tu­ru, kni­hu, u kte­ré nechce moc pře­mýš­let a rád se nechá uná­šet poklid­ným dějem, je tato kni­ha vhod­ná prá­vě pro tyto chví­le poho­dy a odpo­čin­ku. U téhle kni­hy urči­tě nemu­sí­te nijak zvlášť pře­mýš­let nebo hle­dat něja­ké skry­té posel­ství, je to pros­tě kla­sic­ká odde­chov­ka s náde­chem čer­ve­né knihov­ny.

Zvláštním pří­bě­hem pro­vá­zí pro­střed­ní ze tří dospě­lých sester, a to Karolína. Tři sest­ry, kaž­dá s křest­ním jmé­nem na K, jed­na krev, a pře­ci kaž­dá z nich je úpl­ně jiná, s jinou pova­hou, jiný­mi sny, plá­ny a život­ním osu­dem, s růz­ný­mi sta­rost­mi a roz­lič­ný­mi pro­blémy.

Nejstarší Katka, kdy­si naděj­ná pre­mi­ant­ka, jež měla nakro­če­no být jed­nou vel­mi úspěš­nou ženou, nako­nec skon­či­la jako svo­bod­ná mat­ka s malou, roz­pus­ti­lou dcer­kou. S úžas­nou dcer­kou, jež stme­lu­je celou tuto rodi­nu dohro­ma­dy, kte­rá jí baví a roze­smí­vá svo­jí dět­skou bez­pro­střed­nos­tí a dobrou nála­dou. Nyní Katka žije s novým pří­te­lem, ale v závě­ru kni­hy pozná­me, že ač se po celý ten­to pří­běh jevil jako doko­na­lý part­ner, tak to bylo jen „vněj­ší pozlát­ko“. A jak jed­na blbá chy­ba může zha­tit živo­ty a plá­ny tří lidí....?

A nejmlad­ší sest­ra Karin? Ta vás nao­pak odzbro­jí svo­jí vel­mi slo­ži­tou pova­hou, nespou­ta­nos­tí, nezkrot­nos­tí, rebel­stvím a hlav­ně svo­jí vel­kou a neú­stup­nou pali­ča­tos­tí. Co si usmys­lí, to musí mít, pev­ně si jde za svým, a někdy mož­ná jen jako pro­test a vzdor vůči svým rodi­čům, kte­rým nechce při­znat, že i oni mohou mít někdy prav­du a i ona se může mýlit. Karin to je pros­tě patent na samé prů­švi­hy a kata­stro­fy; a svým rodi­čům bude pros­tě vzdo­ro­vat za kaž­dé situ­a­ce.

Celým pří­bě­hem ale pro­vá­zí Karolína, pro­střed­ní ze sester, kte­rá se díky svým sestrám cítí tak tro­chu oby­čej­ná, a dost čas­to i  nevi­di­tel­ná a pře­hlí­že­ná, neboť její rodi­če řeší buď nej­star­ší nebo nejmlad­ší ze sester, a na ni tak nějak nema­jí čas. Možná je to i tím, že ona jako pro­střed­ní moc dob­ře ví, co na roz­díl od svých sester může, a co nao­pak nemů­že...

Karolína ve svém živo­tě zaži­je spous­tu nepří­jem­ných situ­a­cí, a nej­vět­ší z nich bude asi zkla­má­ní z vel­ké lás­ky, kdy ji milo­va­né­ho muže odlou­dí její star­ší tetič­ka - sest­ra její mat­ky, a kdy po pře­pa­de­ní v prá­ci dosta­ne výpo­věď.

Vlivem všech těch­to okol­nos­tí se nako­nec roz­hod­ne vyces­to­vat do Londýna za svo­jí nej­lep­ší kama­rád­kou Miou a začít pra­co­vat v jed­nom z tam­ních saló­nů. Možná i tak tro­chu dou­fá, že s postu­pem času vyšumí  všech­ny ony nepří­jem­né udá­los­ti a ona začne zno­vu žít napl­no, mož­ná i s novou lás­kou.

V Londýně, v jed­né z tam­ních a typic­kých kavár­ni­ček, jed­no­ho dne pozná­vá vel­mi šar­mant­ní­ho a  tajem­né­ho muže, kte­rý si jen tak při­sed­ne k její­mu stol­ku a na stůl polo­ží kyti­ci žlu­tých růží. Karolína se chtě nechtě do něj zami­lu­je, a jeho kouz­lo si jí nato­lik pod­ma­ní, že se poma­lu začí­ná topit ve svých citech, ale záro­veň tou­ží pood­ha­lit jeho rouš­ku tajem­ství, jež kolem tajem­né­ho cizin­ce záhad­ně krou­ží a halí ho do opa­ru „nezná­ma“.

Proč se k ní cho­vá tak zvlášt­ně? Proč ji nechal byd­let po svém boku v jeho vel­mi luxus­ním síd­le, spo­lu sdí­let jeho život i za cenu, že si ji nikdy intim­ně nepus­til k tělu?  Proč nedá­vá pří­le­ži­tost a ani sám nevy­hle­dá­vá mož­nost intim­ně se s ní sblí­žit? Není to zvlášt­ní?

Co od ní chce a jak to mezi nimi ve sku­teč­nos­ti je? Je to mezi nimi sku­teč­ný a oprav­do­vý vztah? Můžou bez sebe žít? Nalezne Karolína odpo­vě­di na své otáz­ky a kdo ví, tře­ba i muže své­ho živo­ta? Neměla by radě­ji dát před­nost své­mu kama­rá­do­vi, jež při ni vždy stál, vždy ji ochra­ňo­val, a když bylo nej­hůř, tak i držel nad vodou? Nebo už je pří­liš poz­dě?

Příběh je plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů, udá­los­tí a odha­le­ní šoku­jí­cí­ho tajem­ství „zvlášt­ní­ho“ muže s kyti­cí růží, mož­ná je jen veli­ká ško­da, že se šťast­né­ho kon­ce u toho­to pří­bě­hu nedo­čká­me, jak by se na prv­ní pohled dalo u toho­to žán­ru čekat. Ostatně, všech­ny osu­dy skon­čí tak nějak nedo­ře­še­né, dále ply­nou­cí svým vlast­ním živo­tem a sám čte­nář se jen může domní­vat, jak dál budou ony osu­dy asi pokra­čo­vat.

„Je zají­ma­vé, klik lidí vám vstou­pí do živo­ta, jen­že někte­ří se v něm mih­nou jen na oka­mžik, aby se potom navždy ztra­ti­li.“

Já osob­ně bych u této kni­hy uví­ta­la o něco více vese­lej­ší a šťast­něj­ší konec a „uspo­řá­da­něj­ší“ život hlav­ní hrdin­ky Karolíny s násti­nem „šťast­něj­ší“ budouc­nos­ti, a kdo ví, tře­ba i vyhlíd­ky na novou lás­ku....

Ten, komu neva­dí vel­mi jed­no­du­chý, sro­zu­mi­tel­ný pří­běh o oby­čej­ných lidech s běž­ný­mi osu­dy a s náde­chem čer­ve­né knihov­ny, kde chy­bí dob­rá záplet­ka a doko­na­lé rozuz­le­ní děje, může si prá­vě při této odde­chov­ce skvě­le odpo­či­nout a doko­na­le vyčis­tit mysl.

Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol zvý­raz­ně­ných vel­ký­mi pís­me­ny a pod­tr­že­ním. Děj kni­hy vás pro­ve­de nejen pří­tom­nos­tí, ale hlav­ně i minu­los­tí jed­not­li­vých pro­ta­go­nis­tů, tak­že se postup­ně dozví­dá­te o tom, proč zrov­na jed­na­jí tak jak jed­na­jí, a jak je život postup­ně dostr­kal do dneš­ních „zaži­tých“ kole­jích, co všech­no tomu muse­lo před­chá­zet. Možná prá­vě díky násti­nu jejich minu­los­ti vám budou hlav­ní hrdi­no­vé o něco bliž­ší a pocho­pí­te, proč jsou zrov­na tako­ví, jací jsou.

To co chy­bí na obsa­hu kni­hy, to kni­ha kaž­do­pád­ně dohá­ní po vizu­ál­ní strán­ce, kde pod oba­lem je krás­ně čer­ve­ná s bílý­mi pun­tí­ky, jež pod­tr­hu­je ten fakt, že se jed­ná o kníž­ku z „čer­ve­né knihov­ny.“

ZVLÁŠTNÍ PŘÍBĚH

Napsala: Katarína Gillerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2017

Počet stran: 269


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08386 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56750 KB. | 04.07.2022 - 11:14:01