Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pravidla mlčení - poslední velkohit Shia LaBeoufa

Pravidla mlčení - poslední velkohit Shia LaBeoufa

PravidlaMlceni
PravidlaMlceni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdo­vec a žije se svou dce­ru Isabel (Jackie Evancho) v poklid­ném ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho dne se všech­no změ­ní. Jima navští­ví mla­dý novi­nář Ben Shepard (Shia LaBeouf) a kla­de mu otáz­ky, na kte­ré Jim nechce odpo­ví­dat. Otázky se týka­jí doby, se kte­rou nechce mít Jim už nic spo­leč­né­ho. Jenže minu­lost nejde vyma­zat a tak Jim vyhle­dá ukry­té faleš­né dokla­dy a odjíž­dí z domo­va. Jestliže se roz­hod­ne vydat se svou dce­ru Isabel na výlet, není roz­hod­ně to, z čeho bude mít radost. Je sice sta­rost­li­vý otec a žáda­ný práv­ník, ale jeho mlá­dí neby­lo zda­le­ka klid­né a po mno­ha let žil pod jinou iden­ti­tou. Jeho pra­vé jmé­no bylo Nick Sloan a byl čle­nem radi­kál­ní pro­ti­vá­leč­né sku­pi­ny Weather Underground, kte­rá spácha­la v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí kro­mě něko­li­ka bom­bo­vých aten­tá­tů také lou­pež­né pře­pa­de­ní ban­ky, při němž zemřel stráž­ný. Když je po tři­ce­ti letech jed­na z akté­rek pře­pa­de­ní Sharon Solarzová (Susan Sarandonová) dopa­de­na FBI, dá se oče­ká­vat, že dojde i na dal­ší čle­ny sku­pi­ny. Jim nechce jen nečin­ně čekat na své zatče­ní a vydá­vá se hle­dat Mimi Lurierovou (Julie Christie), kte­rá se pře­pa­de­ní ban­ky také zúčast­ni­la. Stejně jako Jim zná prav­du o hle­da­ném střel­ci. Protože stá­le pla­tí pra­vi­dlo mlče­ní, bude takřka nemož­né dopát­rat, kdo při pře­pa­de­ní ban­ky sku­teč­ně stří­lel.

Zatčení Sharon Solarzové vzbu­dí pozor­nost i mezi novi­ná­ři, kte­ří hle­da­jí neu­stá­le nej­no­věj­ší infor­ma­ce a tou­ží po sen­zač­ním odha­le­ní. Mezi tako­vé nad­šen­ce pat­ří i mla­dý novi­nář Ben Shepard, kte­rý vidí jedi­neč­nou pří­le­ži­tost se pro­sla­vit. Jenže Jim Grant si s ním poví­dat nechce a osob­ní setká­ní se zatče­nou Sharon Solarzovou nic neob­jas­ní. Co spo­ju­je býva­lé čle­ny pro­ti­vá­leč­né sku­pi­ny a kde jsou hra­ni­ce jejich pra­vi­del mlče­ní?

Jestliže se Robert Redford do něja­ké­ho fil­mu pus­tí, pak za tím hle­dej­me urči­tou myš­len­ku nebo pozná­ní. V něko­li­ka fil­mech s Redford zahrál novi­ná­ře, kte­ří slo­ži­tě pát­ra­jí po prav­di­vých infor­ma­cích jako jsou fil­my Všichni pre­zi­den­to­vi muži nebo Tři dny kon­do­ra a čas­to si zahrál posta­vy, kte­ré jsou tajem­né a sou­čas­ně veli­ce cha­risma­tic­ké, např. Vzpomínky na Afriku, nebo Velký Gatsby. Redford hra­je rád posta­vy, kte­ré mají něja­kou his­to­rii a sta­ví se k živo­tu aktiv­ně. A v tom­to smys­lu byl scé­nář fil­mu Pravidla mlče­ní od Lema Dobbse pod­le kni­hy Neila Gordona odpo­ví­da­jí­cí výzvou.

Redford se roz­ho­dl film reží­ro­vat a sou­čas­ně si zahrál roli stár­nou­cí­ho Jima Granta. Propojení osob­ních zájmů a pro­blé­mů ve spo­leč­nos­ti je uká­zá­no nejen v jeho pří­bě­hu hlav­ní­ho hrdi­ny, ale svým způ­so­bem ovliv­ňu­je i mla­dé­ho novi­ná­ře Bena Sheparda. Je veli­ce sym­pa­tic­ké, že reži­sér pone­chal ve fil­mu obě­ma posta­vám takřka stej­ný pro­stor a je zají­ma­vé sle­do­vat, jak si s tím her­ci pora­di­li.

Shia LaBeouf si novi­ná­ře Bena Sheparda zahrál s evi­dent­ní chu­tí a poda­ři­lo se mu vytvo­řit sym­pa­tic­kou posta­vu aktiv­ní­ho a ambi­ci­óz­ní­ho novi­ná­ře. Jeho vlez­lost a umí­ně­nost je v kom­bi­na­ci s ocho­tou naslou­chat doce­la při­ja­tel­ná. A to se mu ješ­tě poda­ří zapů­so­bit na mla­dou sleč­nu Rebeccu. Nejen Rebecca, ale také ostat­ní žen­ské posta­vy jsou ve fil­mu důle­ži­té. Zatčením Sharon Solarzové film začí­ná, hle­dá­ním Mimi Lurierové pří­běh pokra­ču­je a jejím roz­hod­nu­tím film kon­čí.

Režisér si do postav čle­nů býva­lých radi­ká­lů vybral stár­nou­cí herec­ké hvězdy, kte­ré doká­za­ly dát posta­vám i v krát­kých scé­nách důvě­ry­hod­nost s odleskem spo­le­če­né minu­los­ti. Ze všech her­ců však věkem domi­nu­je Robert Redford. Ale prá­vě jeho posta­va je zaba­le­na do „mlad­ší­ho oba­lu“. Jenže v tom­to pří­pa­du si mys­lím, že prá­vě posta­va Jima Granta si, vzhle­dem k její akti­vi­tě pod­le scé­ná­ře, žáda­la jiné­ho her­ce. Nebo změ­nit tro­chu scé­nář a nedě­lat z čás­ti fil­mu „běžec­ký závod seni­o­rů“.

Film je nato­čen sviž­ným tem­pem, ale neob­sa­hu­je drs­né scé­ny, stří­le­ní ani jiné for­my nási­lí. Hudební i vizu­ál­ní slož­ka fil­mu je vyvá­že­ná. Je to fil­mo­vá kla­si­ka bez zby­teč­ných expe­ri­men­tů a počí­ta­čo­vých tri­ků.

Tvůrci fil­mu nabí­zí zají­ma­vý pohled na oso­by, kte­ré si z mlá­dí nesou trva­lé „pro­kle­tí změ­ny iden­ti­ty“ a stá­lé­ho stra­chu z odha­le­ní. I přes skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní a režij­ní osob­nost Roberta Redforda je film nená­roč­nou podí­va­nou s dob­rým kon­cem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,79298 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61675 KB. | 08.12.2022 - 10:08:24