Kritiky.cz > Recenze knih > Pravidla copywritingu rychle a jednoduše

Pravidla copywritingu rychle a jednoduše

copywriting

Co si před­sta­ví­te pod pojmem copy­wri­ting? Většina lidí by odpo­vě­dě­la, že to má něco spo­leč­né­ho s psa­ním. Ano, měla by prav­du, i když jen čás­teč­ně. Copywriting je totiž více než jen pou­hé psa­ní. Zahrnuje taky e-mailing, pří­pra­vu pří­spěv­ků na web a růz­né soci­ál­ní sítě, PR, pří­pra­vu e-shopu, pra­cov­ní pre­zen­ta­ce nebo firem­ní dodáv­ky a reklam pro něko­lik dru­hů médií, napří­klad pro rádio, tele­vi­zi, intra­net nebo bill­bo­ard. Všechny tyhle komerč­ní tex­ty pomá­ha­jí vytvá­řet firem­ní identi­tu a zís­ká­vat nové zákaz­ní­ky.

Knihu Manuál copy­wri­tingu, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Grada, napsal uzná­va­ný čes­ký copy­wri­ter Vojtěch Untermüller, drži­tel řady reklam­ních cen a copy­wri­ter roku 2006. Prozrazuje v ní tajem­ství tvor­by úspěš­ných tex­tů, odha­lu­je základ­ní postu­py, kte­ré pla­tí prak­tic­ky v kaž­dém médiu a uka­zu­je, jak krok za kro­kem v copy­wri­tingu pře­mýš­let a postu­po­vat, aby výsled­kem byly tex­ty, jež ote­ví­ra­jí peně­žen­ky.

Na začát­ku kni­hy se autor před­sta­ví, podě­lí se se svý­mi pra­cov­ní­mi úspě­chy a ujis­tí vás, že umě­ní copy­wri­tingu se dá nau­čit. Hned za tímhle ujiš­tě­ním násle­du­je kapi­to­la věno­va­ná vše­mu, co bys­te měli vědět ješ­tě před­tím, než začne­te psát - a pak už se věnu­je samot­né­mu psa­ní. Vysvětlí, z čeho a jak slo­žit pro­dej­ní text a dopl­ní svo­je tipy množ­stvím pří­kladů z pra­xe. Na závěr pro­be­re styl pro­dej­ní­ho tex­tu a podě­lí se o uži­teč­né odka­zy a zdro­je, kte­ré - i když nejsou moc zná­mé - pro vás budou pří­no­sem.

Protože je kni­ha psa­ná jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, je vhod­ná i pro úpl­né začá­teč­ní­ky. Díky tomu, že je prak­tic­kým pře­hle­dem toho, co tahle pro­fe­se zahr­nu­je, si v ní však najdou své taky ti, kte­ří už s copy­wri­tingem mají něja­ké zku­še­nos­ti a chtě­jí si pro­hlou­bit své zna­los­ti.

 

 

Hodnocení: 90%

 

 

MANUÁL COPYWRITINGU

Autor: Vojtěch Untermüller

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 160


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com