Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Pravé a lahodné jídlo

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho boo­mu, kte­rý se stá­vá stá­le více popu­lár­ním, vyu­ží­va­jí také knih­kup­ci! Častěji vydá­va­jí vegan­ské kuchař­ky, recep­ty na rych­lá smo­o­thies, kni­hy typu „peče­me bez cuk­ru“, „nej­lep­ší raw dezer­ty“, „jed­no­du­chý život bez lep­ku“ a celou řadu podob­ných pub­li­ka­cí.

Pojďme se spo­leč­ně mrk­nout na jed­nu tako­vou kni­hu, ve kte­ré najde­te od vše­ho tro­chu. Pravé a lahod­né jíd­lo není ale kuchař­kou, kte­rá by se sou­stře­di­la pou­ze na bez­ma­sou stra­vu, bezlep­ko­vé peči­vo či 100 růz­ných vari­a­cí salá­tu. Tady si na své při­jde kaž­dý – kni­ha je roz­dě­le­na do kapi­tol jako jsou obi­lo­vi­ny, luš­tě­ni­ny, maso, mléč­né výrob­ky, ovo­ce, zele­ni­na, moř­ské plo­dy a dal­ší. V kaž­dé z těch­to vět­ších sek­cí najde­te mno­ho recep­tů, kte­ré se dají vaší stra­vě uzpů­so­bit a samo­zřej­mě je mož­né je dále upra­vit pod­le svých před­stav.

Autorka Chrissy Freer, kte­rá se zají­má o zdra­vé stra­vo­vá­ní a pra­cu­je jako výži­vo­vá porad­ky­ně, čte­ná­řům nepři­ná­ší jenom chut­né a výživ­né recep­ty, ale při­ná­ší navíc spous­ty rad a infor­ma­cí o daných potra­vi­nách – jaké vita­mí­ny obsa­hu­je ten­to druh zele­ni­ny, s čím je nej­lep­ší kom­bi­no­vat špe­nát, abychom z něj dosta­li co nej­ví­ce živin, jak čas­to bychom měli jíst vajíč­ka apod. Tyto infor­ma­ce neby­ly jen zají­ma­vým zpes­t­ře­ním, ale také jsem se díky nim dozvě­dě­la spous­tu nových a uži­teč­ných rad.

Pravé a lahod­né jíd­lo je fajn kuchař­kou, kte­rá se neztra­tí v žád­né kuchy­ni. A to se mi prá­vě na ni tolik líbí – že se neza­mě­řu­je pou­ze např. na raw stra­vu, vegan­ské či bezlep­ko­vé recep­ty, ale najde­te tu i spous­tu „kla­sič­těj­ších“ recep­tů s mléč­ný­mi výrob­ky, masem, ryba­mi a moř­ský­mi plo­dy.

Co si dovo­lím malič­ko zkri­ti­zo­vat, to jsou fot­ky. Vím, že nikde není psá­no, že by u kaž­dé­ho recep­tu měla být mini­mál­ně jed­na foto­gra­fie (což záro­veň boha­tě sta­čí), ale já pros­tě nemám ráda, když nevím, jak daný pokrm vypa­dat. Z názvu si to těž­ko před­sta­vím, a pak mě sko­ro nic nepod­ně­cu­je k tomu, abych se o daný recept zají­ma­la více a tře­ba ho i vyzkou­še­la.

U kniž­ních recep­tů na mě mají foto­gra­fie obrov­ský vliv, stej­ně jako i u těch recep­tů, kte­ré si najdu onli­ne na inter­ne­tu. Často je to jeden z hla­vích fak­to­rů, pod­le kte­rých se roz­ho­du­ji, zda daný recept vyzkou­ším. V této kni­ze je nepře­ber­né množ­ství skvě­lých foto­gra­fií, díky kte­rým se vám na jíd­lo hned začnou sbí­hat sli­ny, o tom bez debat. Ale bohu­žel u někte­rých pokr­mů foto­gra­fie chy­bě­ly, což je vel­ká ško­da. Jsem si jis­tá, že to zamr­zí více čte­ná­řů, neje­nom mě. Holt vněj­ší krá­sa s vizu­ál­ním dojmem dělá hod­ně.

Pravé a lahodné jídlo - Chrissy Freer

Sečteno, pod­tr­že­no – Pravé a lahod­né jíd­lo je skvě­lou vol­bou pro všech­ny, kte­rým není cizí zdra­vé a lahod­né stra­vo­vá­ní z pří­rod­ních a potra­vi­nář­sky neu­pra­ve­ných suro­vin, kte­ré jsou navíc snad­no dostup­né a nejsou extrém­ně dra­hé. Můžete se těšit na netra­dič­ní dezer­ty z mand­lí, živo­ta­bu­dič z čer­ve­né řepy, sla­ný dort, semínkovo-sýrové kre­k­ry, vegan­ský kešu sýr, nespo­čet netra­dič­ních salá­tů a dal­ší lahod­né kuli­nář­ské výtvo­ry. Pravým a lahod­ným jíd­lem zkrát­ka nepo­hrd­ne žád­ný pra­vý gur­mán!

  • Rok vydá­ní: 2017
  • Formát: 205x255 mm
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 232
  • EAN: 9788073905026
  • Původní název: Real Delicious: 100+ Wholefood Recipes for Health and Wellness

Knihu si může­te kou­pi na Knihyomega.cz za 399 Kč.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87768 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53314 KB. | 04.12.2021 - 05:09:28