Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Pravé a lahodné jídlo

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho boo­mu, kte­rý se stá­vá stá­le více popu­lár­ním, vyu­ží­va­jí také knih­kup­ci! Častěji vydá­va­jí vegan­ské kuchař­ky, recep­ty na rych­lá smo­o­thies, kni­hy typu „peče­me bez cuk­ru“, „nej­lep­ší raw dezer­ty“, „jed­no­du­chý život bez lep­ku“ a celou řadu podob­ných pub­li­ka­cí.

Pojďme se spo­leč­ně mrk­nout na jed­nu tako­vou kni­hu, ve kte­ré najde­te od vše­ho tro­chu. Pravé a lahod­né jíd­lo není ale kuchař­kou, kte­rá by se sou­stře­di­la pou­ze na bez­ma­sou stra­vu, bezlep­ko­vé peči­vo či 100 růz­ných vari­a­cí salá­tu. Tady si na své při­jde kaž­dý – kni­ha je roz­dě­le­na do kapi­tol jako jsou obi­lo­vi­ny, luš­tě­ni­ny, maso, mléč­né výrob­ky, ovo­ce, zele­ni­na, moř­ské plo­dy a dal­ší. V kaž­dé z těch­to vět­ších sek­cí najde­te mno­ho recep­tů, kte­ré se dají vaší stra­vě uzpů­so­bit a samo­zřej­mě je mož­né je dále upra­vit pod­le svých před­stav.

Autorka Chrissy Freer, kte­rá se zají­má o zdra­vé stra­vo­vá­ní a pra­cu­je jako výži­vo­vá porad­ky­ně, čte­ná­řům nepři­ná­ší jenom chut­né a výživ­né recep­ty, ale při­ná­ší navíc spous­ty rad a infor­ma­cí o daných potra­vi­nách – jaké vita­mí­ny obsa­hu­je ten­to druh zele­ni­ny, s čím je nej­lep­ší kom­bi­no­vat špe­nát, abychom z něj dosta­li co nej­ví­ce živin, jak čas­to bychom měli jíst vajíč­ka apod. Tyto infor­ma­ce neby­ly jen zají­ma­vým zpes­t­ře­ním, ale také jsem se díky nim dozvě­dě­la spous­tu nových a uži­teč­ných rad.

Pravé a lahod­né jíd­lo je fajn kuchař­kou, kte­rá se neztra­tí v žád­né kuchy­ni. A to se mi prá­vě na ni tolik líbí – že se neza­mě­řu­je pou­ze např. na raw stra­vu, vegan­ské či bezlep­ko­vé recep­ty, ale najde­te tu i spous­tu „kla­sič­těj­ších“ recep­tů s mléč­ný­mi výrob­ky, masem, ryba­mi a moř­ský­mi plo­dy.

Co si dovo­lím malič­ko zkri­ti­zo­vat, to jsou fot­ky. Vím, že nikde není psá­no, že by u kaž­dé­ho recep­tu měla být mini­mál­ně jed­na foto­gra­fie (což záro­veň boha­tě sta­čí), ale já pros­tě nemám ráda, když nevím, jak daný pokrm vypa­dat. Z názvu si to těž­ko před­sta­vím, a pak mě sko­ro nic nepod­ně­cu­je k tomu, abych se o daný recept zají­ma­la více a tře­ba ho i vyzkou­še­la.

U kniž­ních recep­tů na mě mají foto­gra­fie obrov­ský vliv, stej­ně jako i u těch recep­tů, kte­ré si najdu onli­ne na inter­ne­tu. Často je to jeden z hla­vích fak­to­rů, pod­le kte­rých se roz­ho­du­ji, zda daný recept vyzkou­ším. V této kni­ze je nepře­ber­né množ­ství skvě­lých foto­gra­fií, díky kte­rým se vám na jíd­lo hned začnou sbí­hat sli­ny, o tom bez debat. Ale bohu­žel u někte­rých pokr­mů foto­gra­fie chy­bě­ly, což je vel­ká ško­da. Jsem si jis­tá, že to zamr­zí více čte­ná­řů, neje­nom mě. Holt vněj­ší krá­sa s vizu­ál­ním dojmem dělá hod­ně.

Pravé a lahodné jídlo - Chrissy Freer

Sečteno, pod­tr­že­no – Pravé a lahod­né jíd­lo je skvě­lou vol­bou pro všech­ny, kte­rým není cizí zdra­vé a lahod­né stra­vo­vá­ní z pří­rod­ních a potra­vi­nář­sky neu­pra­ve­ných suro­vin, kte­ré jsou navíc snad­no dostup­né a nejsou extrém­ně dra­hé. Můžete se těšit na netra­dič­ní dezer­ty z mand­lí, živo­ta­bu­dič z čer­ve­né řepy, sla­ný dort, semínkovo-sýrové kre­k­ry, vegan­ský kešu sýr, nespo­čet netra­dič­ních salá­tů a dal­ší lahod­né kuli­nář­ské výtvo­ry. Pravým a lahod­ným jíd­lem zkrát­ka nepo­hrd­ne žád­ný pra­vý gur­mán!

 • Rok vydá­ní: 2017
 • Formát: 205x255 mm
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 232
 • EAN: 9788073905026
 • Původní název: Real Delicious: 100+ Wholefood Recipes for Health and Wellness

Knihu si může­te kou­pi na Knihyomega.cz za 399 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky9. února 2016 Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky Naprosto změněný životní pocit, novou vitalitu a životní radost, spoustu znalostí o živinách a vitálních látkách, detoxikaci bez námahy, ideální váhu, acidobazickou rovnováhu, silný […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […]
 • Rawmania10. září 2017 Rawmania Raw recepty jsou trendy, o tom není pochyb. Co se ale na tento způsob stravování podívat pěkně pomalu, zapomenout na nádherné fotky raw dortů na instagramu a zkusit raw pokrmům porozumět […]
 • Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 %12. ledna 2017 Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si nemohou vybírat čas, kdy budou plnit důležité úkoly. Obyvatelé Myšího teritoria své Myší hlídce věří […]
 • Valentýnské prokletí15. června 2018 Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni dokáží dělat neobvyklé věci. Na jedné party se jim stává velmi zvláštní věc, potkávají černého […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
Další naše články...