Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Přátelé: Zase spolu

Přátelé: Zase spolu

PrateleSpolu

Hvězdy popu­lár­ní­ho sit­co­mu Přátelé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se po letech opět střet­li na nos­tal­gic­kých mís­tech. Tentokrát však bez scé­ná­ře...

Přátelé jsou dodneš­ka feno­mén. Legendární sit­com se vysí­lal v letech 1994-2004, dočkal se 236 epi­zod, pro­sla­vil (nejen) před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí a zapsal se do his­to­rie tele­viz­ních seri­á­lů. Dodneška je seri­ál nadá­le reprí­zo­ván, dočká­vá se nových a nových fanouš­ků a dalo by se též říct, že málo­kte­rý sit­com násled­ně dosá­hl tako­vé­ho úspě­chu. Streamovací služ­ba HBO Max nyní bude obsa­ho­vat veš­ke­ré epi­zo­dy seri­á­lu Přátel a záro­veň po odkla­du způ­so­be­ném pan­de­mii dora­zil též spe­ci­ál, kde se hlav­ní hvězdy 27 po star­tu a 17 let po skon­če­ní seri­á­lu spo­leč­ně sešli a zavzpo­mí­na­li na nej­zá­sad­něj­ší pro­jekt jejich kari­é­ry. Jen by si měl divák před sle­do­vá­ním toho­to spe­ci­ál­ní­ho dílu něco uvě­do­mit. Speciál Přátelé: Zase spo­lu je totiž stvo­řen pro hard­co­re fanouš­ky seri­á­lu a není pro kaž­dé­ho.

Je pocho­pi­tel­ně dojem­né vidět tu iko­nic­kou sesta­vu po toli­ka letech na zná­mých loka­cích, cito­vat či odka­zo­vat k iko­nic­kým oka­mži­kům seri­á­lu a též vidět, že si na tu na přá­te­lé oprav­du nikdo nehrál. Člověk, kte­rý na Přátelích vyros­tl a je dodnes scho­pen sle­do­vat něko­lik dílů v kuse si tenhle spe­ci­ál pros­tě nemů­že nechat ujít a vel­mi prav­dě­po­dob­ně dojde k ukápnu­tí pár těch nos­tal­gic­kých slz. Jenomže pořád by se od toho­to spe­ci­á­lu nemě­lo čekat něco kdo­ví­jak spe­ci­ál­ní­ho. A jeho 104 minut by mož­ná bylo o pozná­ní stra­vi­tel­něj­ší, kdy­by se spe­ci­ál Přátel posklá­dal z něče­ho tak tro­chu jiné­ho.

Trailer na spe­ci­ál v pod­sta­tě pro­dá­vá tohle dojem­né setká­ní po letech v kost­ce. Což je tak troš­ku pro­blém. Trailer na spe­ci­ál Přátel je totiž pří­kla­dem trai­le­ru, kte­rý do vel­ké míry úmy­sl­ně pro­dá­vá ty nej­za­jí­ma­věj­ší momen­ty, aby při finál­ním sle­do­vá­ní divák pocho­pil, že vlast­ně nic navíc už nedo­sta­ne. Přesto to ovšem fun­gu­je. Nostalgické vzpo­mí­ná­ní, čte­ní scé­ná­řů, seze­ní na iko­nic­kých loka­cích a pře­de­vším ty zná­mé tvá­ře, kte­ré sice zestár­li, ovšem pořád to mají v sobě. Jenomže tenhle spe­ci­ál z něja­ké­ho důvo­du potře­bu­je Jamese Cordena! Corden nadá­le zůstá­vá jed­ním z nejmé­ně zají­ma­vých mode­rá­to­rů sou­čas­nos­ti, kdy poklá­dá ty nej­nud­něj­ší otáz­ky, kte­ré by člo­věk chtěl téhle iko­nic­ké šes­ti­ci dát. Tenhle spe­ci­ál navíc z něja­ké­ho důvo­du potře­bu­je mód­ní pře­hlíd­ku, kdy se sice vzpo­mí­ná na iko­nic­ké kos­týmy ze všech 10 sérií, přes­to ovšem při jejím sle­do­vá­ní nasta­ne pocit, že by tenhle spe­ci­ál mohl dodat něco tak tro­chu jiné­ho. Pochopitelně se ovšem dá poté snad­no namít­nout otáz­ka, zda z toho­hle spe­ci­á­lu vlast­ně šlo vymač­kat ješ­tě něco jiné­ho.

Mnoho věcí ten­to spe­ci­ál dělá dob­ře. Nebojí se na správ­ných mís­tech pou­žit iko­nic­ké zábě­ry z původ­ní­ho seri­á­lu, daří se mu sku­teč­ně pra­co­vat s emo­ce­mi a pořád je pocho­pi­tel­ně dob­ře, že něco tako­vé­ho moh­lo vznik­nout. Jenomže tenhle spe­ci­ál mohl nabíd­nout o mno­ho více his­to­rek z natá­če­ní či záku­li­sí. Tenhle spe­ci­ál jinak reží­ro­val Ben Winston, kte­rý je zod­po­věd­ný za něko­lik kli­pů sku­pi­ny One Direction. Což zna­me­ná, že má tenhle spe­ci­ál sluš­nou řeme­sl­nou strán­ku, přes­to ovšem půso­bí tak tro­chu bez živo­ta a nená­pa­di­tě.

Speciál je navíc plný cameo roli­ček. Dorazí nejen dal­ší her­ci z původ­ní­ho seri­á­lu, ale i dal­ší hos­té, kte­ří rádi při­po­me­nou, že jsou Přátelé oprav­du feno­mén. Dorazí tak nejen Tom Selleeck, Elliott Gould nebo Christina Pickles, ale také napří­klad Kit Harrington, David Beckham nebo Justin Bieber. Svět nej­spí­še nikdy nepo­tře­bo­val spe­ci­ál Přátel, kde se obje­ví Justin Bieber, přes­to jsou i tyhle návštěvy úka­zem, že Přátelé ovliv­ni­li mno­ho lidí.

Přes všech­ny růz­né nedu­hy jsou Přátelé: Zase spo­lu dojem­ným spe­ci­á­lem, kdy pada­jí dojem­ná při­zná­ní, her­ci sami nema­jí dale­ko k slzám a výsled­ný dojem z toho, že divák nej­spí­še sle­du­je posled­ní návště­vu legen­dár­ní­ho bytu nebo kavár­ny Central Perk má jed­no­du­še ten správ­ný dopad. Dalo se z toho vyždí­mat víc, přes­to je ovšem Přátelé: Zase spo­lu uspo­ko­ji­vou zále­ži­tos­tí, kte­rá navíc po fini­ši nej­spí­še donu­tí k tomu si více než jed­nu z těch bra­vur­ních 236 epi­zod pove­de­né­ho seri­á­lu pus­tit zno­va.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © HBO Max


  • Přátelé - Nejúspěšnější Sitcom posledních 30 let.16. prosince 2020 Přátelé - Nejúspěšnější Sitcom posledních 30 let. Když se v roce 1994 vysílal první díl divadelního seriálu Friends (Přátelé) nikoho nenapadlo, že se z něj za pouhý půl rok vysílání stane nejprodávanější divadelní hra ve Spojených […] Posted in Zajímavosti
  • Joey - Jedině Tribbiani pokračoval ve svém seriálu.27. května 2021 Joey - Jedině Tribbiani pokračoval ve svém seriálu. Joey Tribbiani. Kdo by ho neznal, neodolatelný svůdce žen, který sice inteligencí tak úplně neoplývá, ale bohatě to vynahrazuje svým šarmem, a chvílemi více a chvílemi méně úspěšný herec […] Posted in TV Recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 201718. března 2021 Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017 Stará Anglie je zmítána válkami mezi králem, povstalci a čaroději. Do této nevlídné doby však přichází pouliční rváč Artuš, který má všechno změnit. Příběh je velmi volně inspirován […] Posted in Retro filmové recenze
  • Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií7. února 2021 Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zažívají vztahovou krizi během koronavirové pandemie v Londýně. Současně se jim naskytne příležitost ukrást diamant v hodnotě 3 milionů […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
  • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61041 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53442 KB. | 24.06.2021 - 20:59:36