Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Praktické rady, jak se zbavit úzkosti

Praktické rady, jak se zbavit úzkosti

Nástroje proti úzkosti

Také někdy zaží­vá­te poci­ty úzkos­ti, kte­ré vás pohl­tí a těž­ce se vám s nimi boju­je? Bojíte se udě­lat nový krok? Pořád se vám honí hla­vou jen nega­tiv­ní scé­ná­ře a před­sta­vy, co hroz­né­ho se vám může stát? Pokud ano, pak vás může zaujmout nová kni­hy Nástroje pro­ti úzkos­ti.

Úzkost posti­hu­je mno­ho lidí a v dneš­ní hek­tic­ké době plné pod­ně­tů a infor­ma­cí není vůbec výji­meč­ná. Někdo už trpí úzkost­nou poru­chou, jiný je jen náchyl­něj­ší k úzkos­ti v sou­vis­los­ti tře­ba s urči­tou situ­a­cí apod. Úzkost se pro­je­vu poci­ty stra­chu, ner­vo­zi­ty a nekli­du. Ale u kaž­dé­ho člo­vě­ka bude mít její kon­krét­ní pro­jev růz­né for­my.

Autorka v kni­ze nej­pr­ve osvět­lu­je, co úzkost je, kdy si čte­nář udě­lá lep­ší před­sta­vu, zda se ho ten­to pro­blém oprav­du týká. Ke zvlád­nu­tí úzkos­ti je nej­pr­ve tře­ba důklad­ně poznat a uvě­do­mit si vlast­ní myš­len­ko­vé vzor­ce a vzor­ce cho­vá­ní, kte­ré vedou k úzkos­ti. Následně je tře­ba si vytvo­řit urči­té postu­py a prak­ti­ky, kte­ré může člo­věk pou­žít, pokud se dosta­ne do situ­a­ce, kte­rá v něm začne vyvo­lá­vat úzkost. Nezbytným díl­kem ke zvlád­nu­tí úzkos­ti je sebe­dů­vě­ra, kte­rou se autor­ka sna­ží u čte­ná­ře budo­vat.

V dal­ší čás­ti kni­hy se zamě­řu­je na sou­bo­ry nástro­jů pro zvlá­dá­ní úzkos­ti, kdy se v díl­čích kapi­to­lách zamě­řu­je pře­de­vším na pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce, jako jsou váha­vost, rumi­na­ce (neu­stá­lé si pře­hrá­vá­ní situ­a­cí, kte­ré se již sta­ly či oba­vy, co se může stát v budouc­nu), sva­zu­jí­cí­mu per­fek­ci­o­nis­mu, stra­chu ze zpět­né vaz­by a vyhý­ba­vos­ti. V kaž­dé díl­čí kapi­to­le je test, kte­rým si může­te ově­řit, zda se vás daný pro­blém týká a kapi­to­la vám tak bude pří­nos­ná či niko­li. Pak již násle­du­jí infor­ma­ce slou­ží­cí k uvě­do­me­ní a poté i návo­dy na to, jak dané myš­le­ní či cho­vá­ní změ­nit. Můžete si zvo­lit tech­ni­ku, kte­rá vám vyho­vu­je.

V posled­ní čás­ti kni­hy jsou infor­ma­ce a rady k tomu, jak žít běž­ný život, jsou při­blí­že­ny oblas­ti, kte­ré před­sta­vu­jí nej­čas­tě­ji nej­vět­ší pro­blém a také infor­ma­ce k tomu, jak se mít rád a při­jí­mat se.

Knížka je napsá­na čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, celý text je hez­ky čle­něn, tak­že se dá číst po kous­kách i se v něm dob­ře hle­dá. Řekla bych, že kni­ha tomu, kdo sku­teč­ně hle­dá způ­sob, jak se zba­vit své úzkos­ti, nabíd­ne růz­né tipy a prak­ti­ky, kte­ré může vyu­žít.

Autor: Alice Boyes

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 240

Žánr: osob­ní roz­voj

Hodnocení: 90 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62437 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51637 KB. | 24.10.2021 - 02:50:32