Kritiky.cz > Recenze knih > Praktické rady, jak se zbavit úzkosti

Praktické rady, jak se zbavit úzkosti

Nástroje proti úzkosti
Nástroje proti úzkosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také někdy zaží­vá­te poci­ty úzkos­ti, kte­ré vás pohl­tí a těž­ce se vám s nimi boju­je? Bojíte se udě­lat nový krok? Pořád se vám honí hla­vou jen nega­tiv­ní scé­ná­ře a před­sta­vy, co hroz­né­ho se vám může stát? Pokud ano, pak vás může zaujmout nová kni­hy Nástroje pro­ti úzkos­ti.

Úzkost posti­hu­je mno­ho lidí a v dneš­ní hek­tic­ké době plné pod­ně­tů a infor­ma­cí není vůbec výji­meč­ná. Někdo už trpí úzkost­nou poru­chou, jiný je jen náchyl­něj­ší k úzkos­ti v sou­vis­los­ti tře­ba s urči­tou situ­a­cí apod. Úzkost se pro­je­vu poci­ty stra­chu, ner­vo­zi­ty a nekli­du. Ale u kaž­dé­ho člo­vě­ka bude mít její kon­krét­ní pro­jev růz­né for­my.

Autorka v kni­ze nej­pr­ve osvět­lu­je, co úzkost je, kdy si čte­nář udě­lá lep­ší před­sta­vu, zda se ho ten­to pro­blém oprav­du týká. Ke zvlád­nu­tí úzkos­ti je nej­pr­ve tře­ba důklad­ně poznat a uvě­do­mit si vlast­ní myš­len­ko­vé vzor­ce a vzor­ce cho­vá­ní, kte­ré vedou k úzkos­ti. Následně je tře­ba si vytvo­řit urči­té postu­py a prak­ti­ky, kte­ré může člo­věk pou­žít, pokud se dosta­ne do situ­a­ce, kte­rá v něm začne vyvo­lá­vat úzkost. Nezbytným díl­kem ke zvlád­nu­tí úzkos­ti je sebe­dů­vě­ra, kte­rou se autor­ka sna­ží u čte­ná­ře budo­vat.

V dal­ší čás­ti kni­hy se zamě­řu­je na sou­bo­ry nástro­jů pro zvlá­dá­ní úzkos­ti, kdy se v díl­čích kapi­to­lách zamě­řu­je pře­de­vším na pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce, jako jsou váha­vost, rumi­na­ce (neu­stá­lé si pře­hrá­vá­ní situ­a­cí, kte­ré se již sta­ly či oba­vy, co se může stát v budouc­nu), sva­zu­jí­cí­mu per­fek­ci­o­nis­mu, stra­chu ze zpět­né vaz­by a vyhý­ba­vos­ti. V kaž­dé díl­čí kapi­to­le je test, kte­rým si může­te ově­řit, zda se vás daný pro­blém týká a kapi­to­la vám tak bude pří­nos­ná či niko­li. Pak již násle­du­jí infor­ma­ce slou­ží­cí k uvě­do­me­ní a poté i návo­dy na to, jak dané myš­le­ní či cho­vá­ní změ­nit. Můžete si zvo­lit tech­ni­ku, kte­rá vám vyho­vu­je.

V posled­ní čás­ti kni­hy jsou infor­ma­ce a rady k tomu, jak žít běž­ný život, jsou při­blí­že­ny oblas­ti, kte­ré před­sta­vu­jí nej­čas­tě­ji nej­vět­ší pro­blém a také infor­ma­ce k tomu, jak se mít rád a při­jí­mat se.

Knížka je napsá­na čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, celý text je hez­ky čle­něn, tak­že se dá číst po kous­kách i se v něm dob­ře hle­dá. Řekla bych, že kni­ha tomu, kdo sku­teč­ně hle­dá způ­sob, jak se zba­vit své úzkos­ti, nabíd­ne růz­né tipy a prak­ti­ky, kte­ré může vyu­žít.

Autor: Alice Boyes

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 240

Žánr: osob­ní roz­voj

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
  • Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu28. června 2021 Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu Kati-e a její kamarádi, kteří jsou zároveň tým, jenž pomáhá mazlíčkům v nouzi, si zrovna pochutnávali na jahodách. Timi na jeden lok vypil láhev s limonádou a jejich pes Mop si hrál […] Posted in Recenze knih
  • Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů27. června 2021 Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů Magda, Terezka Vojta byli velcí kamarádi. Magda měla doma mladšího brášku Jirku, kterého musela jednou odvést do školky, protože maminka nemohla. Magdě se nechtělo, byla totiž domluvená […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83331 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61688 KB. | 27.09.2023 - 01:25:01