Kritiky.cz > Recenze knih > Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let

Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let

0051955927 kz0395 Pracovni sesit velka

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­ško­lá­ky? Zajímáte se o Montessori peda­go­gi­ku? Jste rodič nebo uči­tel před­ško­lá­ka? Pokud jste odpo­vě­di ale­spoň na jed­nu z otá­zek ano, je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. 

Kniha obsa­hu­je hry a úko­ly pro šiku­ly od 3 do 7 let, pro povzbu­ze­ní jejich zví­da­vos­ti, samo­stat­nos­ti, zod­po­věd­nos­ti i empa­tie. Publikace je dopl­ně­na o rady a tipy pro rodi­če, díky kte­rým se nau­čí zákla­dy Montessori peda­go­gi­ky. Úkoly lze řešit samo­stat­ně, ale i za pod­po­ry a účas­ti rodi­čů.

Každé dítě má mož­nost stát se sou­čás­tí naše­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta, nechat jej s námi pra­co­vat v kuchy­ni, ven­ku, na zahra­dě, uklí­zet atd.

Úkoly pod­po­ru­jí jem­nou moto­ri­ku, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, posloup­nost děje, hmat, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, koor­di­na­ci ruka - oko, logic­ké  myš­le­ní, slov­ní záso­bu, nácvik správ­né­ho drže­ní psa­cí­ho náči­ní, správ­ný tlak tuž­ky na papír. Dále se děti učí lépe se sou­stře­dit na úkol, zvlád­nout ho dokon­čit, vydr­žet u něj, spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně atd.

Co děti v pra­cov­ním seši­tě čeká? Především čin­nos­ti, kte­ré je budou bavit. A to např. stří­há­ní a trhá­ní papí­ru, prá­ce s růz­ným kuchyň­ským mate­ri­á­lem, hle­dá­ní geo­me­t­ric­kých tva­rů, sklá­dá­ní ori­ga­mi, psa­ní pís­men a čís­lic, růz­né spo­jo­vač­ky, dopl­ňo­vá­ní, vyma­lo­vá­vá­ní, poku­sy, ale pře­de­vším mno­ho zají­ma­vos­tí z oblas­ti kaž­do­den­ní­ho živo­ta, vesmí­ru, fau­ny a flo­ry, také země­pi­su a děje­pi­su.

Na kon­ci kni­hy je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, dále infor­ma­ce o Marii Montessori, jenž pra­co­va­la s posti­že­ný­mi dět­mi a poz­dě­ji své poznatky při­způ­so­bi­la i dětem zdra­vým, také o základ­ních prin­ci­pech Montessori peda­go­gi­ky.

Tuto pub­li­ka­ci oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol i pří­prav­ných tříd, ale také rodi­če před­ško­lá­ků, kte­ří učí své děti doma v tzv. domá­cím vzdě­lá­vá­ní.

Pracovní sešit bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la, jeli­kož mě moc zau­jal. Je plný zají­ma­vých úko­lů a her. Je pře­hled­ný a vše­stran­ný. K daným čin­nos­tech se lze kdy­ko­li vrá­tit. Rozhodně oce­ňu­ji roz­sah vědo­mos­tí a doved­nos­tí, kte­ré se děti díky této pří­ruč­ce dozví a nau­čí. Líbí se mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní např. o vesmí­ru, pří­ro­dě i člo­vě­ku. Publikaci dopl­ňu­jí čer­no­bí­lé ilu­stra­ce Marie Gromek, kte­ré si děti mohou vykres­lit. Autorka dala dětem oprav­du vel­ký pro­stor pro nácvik psa­ní pís­me­nek a čís­lic, ale i záznam o prů­bě­hu růz­ných úko­lů, kte­ré děti pomo­cí kni­hy mohou plnit.

Musím říci, že jsem se již dlou­ho nese­tka­la s tak vše­stran­ným pra­cov­ním seši­tem pro děti, jaký napsa­la Malgorzata Cermuga. Je tam oprav­du vše, na co se může­te s před­škol­ní­mi dět­mi zamě­řit. Zajímavé je i Montessori zamě­ře­ní úko­lů, kte­ré oce­ní rodi­če domško­lá­ků. V dneš­ní době jich při­bý­vá a mys­lím si, že je to slo­ži­tá ces­ta pro rodi­če, kte­ří se pro ten­to způ­sob výu­ky roz­hod­nout a tato pří­ruč­ka by jim v tom moh­la pomo­ci.

Autor: Malgorzata Cermuga

Ilustrace: Maria Gromek

Žánr: popu­lár­ně - nauč­ná, pří­ruč­ka pro rodi­če a uči­te­le

Vydáno: vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros media a.s, roku 2019

Počet stran: 224

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná

ISBN: 978-80-266-1435-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: