Kritiky.cz > Filmové recenze > Prachy dělaj člověka

Prachy dělaj člověka

200611191222 1

Co si musí člo­věk uvě­do­mit a tři­krát zopa­ko­vat než used­ne v kině před plát­no, na kte­rém pobě­ží ten­to film, je fakt, že vše, co uvi­dí je jen hod­ně nad­sa­ze­ná věc. Typicky „rad­ko­johnov­sky“ nad­sa­ze­ná. U toho­to fil­mo­vé­ho žán­ru již jak­si ste­re­o­typ­ně pou­ží­va­ný úvod­ní titu­lek: „Tento film byl nato­čen na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí…“, totiž impli­ku­je exis­ten­ci jakési pseu­do­re­a­li­ty, jež se nás sna­ží efek­tiv­ně pohl­tit. Tudíž… to, co uvi­dí­te, neber­te smr­tel­ně váž­ně...


Neodhalenost a nepo­la­pi­tel­nost pacha­te­lů nej­vět­ších čes­kých lou­pe­ží je jis­tě vel­mi zají­ma­vé téma, jenž si ale říká o ješ­tě zají­ma­věj­ší zpra­co­vá­ní. Radek John v roli sce­náris­ty odve­dl přes­ně to, co se od něj dalo oče­ká­vat. Jeho hyper­bo­lic­ká mysti­fi­ka­ce čiší z kaž­dé scé­ny a cel­ko­vě film vcel­ku dob­ře fun­gu­je. Místy dra­ma­tur­gic­ky pokul­há­vá, ale když při­mhou­ří­me oko a podí­vá­me se na herec­kou strán­ku, zajis­té mu to odpus­tí­me.

Trio Vetchý, Hanák a Suchánek bylo roz­hod­ně tou nej­lep­ší vari­an­tou pro obsa­ze­ní rolí. To, že posta­vy nesou jejich sku­teč­ná křest­ní jmé­na, ješ­tě více zvý­raz­ňu­je jejich přes­né typo­vé obsa­ze­ní. Hanák v roli tajem­né­ho Tomáše, jemuž se za tota­li­ty poda­ři­lo uprch­nout do zahra­ni­čí a teď se po letech vra­cí, aby s návrhem, kte­rý se neod­mí­tá, pře­kva­pil své dva kama­rá­dy. Uťápnutého, dět­sky naiv­ní­ho a hra­vé­ho Ondřeje (Vetchý) a věč­né­ho smo­la­ře a pose­ry Michala (Suchánek).


Scénář je nej­pr­ve nechá vyrov­nat se se sta­rý­mi křiv­da­mi, aby pak spo­leč­ně dali hla­vy dohro­ma­dy nad tím, jak nej­e­fek­tiv­ně­ji vykrást poš­tu, poz­dě­ji opan­cé­řo­va­né auto se sto­pa­de­sá­ti mili­o­ny korun, a aby je u toho samo­zřej­mě nikdo nechy­til. Tempo fil­mu je sviž­né, navíc nepo­strá­dá vtip, jež je urči­tě z vel­ké čás­ti výsled­kem impro­vi­za­ce zku­še­ných her­ců. Velmi mile pře­kva­pu­je Suchánek - hra­je mno­hem líp, než by od něj člo­věk po všech těch Tele-tele čekal.

Co se týče žen­ských postav, tak kro­mě Michalovy mat­ky (Jana Synková) a pří­tel­ky­ně Kláry (Renata Visnerová-Prokopová), tu ženy nema­jí moc vel­ký pro­stor. A Buďme rádi, neboť jmé­na jako Eva Aichmajerová, Gábina Partyšová a Lucie Váchová ve mně vyvo­lá­va­jí čirou hrů­zu. Ještě, že se fil­mem, jehož konec je mož­ná moc nata­ho­ván, oprav­du jen mih­nou.. Závěrečná scé­na je pak až pří­liš při­stři­že­ná za vla­sy, ale když zhod­no­tím Prachy dělaj člo­vě­ka cel­ko­vě, je zřej­mě tím lep­ším, co se letos v našich fil­mo­vých labo­ra­to­řích zro­di­lo.

O filmu:

Prachy dělaj člo­vě­ka
Režie: Jiří Chlumský
Scénář: Radek John
Kamera: Ramúnas Greičius, Tomáš Juríček
Střih: Adam Dvořák
Hudba: Djordje Erič, 4 LIFE, František Soukup, Clou
V hlav­ních rolích: Tomáš Hanák, Michal Suchánek, Ondřej Vetchý, Renata Visnerová-Prokopová, Marek Taclík, Marek Vašut
Česká repub­li­ka, 2006, 90 min

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […] Posted in Filmové recenze
  • Eyes Wide Shut4. října 2004 Eyes Wide Shut Mysteriozní, eroticky laděné, drama Eyes wide shut je posledním dílem Stanleyho Kubricka, které stačil před svou smrtí natočit. Film je to velmi rozporuplný, mnohými zcela nepochopený, […] Posted in Filmové recenze
  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […] Posted in Filmové recenze
  • Před úsvitem5. října 2005 Před úsvitem Nepleťte si název s Rodriguezovým Od soumraku do úsvitu. I tady sice obojí figuruje v názvu, ale úsvit figuruje v názvu dílu prvního a soumrak dílu druhého. A taky nejde o horor, ale o […] Posted in Filmové recenze
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […] Posted in Filmové recenze
  • Miluj mě, prosím3. prosince 2004 Miluj mě, prosím Romantický příběh s lehce záhadnou zápletku o nalezení, ztracení a znovuobjevení. Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcelku jasnou budoucnost. Má dobré místo, pěknou snoubenku a […] Posted in Filmové recenze
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...