POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

poznejte stromy

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít novin­ku „Poznejte stro­my pod­le lis­tů“ od Meike Bosch, jež vyda­la Grada  Publishing, a.s..

Tato kni­ha vás vel­mi rych­le pře­svěd­čí o tom, že dře­vi­ny můžou být vel­mi roz­ma­ni­té, ostat­ně na jed­not­li­vých strán­kách je vyob­ra­ze­no cel­kem 64 dru­hů stro­mů, s kte­rý­mi se může­te setkat na svých pro­cház­kách lesem, par­kem či ve vel­kých zahra­dách nebo jen tak podél cest, navíc všech­ny stro­my uve­de­né v pub­li­ka­ci kve­tou.

Stromy mají svůj mimo­řád­ný půvab, neboť pod nimi lze skvě­le odpo­čí­vat, rela­xo­vat, pro­chá­zet se, ale mimo to si může­te i vyslech­nout vyprá­vě­ní o nich samot­ných ve for­mě nej­růz­něj­ších pohá­dek a bájích. V těch­to pří­bě­zích a mýtech míva­jí vět­ši­nou všech­ny tyto stro­my vel­mi důle­ži­tou roli, pro­to­že jim jsou při­su­zo­vá­ny a při­pi­so­vá­ny léči­vé schop­nos­ti nebo něja­ká jiná magic­ká síla.

Ale na co kon­krét­ní­ho se může­te v této pub­li­ka­ci těšit?

Obvykle se stro­my a keře urču­jí pod­le svých lis­tů, díky nímž se hned zjis­tí, ze kte­ré jsou čele­di, a ke kte­ré­mu rodu pat­ří. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než se pro­střed­nic­tvím této pub­li­ka­ce nau­čit stro­my roz­li­šo­vat pod­le toho, jak vypa­da­jí jejich lis­ty, okra­je a dle pomo­cí jejich při­bliž­né veli­kos­ti.

Stačí jen jedi­né - utrh­nout nebo sebrat list a pak jej při­lo­žit k měřít­ku na zálož­ce kni­hy a určit při­bliž­nou dél­ku. Uvnitř kni­hy jsou lis­ty seřa­ze­ny a roz­dě­le­ny dle veli­kos­ti do tří základ­ních sku­pin - men­ší než 10 cm, na 10 až 15 cm a vět­ší 15 cm.

Každému ze stro­mů je věno­va­ná dvou­stra­na, kte­rá je slo­že­ním iden­tic­ká s ostat­ní­mi. Nahoře je vyob­ra­zen čes­ký a vědec­ký název dru­hu a čes­ký název čele­di. Pokud však nee­xis­tu­je žád­ný čes­ký název, je tu uve­den pou­ze název vědec­ký. Následuje struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka kaž­dé­ho ze stro­mů tj. cha­rak­te­ris­tic­ké zna­ky stro­mu, a spous­ta zají­ma­vých, odbor­ných infor­ma­cích.

Dále se sou­stře­ďu­je na samot­ný list. Na kaž­dém z lis­tu jsou zná­zor­ně­ny nej­ty­pič­těj­ší zna­ky, kte­ré jsou důle­ži­té pro jeho správ­né urče­ní, jako je tvar a okraj lis­tu. Kreba uka­zu­je na strom jako celek, kde jeho vněj­ší obrys tzvk. habi­tus bývá pro daný druh cha­rak­te­ris­tic­ký.

Průvodce je dopl­něn o spous­tu foto­gra­fií a kre­seb s nej­růz­něj­ší­mi detai­ly jako jsou např. kvě­ty, plo­dy, kůra, pod­zim­ní zbar­ve­ní a podob­ně.

Obálku kni­hy lze pou­žít i jako zálož­ku, tj. k ote­vře­ní a zalo­že­ní na strán­ce, kde se momen­tál­ně sna­ží­me porov­nat něja­ký list. Když se nám kni­ha nedej bože omy­lem zaklap­ne, nemu­sí­me se bát, že onu strán­ku bude­me zdlou­ha­vě vyhle­dá­vat; sta­čí jen otevřít tam, kde jsme prv­ně zalo­ži­li.

Jinak vnitř­ní des­ky obál­ky mohou poslou­žit i jako drob­ný tahák na samot­ných toul­kách pří­ro­dou, neboť na vnitř­ních stra­nách nalez­ne­me nama­lo­vá­ny nej­růz­něj­ší plo­dy a kvě­ty někte­rých stro­mů. POZOR! Pokud vnitř­ní des­ky roz­lo­ží­te na troj­strán­ky, zís­ká­te nejen poža­do­va­né meřít­ko ale i pře­hled­ný sou­hr­ny vyob­ra­ze­ných lis­tů všech stro­mů.

Samozřejmě by začí­na­jí­cí bota­ni­ci měli znát i něco málo z odbor­ných ter­mí­nů, aby se jen tak v kni­ze neztra­ti­li. Botanickým ter­mí­nům je pro­to v kni­ze věno­va­ná dvou­stra­na týka­jí­cích se lis­tů, názor­ně před­kres­le­na a vysvět­le­na, tj. jak vypa­da­jí jeh­li­co­vi­té a šupi­no­vi­té lis­ty, lis­ty s rov­ným okra­jem, lis­ty se zubas­tým nebo pilo­vi­tým okra­jem, laloč­na­té lis­ty, slo­že­né lis­ty včet­ně jed­not­li­vých pod­ka­te­go­rií.

Více na Kritiky.cz
Hlas moře Hlas moře je skutečným příběhem ochrnutého muže, který po letech strávených na lůžku ji...
Quirin Oett & Justus Schlingensiepen - Zlín Film Festival 2012 ...
Intimní past (The Resident) Děj filmu inspirovala skutečnost, že každým rokem se do New Yorských bytů stěhuje mnoho svob...
Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeck...
Mrtvá nevěsta Tima Burtona Po velmi úspěšném Nightmare Before Christmas (1993) přichází Tim Burton s dalším podobným ...

Nesmí chy­bět ani vysvět­le­ní toho, jak mohou být jed­not­li­vé lis­ty posta­ve­ny tj. stří­da­vé, vstříc­né, přes­le­ni­té a ve sva­zeč­cích. Kromě lis­tů, vás sezná­mí i se stro­mem jako cel­kem, popí­še jed­not­li­vé čás­ti od koru­ny, výš­ky až po kůru a bor­ku. Nezapomene se zmí­nit o jejich typic­kém sta­ve­niš­ti a oblas­ti půvo­du

Nebojte se! Stromy lze s tro­chou cvi­ku poznat již z dál­ky.... a i Vy se to s tou­to kni­hou nau­čí­te a sta­ne­te se mis­try v pozná­va­ní stro­mů.

Poznejte stro­my pod­le lis­tů
(64 list­na­ných a jeh­lič­na­tých stro­mů)
Napsal: Meike Bosch
Přeložilas: Kateřina Homutová
Vydala: Grada Publishing, a.s.
První vydá­ni
Praha 2018
Počet stran: 111


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové8. července 2018 LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové Pokud chcete objevit tajemství spokojeného života, zcela určitě byste si neměli nechat ujít knihu "LAGOM tajemství spokojeného života" od Niki Brantmarkové, jež vydalo nakladatelství […]
  • Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky19. srpna 2017 Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky Kdo se chce předvést jako profík a mistr přes Fidget Spinner, a ukázat tak velkolepé triky a kousky, neměl by si nechat uniknout publikaci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky“ […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]