Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

P1370481
P1370481

Také máte občas pocit, že se nevy­zná­te sami v sobě? Náš život for­mu­jí více než bychom chtě­ly komu­ni­kač­ní ste­re­o­ty­py, navyk­lé vzor­ce myš­le­ní, psy­chic­ké blo­ky a také uza­vře­né tři­nác­té kom­na­ty.

Je tro­chu para­do­xem, že ačko­li se sebou trá­ví­me nej­ví­ce času, mnoh­dy neví­me, kdo jsme, kam smě­řu­je­me, žije­me život, kte­rý se nedá nazvat spo­ko­je­ným, a čas­to jsme v neu­spo­ko­ji­vých vzta­zích. Řešení čas­to lidé hle­da­jí ve věcech oko­lo sebe – naku­pu­jí spous­tu věcí, ris­ku­jí, vrha­jí se do nezdra­vých vzta­hů, jako by se niko­mu moc nechtě­lo se pono­řit sami do sebe a v hlu­bi­nách své osob­nos­ti hle­dat klíč ke spo­je­nos­ti a naše­mu živo­tu.

Kniha Uzdravte svou duši se sna­ží čte­ná­ři uká­zat, jak si k sobě vybu­do­vat zdra­vý vztah, mít se rád a hlav­ně vyře­šit svá dáv­ná zra­ně­ní, kte­rá si nese­me a kte­rá se pro­mí­ta­jí do čas­to nefunkč­ních vzta­hů. Kniha se sna­ží člo­vě­ku uká­zat, že pozi­tiv­ní pří­stup k sobě samé­mu není jen vidět to dob­ré, ale umět se vypo­řá­dat s růz­ný­mi obtí­že­mi a blo­ky, kte­ré si nese­me z minu­los­ti, nej­čas­tě­ji z dět­ství.

Důležité je to, abychom si zra­ně­ní z minu­los­ti, kte­rá mají za násle­dek, že si nevě­ří­me, nemá­me se rádi apod., uvě­do­mi­li a pocho­pi­li jsme, co nás utvá­ře­lo. Je tře­ba zno­vu pro­žít poci­ty, kte­ré jsme potla­či­li a uza­mkli někde hlu­bo­ko v sobě, aby se uvol­ni­ly a my moh­li na ces­tě pokra­čo­vat dál.

Autorka v kni­ze vysvět­lu­je, proč lidé žijí v tzv. destruk­tiv­ních vzta­zích, kde nejsou spo­ko­je­ni, jsou poni­žo­vá­ni apod., přes­to to trpí. Ukazuje, že vše pochá­zí z dět­ství, jak se k nám rodi­če a dal­ší pří­buz­ní cho­va­li, zvlášť pokud dítě neby­lo akcep­to­vá­no, neby­lo vyho­vě­no jeho potře­bám apod., v dospě­los­ti pak člo­věk hle­dá to, co nedo­stal v dět­ství a také to, co je mu vlast­ně důvěr­ně zná­mé. Mluví se zde o cito­vé závis­los­ti, kte­rá je čas­to zamě­ňo­vá­na s lás­kou. Dokud člo­věk nena­lez­ne sám sebe a nepo­cho­pí pří­či­nu, bude stá­le vstu­po­vat či pře­tr­vá­vat v destruk­tiv­ních vzta­zích.

V dal­ší kapi­to­le se autor­ka zamě­řu­je na zdra­vé vzta­hy, co je dělá zdra­vý­mi, jak komu­ni­ko­vat a obec­ně jak zdra­vé vzta­hy udr­žo­vat. V dal­ší kapi­to­le je zmí­ně­no, k čemu dal­ší­mu vede vlast­ní nezna­lost, cito­vé blo­ky, sklo­ny se obě­to­vat  - vše může vést k závis­los­tem, mani­pu­la­ci či vstu­pu do sekt.

Zajímavá je i kapi­to­la věno­va­ná kri­zi jako mož­nos­ti růstu a jaké jsou nej­čas­těj­ší reak­ce lidí na kri­ze a pokud rea­gu­je­te urči­tým způ­so­bem, což si může­te ově­řit v tes­tu na kon­ci kni­hy, jaká jsou úska­lí těch­to reak­cí a na co si dát pozor. Nechybí ani rady, jak udr­žet život v rov­no­vá­ze.

Kniha je zají­ma­vá a urči­tě si člo­věk mno­hé věci uvě­do­mí, ale hlav­ně také pocho­pí, proč to tak je a může začít pát­rat ve svém dět­ství a dospí­vá­ní a hle­dat pří­či­ny své nespo­ko­je­nos­ti, cito­vé závis­los­ti apod. Prozření nemu­sí být pří­jem­né, ale pokud to člo­věk se změ­nou sebe sama mys­lí váž­ně, nemů­že ho to odra­dit.

Kniha může pomo­ci všem, kte­ří vstu­pu­jí do role obě­ti, nevě­ří si apod. najít ces­tu k sobě a tuto roli odho­dit, vybrat si, jak chtě­jí život žít, odho­dit svá dět­ská zra­ně­ní.

Jen si nejsem jis­tá, že člo­věk po pře­čte­ní této kni­hy najed­nou sám snad­no změ­ní své zaje­té ste­re­o­ty­py, vzor­ce cho­vá­ní, domní­vám se, že člo­věk bude i tak potře­bo­vat spo­lu­pra­co­vat se zku­še­ným tera­pe­u­tem. Nicméně i drob­né změ­ny mohou být pozi­tiv­ní.

Název: Uzdravte svou duši

Autor: Marta Helingerová

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Žánr: Osobní roz­voj

Počet stran: 168

Moje hod­no­ce­ní: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,73008 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56704 KB. | 01.07.2022 - 10:20:44