Kritiky.cz > Pro domov > Pozemek jako poklad

Pozemek jako poklad

img a283449 w1996 t1490791711

Najít dob­rý a vhod­ný poze­mek je vel­ké umě­ní. V dneš­ní době je nepře­ber­né množ­ství mož­nos­tí, jak by se moh­la kou­pě pro­dra­žit. A jeli­kož peněz nazbyt nemá sko­ro nikdo, kaž­dý neče­ka­ný zádrhel může způ­so­bit oprav­du nepří­jem­né kom­pli­ka­ce. Proto je vhod­né se pře­dem pora­dit a dát si na čas. Obecné pra­vi­dlo pla­tí, hle­dej, ptej se, zkou­mej.
bagr při práci
Když už jsme se roz­hod­li, že bude­me sta­vět, měli bychom si pře­dem ujas­nit, co to vlast­ně bude. Dle pře­dem zvo­le­né­ho pro­jek­tu nebo návr­hu lze snad­no odhad­nout, kolik mís­ta k rea­li­za­ci bude­me potře­bo­vat.

V prv­ní řadě bychom se měli zamě­řit na to, zda poze­mek leží v pro nás vyho­vu­jí­cí loka­li­tě. Proto je dob­ré mít ujas­ně­né pri­o­ri­ty naší domác­nos­ti. Podle toho bude­me volit mís­ta k hle­dá­ní. Tady je také dob­ré si uvě­do­mit, že nejen občan­ská vyba­ve­nost hra­je roli. Ale také samot­né situ­o­vá­ní pozem­ku. Například pokud se nachá­zí mezi poli, musí­te počí­tat s tím, že na nich bude neu­stá­lý ruch země­děl­ské tech­ni­ky. V pří­pa­dě zasa­ze­ní do měst­ské kra­ji­ny bude­te neu­stá­le obklo­pe­ní hlu­kem měs­ta.

Dalšími fak­to­ry, kte­ré je nut­no si vzít na zře­tel, jsou tvar a veli­kost, sva­ho­vi­tost, ori­en­ta­ce na svě­to­vé stra­ny. Tvar ovliv­ní hlav­ně to, jak bude­me celou stav­bu zasa­zo­vat. Musíme totiž dodr­žet urči­tá pra­vi­dla – jako jsou odstup od okol­ních budov, odstup od okra­je pozem­ku, dostup­nost pří­stu­po­vé komu­ni­ka­ce.

Od toho se bude také odví­jet mož­nost nato­če­ní domu dle svě­to­vých stran. Jak dob­ře víme, již­ní stra­na je v našich země­pis­ných šíř­kách nej­slu­neč­něj­ší, pro­to by se tam měla ori­en­to­vat okna poko­jů, kde bude­me trá­vit nej­ví­ce času přes den. Když to vcho­do­vé dve­ře, komo­ry, nebo jiné méně vyu­ží­va­né čás­ti domu mohou být ori­en­to­va­ný na sever. Svahovitost teré­nu je vel­mi důle­ži­tý fak­tor, co se týká finanč­ní strán­ky věci.

Pokud chce­te ušet­řit co nej­ví­ce, vol­te spí­še rovi­na­tý poze­mek. A pokud už jde řeč o struk­tu­ře, neza­po­meň­te se podí­vat i pod povrch. Stavbu mohou zkom­pli­ko­vat napří­klad spod­ní vody, nebo skal­na­té pod­lo­ží.

Pokud zatím vše vypa­dá v pořád­ku, dal­ším fak­to­rem úspěš­ně posta­ve­né­ho domu jsou inže­nýr­ské sítě. Nejsou to nepře­ko­na­tel­né fak­to­ry, ale mohou se pěk­ně pro­dra­žit. Zvláště pokud by se jed­na­lo o elek­tri­ku či vodu. Menším pro­blé­mem může být pří­stu­po­vá ces­ta přes cizí poze­mek. Tady se bude jed­nat spí­še o vadu na krá­se, kte­rou ale lze včas práv­ně ošet­řit.

Posledním bodem by už měla být kon­t­ro­la práv­ních vzta­hů. Zejména k zjiš­tě­ní, zda je poze­mek určen ke stav­bě, nebo zda není ničím zatí­žen ani ome­zen. Rozhodně pro­stu­duj­te pří­sluš­ný list vlast­nic­tví. Není na ško­du se zasta­vit i na míst­ní úřad a vyžá­dat si infor­ma­ce o naplá­no­va­ných sta­veb­ních akti­vi­tách. Aby nedo­šlo k tomu, že Vám během pár let vyros­te před nosem dál­ni­ce, nebo pane­lák, kte­rý bude jedi­ný výhled širo­ko dale­ko. Také si dej­te pozor na skry­tá ome­ze­ní, jako napří­klad zápla­vo­vá úze­mí, ochran­ná pásma, nebo chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti.
chata v horách
Teprve až si pro­jde­te vše, co je jen mož­né, s klid­ným svě­do­mím může­te začít při­pra­vo­vat kup­ní smlou­vu. V tomhle pří­pa­dě dopo­ru­ču­ji se obrá­tit na odbor­ní­ka, kte­rý by měl vést nej­lé­pe všech­ny Vaše smlou­vy s kou­pí a rea­li­za­cí stav­by spo­je­né.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com