Kritiky.cz > Pro domov > Pozemek jako poklad

Pozemek jako poklad

img a283449 w1996 t1490791711

Najít dob­rý a vhod­ný poze­mek je vel­ké umě­ní. V dneš­ní době je nepře­ber­né množ­ství mož­nos­tí, jak by se moh­la kou­pě pro­dra­žit. A jeli­kož peněz nazbyt nemá sko­ro nikdo, kaž­dý neče­ka­ný zádrhel může způ­so­bit oprav­du nepří­jem­né kom­pli­ka­ce. Proto je vhod­né se pře­dem pora­dit a dát si na čas. Obecné pra­vi­dlo pla­tí, hle­dej, ptej se, zkou­mej.
bagr při práci
Když už jsme se roz­hod­li, že bude­me sta­vět, měli bychom si pře­dem ujas­nit, co to vlast­ně bude. Dle pře­dem zvo­le­né­ho pro­jek­tu nebo návr­hu lze snad­no odhad­nout, kolik mís­ta k rea­li­za­ci bude­me potře­bo­vat.

V prv­ní řadě bychom se měli zamě­řit na to, zda poze­mek leží v pro nás vyho­vu­jí­cí loka­li­tě. Proto je dob­ré mít ujas­ně­né pri­o­ri­ty naší domác­nos­ti. Podle toho bude­me volit mís­ta k hle­dá­ní. Tady je také dob­ré si uvě­do­mit, že nejen občan­ská vyba­ve­nost hra­je roli. Ale také samot­né situ­o­vá­ní pozem­ku. Například pokud se nachá­zí mezi poli, musí­te počí­tat s tím, že na nich bude neu­stá­lý ruch země­děl­ské tech­ni­ky. V pří­pa­dě zasa­ze­ní do měst­ské kra­ji­ny bude­te neu­stá­le obklo­pe­ní hlu­kem měs­ta.

Dalšími fak­to­ry, kte­ré je nut­no si vzít na zře­tel, jsou tvar a veli­kost, sva­ho­vi­tost, ori­en­ta­ce na svě­to­vé stra­ny. Tvar ovliv­ní hlav­ně to, jak bude­me celou stav­bu zasa­zo­vat. Musíme totiž dodr­žet urči­tá pra­vi­dla – jako jsou odstup od okol­ních budov, odstup od okra­je pozem­ku, dostup­nost pří­stu­po­vé komu­ni­ka­ce.

Od toho se bude také odví­jet mož­nost nato­če­ní domu dle svě­to­vých stran. Jak dob­ře víme, již­ní stra­na je v našich země­pis­ných šíř­kách nej­slu­neč­něj­ší, pro­to by se tam měla ori­en­to­vat okna poko­jů, kde bude­me trá­vit nej­ví­ce času přes den. Když to vcho­do­vé dve­ře, komo­ry, nebo jiné méně vyu­ží­va­né čás­ti domu mohou být ori­en­to­va­ný na sever. Svahovitost teré­nu je vel­mi důle­ži­tý fak­tor, co se týká finanč­ní strán­ky věci.

Pokud chce­te ušet­řit co nej­ví­ce, vol­te spí­še rovi­na­tý poze­mek. A pokud už jde řeč o struk­tu­ře, neza­po­meň­te se podí­vat i pod povrch. Stavbu mohou zkom­pli­ko­vat napří­klad spod­ní vody, nebo skal­na­té pod­lo­ží.

Pokud zatím vše vypa­dá v pořád­ku, dal­ším fak­to­rem úspěš­ně posta­ve­né­ho domu jsou inže­nýr­ské sítě. Nejsou to nepře­ko­na­tel­né fak­to­ry, ale mohou se pěk­ně pro­dra­žit. Zvláště pokud by se jed­na­lo o elek­tri­ku či vodu. Menším pro­blé­mem může být pří­stu­po­vá ces­ta přes cizí poze­mek. Tady se bude jed­nat spí­še o vadu na krá­se, kte­rou ale lze včas práv­ně ošet­řit.

Posledním bodem by už měla být kon­t­ro­la práv­ních vzta­hů. Zejména k zjiš­tě­ní, zda je poze­mek určen ke stav­bě, nebo zda není ničím zatí­žen ani ome­zen. Rozhodně pro­stu­duj­te pří­sluš­ný list vlast­nic­tví. Není na ško­du se zasta­vit i na míst­ní úřad a vyžá­dat si infor­ma­ce o naplá­no­va­ných sta­veb­ních akti­vi­tách. Aby nedo­šlo k tomu, že Vám během pár let vyros­te před nosem dál­ni­ce, nebo pane­lák, kte­rý bude jedi­ný výhled širo­ko dale­ko. Také si dej­te pozor na skry­tá ome­ze­ní, jako napří­klad zápla­vo­vá úze­mí, ochran­ná pásma, nebo chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti.
chata v horách
Teprve až si pro­jde­te vše, co je jen mož­né, s klid­ným svě­do­mím může­te začít při­pra­vo­vat kup­ní smlou­vu. V tomhle pří­pa­dě dopo­ru­ču­ji se obrá­tit na odbor­ní­ka, kte­rý by měl vést nej­lé­pe všech­ny Vaše smlou­vy s kou­pí a rea­li­za­cí stav­by spo­je­né.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Vlna doma krášlí i léčí5. prosince 2019 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]