Kritiky.cz > Recenze knih > Pozdrav z Itálie - edice Srdcovky, to pravé letní čtení

Pozdrav z Itálie - edice Srdcovky, to pravé letní čtení

0049974585 Ju Wa PoZIt vel

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh s čer­ve­ným ferra­ri a ces­tou po Evropě? Máte rádi rych­lá auta? Další kni­ha z Edice Srdcovky s názvem Pozdrav z Itálie je román o  lás­ce, ces­to­vá­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta, vás ihned vtáh­ne do děje.

Laurie je kni­hov­ni­ce, kte­rá milu­je svůj domov, svou prá­ci v knihov­ně, má pří­te­le Roberta, kte­rý jí požá­dá o ruku. To vše se najed­nou změ­ní, když zdě­dí po svém strý­ci sta­ré ferra­ri pou­ze za před­po­kla­du, že s autem a prů­vod­cem Cameronem pro­ces­tu­je Evropu až do Itálie. Laurie na to zpo­čát­ku nechce při­stou­pit. Nechce se vzdát dosa­vad­ní­ho, ste­re­o­typ­ní­ho živo­ta. Nakonec s ces­tou sou­hla­sí a vydá se na dlou­ho ces­tou. Co na ně strý­ček Miles při­chys­tal? Zvládnou ces­tu až do kon­ce?  Co vše si Laurie při ces­to­vá­ní uvě­do­mí? Jak to nako­nec dopad­ne s jejím zasnou­be­ním?

Dohromady má kni­ha 30 kapi­tol a je uza­vře­na podě­ko­vá­ním. Grafické zpra­co­vá­ní kni­hy se mě líbi­lo. Kniha se mě dob­ře čet­la. Jen mě tro­chu vadi­lo, že je tak sil­ná a špat­ně se při čte­ní drží. Na 406 stra­nách zaži­je­te mno­ho dob­ro­druž­ství, při čte­ní toho­to romá­nu bude­te mít pocit vět­ru ve vla­sech, tak jako měla hlav­ní hrdin­ka Laurie, jež pro­ces­to­va­la Evropu s nád­her­ným vozem ferra­ri, kte­rý zdě­di­la po svém strý­ci Milesovi.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si vybra­la cíle­ně. Mám ráda Edici Srdcovky a už jsem něko­lik knih z této edi­ce pře­čet­la, těši­la jsem se, o čem asi bude, i když nejsem milov­ni­ce pří­liš rych­lých aut, tak musím říci, že mě román nezkla­mal. Užívala jsem si ho plný­mi douš­ky. Hlavní hrdin­ka díky ces­tě do Evropy pro­šla výraz­nou pře­mě­nou v pohle­du na sebe sama, na život, to jak dopo­sud žila a to jak málo jí sta­či­lo, aby vlast­ně byla tak nějak šťast­ná. Se svým spo­leč­ní­kem Camem, pro­ži­la zají­ma­vou ces­tu plnou emo­cí, od jí v pod­sta­tě ote­vřel oči, to jak dopo­sud bíd­ně žila. Autorka mě nene­cha­la ani na chvil­ku vydech­nout. Pořád mě to hna­lo dál číst, nemoh­la jsem pros­tě pře­stat. Román bych dopo­ru­či­la všem, co hle­da­jí smy­sl své­ho živo­ta, mají rádi rych­lá auta a romá­ny o ces­to­vá­ní.

Edice Srdcovky je pro mě vždyc­ky bez­vad­né, poho­do­vé a let­ní čte­ní. Mám moc ráda, tyto pří­běhy. Je prav­da, že po nich sáh­nu ve vel­kém vždy v létě, o prázd­ni­nách. Možná máte pocit, že to budou jen slad­ké romá­ny, nic neří­ka­jí­cí, ale to se mýlí­te.

Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Až vysvit­ne slun­ce, Pod špa­něl­ským slun­cem a dal­ší pří­jem­ná let­ní čet­ba.

Jules Wake se roz­hod­la, že chce být spi­so­va­tel­kou, už v dět­ství, když ji babič­ka vza­la na výlet do domu sester Bronteových. Než se však spi­so­va­tel­kou sku­teč­ně sta­la, pra­co­va­la ve svě­tě PR pro celou řadu luxus­ních zna­ček. Díky této zku­še­nos­ti měla mož­nost vybrou­sit si své tvůr­čí doved­nos­ti a poznat mno­ho evrop­ských měst, kte­rá se nyní obje­vu­jí v jejich pří­bě­zích. Hned dru­hý román Pozdrav z Itálie se stal best­selle­rem a od té doby napsa­la desít­ku dal­ších roman­tic­kých kome­dií.

Autor: Jules Wake

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2019, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 406

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná

ISBN: 978-80-267-1516-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: