Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

SS016354 CZ

Audioknihy sice nema­jí ješ­tě tako­vou pozi­ci jako nor­mál­ní kni­hy, ale i tak se dostá­va­jí do popře­dí. I Jazz Music pat­ří do vyda­va­te­lů, jenž mají na svém kon­tě krás­né titu­ly. Jedním z nich jsou Povídky od O. Henryho. Přestože tyto pří­běhy mají už hod­ně sta­ré datum, kdy byly napsá­ny a načte­ny, tak tohle cd je úpl­ná letoš­ní novin­ka. O. Henry byl dost vel­ký dob­ro­druh a od toho se odrá­ží jeho tvor­ba.

Rodák ze Severní Karolíny doce­la divo­ce dospí­val a poslé­ze v raném mlá­dí, kdy byl dokon­ce obvi­něn ze zpro­ne­vě­ry. Postihly ho růz­né kru­té rány osu­du, napří­klad mu zemře­la man­žel­ka. Není se co divit, že se vlast­ně upil k smr­ti – 1910. Jeho povíd­ky jsou vel­mi bar­vi­té a dost pře­kva­pu­jí­cí. Na tom­to cd se nachá­ze­jí tři v cel­ko­vé dél­ce 65:55. Co se týká oba­lu, tak je vel­mi dob­ře gra­fic­ky řešen. Nic křikla­vé­ho. Je to vlast­ně zčás­ti čer­no­bí­lý design, na urči­tém pod­kla­du.

Všechny tři kous­ky sen­zač­ně načet­la vel­ká hvězda čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu – Karel Höger. Ten byl jed­ním z nej­čas­těj­ších roz­hla­so­vých inter­pre­tů jak pro dospě­lé, tak i u pohá­dek pro děti. První povíd­kou na cd je Hlas trou­by. Vypráví o přá­tel­ství dvou mužů – Woods a Kernan. První jme­no­va­ný je detek­ti­vem, a když se jed­nou takhle sejdou spo­lu u sto­lu, tak se Kernan při­zná k vraž­dě, ale je si jis­tý, že mu pří­tel jed­nak nic nedo­ká­že, pro­to­že kvů­li dáv­né půjč­ce je jeho dluž­ní­kem, tak­že ho musí pro­to nechat být. Jenže i tak ho nako­nec usvěd­čí. Povídka má dél­ku 24:30.

Druhá v pořa­dí nese název Poslední list. I tady jde o duo, ale dív­čí - Sue a Jonsi, nebo­li Joanna. Obě měli záli­bu v umě­ní a tak si poří­di­li spo­leč­ný ate­li­ér. Na pod­zim Jonsi one­moc­ní zápa­lem plic, kte­rý kosil ten­krát jed­no­ho člo­vě­ka za dru­hým. Ani lékař si nevě­děl rady. Sue se sna­ži­la, seč jí síly sna­ži­ly, dostat Jonsi z té nemo­ci. Nebudu pro­zra­zo­vat, jak to dopadlo, poslu­cha­či se dozví po zakou­pe­ní.

Závěrečná a nej­krat­ší povíd­ka je Dary mudr­ců od Východu – 17:19. Klasický vánoč­ní pří­běh o ženě, kte­rá spo­ři­la dlou­hé měsí­ce a do Vánoc měla pou­ze nece­lé dva dola­ry, při­čemž by chtě­la něco kou­pit své­mu Jimovi. Nakonec našla ten správ­ný dárek a kro­mě peněz muse­la zapla­tit i něčím vel­mi osob­ním. Schválně, jak to nako­nec dopad­ne? Moje hod­no­ce­ní je napros­to klad­né. Je to mož­ná i tím pří­jem­ným hla­sem Karla Högera. Ovšem i povíd­ky jsou výbor­né a Jazz Music je skvě­le vybral a nami­xo­val.

Cd Povídky věno­val k recen­zi Radioservis.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: O. Henry
  • Žánr: povíd­ky
  • Vydavatel: Jazz Music
  • Rok vydá­ní: 2017
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28590 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53279 KB. | 04.12.2021 - 08:25:28