Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků

PovidamPohadku

Čtení pohá­dek, spo­leč­ně strá­ve­ný čas s rodi­či, či pra­ro­di­či, ta atmo­sfé­ra, kte­rá vlád­ne při čte­ní v nás zane­chá­vá neza­po­me­nu­tel­né oka­mži­ky. Vzpomínám si, na svou babič­ku, jak jsme s ní čet­li pohád­ku o Popelce. Milovala jsem ji od malič­ka. Čtení kní­žek je pro mě nos­tal­gie, vzpo­mín­ka na mou babič­ku, vůně byli­nek v kuchy­ni, kte­ré suši­la u plot­ny. Děti dnes neba­ví číst, pří­liš nud­ná kli­do­vá čin­nost. Vyžadují prá­ci na table­tu či počí­ta­či.. Jejich slov­ní záso­ba ale veli­ce trpí. Nemají vhod­né vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti, mno­ho logo­pe­dic­kých vad, kte­ré se obje­vu­jí i u dětí ješ­tě ve škol­ním věku. Lidové pohád­ky, slo­ves­nost, pře­dá­vá­ní úst­ní for­mou dnes není již běž­ná. Vzpomínám si na veče­ry při svíč­kách, kdy jsme spo­leč­ně čet­li pohád­ky, pro­hlí­že­li na dia­po­zi­ti­vech krás­né pohád­ko­vé pří­běhy. 

V této kni­ze nalez­ne­te mno­ho lido­vých i moder­něj­ších pohá­dek. Celkem jich je 17. Např. Byl jeden dome­ček, O řepě, Boudo, bud­ko, Červená Karkulka, O Koblížkovi,  Jak šlo šíd­lo na van­dr, Perníková cha­loup­ka, O nepo­sluš­ných kůzlát­kách, O Budulínkovi, Hrnečku vař, O Smolíčkovi, O kohout­ko­vi a sle­pič­ce, Zvířátka a lou­pež­ní­ci a mno­ho dal­ších. Velice mě zau­ja­la pohád­ka Tři seke­ry. Opravdu ji neznám a moc se těším, až ji s dět­mi v mateř­ské ško­le zdra­ma­ti­zu­ji.

Každá pohád­ka má 6 obráz­ků, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat, vystřih­nout, text celé pohád­ky si spo­leč­ně pře­čte­me a vysvět­lí­me si nezná­má slo­va, seřa­dí­me obráz­ky, jak pat­ří a pohád­ku může­me nako­nec zdra­ma­ti­zo­vat.

Skládáním pohá­dek u dětí pod­po­ru­je­me logic­ké myš­le­ní. 6 obráz­ků, kte­ré seřa­dí­me pod­le časo­vé­ho sle­du pod­po­ru­je u dětí ply­nu­lé čte­ní. Dále je to logic­ké myš­le­ní. Seřadit obráz­ky, vyma­lo­vat stej­ný­mi barva­mi, pro­cvi­ču­je­me zna­lost barev základ­ních i odvo­ze­ných. Také domýš­le­ní neu­za­vře­né­ho pří­bě­hu v dětem pod­ně­cu­je­me tvůr­čí fan­ta­zii. Kartičky jsou urče­ny pro indi­vi­du­ál­ní či sku­pi­nou prá­ci v rám­ci logo­pe­dic­ké pre­ven­ce.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Orange Is the New Black S07E13 - Here’s Where We Get Off Piper a Alex stojí před zásadní otázkou, zda jejich vztah vydrží i přes tolik rozdílné sv...
Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo ...
Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na ...
Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy Zatímco u nás vstupuje do dětského světa hrdina na kolejích – Mašinka Tomáš – zhruba de...
Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší Tato dětská knížka má 126 stránek a obsahuje čtyři pohádkové příběhy z kolekce Disney J...

Co bude­me k prá­ci potře­bo­vat? Samozřejmě pas­tel­ky, nůž­ky, lepi­dlo a tře­ba i pohád­ko­vé kni­hy.

Cíle této kni­hy je pod­po­řit a roz­ví­jet vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti u před­škol­ních dětí. Je urče­na pro mateř­ské ško­ly i prv­ní roč­ní­ky základ­ních škol. Součástí pub­li­ka­ce nalez­ne­te meto­dic­ká dopo­ru­če­ní, jak s ní pra­co­vat.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám mateř­ských a základ­ních škol. Především prv­ňáč­kům. Dále rodi­čům i pra­ro­di­čům před­škol­ních dětí i logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám.

Tato pub­li­ka­ce mě zau­ja­la, dob­ře se mě s ní pra­co­va­lo. Dětem se obráz­ky Patricie Koubské moc líbi­ly. Ráda s nimi pra­cu­ji. Jsou veli­ce pozi­tiv­ní a milé.

Markéta Mlčochová je uči­tel­kou na ZŠ, řadu let uči­la v MŠ. V Portále vyda­la ŠPL 1, 2, 3, 10 a Neobyčejný rok před­ško­lá­ka.

„Zazvonil zvo­nec a pohád­ky je KONEC“.


 • Autor: Markéta Mlčochová
 • Ilustrace: Patricie Koubská
 • Žánr: pub­li­ka­ce pro děti
 • Vydáno: 2016 , Portál, Praha
 • Počet stran: 63
 • Vazba kni­hy: měk­ká
 • ISBN: 978-80-262-1103-7.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
 • Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy17. října 2018 Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty […]
 • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
 • Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B19. prosince 2018 Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit.  Námořnická pohádka od […]
 • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
 • Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání15. ledna 2017 Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání Jednoho dne budeš dost stará na to, abys znova začala číst pohádky… C.S. Lewis Tímto citátem otevírá Země příběhů dveře do pohádek, jež dobře známe z dob našeho dětství, do pohádek, […]
 • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […]
 • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]
 • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
 • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […]