Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů

Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů

0046894015 A101E0N12553 velka
0046894015 A101E0N12553 velka

Většina hra­dů a tvr­zí ukrý­vá něja­ké to tajem­ství, čer­ta, poklad, stra­ši­dlo, rytí­ře či draka. Vypravte se spo­leč­ně se mnou za dob­ro­druž­ným puto­vá­ním po čes­kých a morav­ských hra­dech a tvr­zích. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí. Martina Drijverová je autor­kou kni­hy Pověsti o hra­dech. Osobité ilu­stra­ce Dagmar Ježkové dola­dí pří­běhy protka­né nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi a tajem­nem.

Autorka vypra­vu­je cel­kem 32 pověs­tí o hra­dech a tvr­zích, kte­ré najde­te v růz­ných kou­tech naší vlas­ti. Příběhy jsou krát­ké, sro­zu­mi­tel­né, boha­tě ilu­stro­va­né. Na kon­ci pověs­ti nalez­ne­te zají­ma­vos­ti např. o tom, kdy byl daný hrad pře­sta­vě­ný v zámek a mno­ho dal­ších infor­ma­cí. V kni­ze najde­te pověs­ti o mno­ha hra­dech a tvr­zích např. o hra­du Karlštejn, Točník, Okoř, Mělník, Loket, Kamýk, Střekov, Kost, Trosky, Orlík a mno­ho dal­ších. V pověs­tech vystu­pu­jí čer­ti, rytí­ři, skřít­ci, čaro­dě­jo­vé, dále učen­ci, alchy­mis­ti, ale také pod­vod­ní­ci, koře­nář­ky, kní­ža­ta, písa­ři a mno­ho dal­ších nad­při­ro­ze­ných bytos­tí.

Nejvíce se mi líbil pří­běh o dra­ho­ka­mu, kte­rý umí měnit poča­sí. Pojednává o hra­du Rabštejn -tzv. Havraní kámen - němec­ky Rabenstein, Rabštejn. Tento hrad zalo­žil ve 14. sto­le­tí Oldřich Pluh z Rabštejna. V 18. sto­le­tí byl hrad pře­sta­věn na zámek.

Publikace obsa­hu­je 32 pověs­tí o zná­mých hra­dech a tvr­zích naší vlas­ti.

Kniha plná pověs­tí, krás­ných ilu­stra­cí by měla roz­hod­ně potě­šit všech­ny milov­ní­ky ces­to­vá­ní, hra­dů, zám­ků, ale i his­to­rie. Autorka si dala s kni­hou veli­ce zále­žet. Krátké pří­běhy při­lá­ka­jí i začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří mají rádi his­to­rii a oce­ní krát­ké tex­ty. Kniha se mě dob­ře čet­la a líbi­lo se mně obsa­ho­va­né zamě­ře­ní. Jelikož mám ráda ces­to­vá­ní o čes­kých a morav­ských hra­dech a zám­cích, tato kni­ha nebu­de chy­bět na našich cestách. Dagmar Ježková dopl­ni­la svý­mi milý­mi ilu­stra­ce­mi celou kni­hu. Mám je moc ráda a vždy se na ně těším, až kni­hu opět ote­vřu.

Autor: Martina Drijverová

Ilustrace: Dagmar Ježková

Žánr: popu­lár­ně – dět­ská nauč­ná edi­ce, pověs­ti, mýty, báje

Vydáno: 2019, Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-266-1460-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94475 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56688 KB. | 02.07.2022 - 15:38:29