Kritiky.cz > Pro muže > Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?

Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?

handytasche purse case white 330609

Mobilní tele­fon je sou­čás­tí lid­ské­ho já. Psychologové dokon­ce tvr­dí, že psy­chic­ké man­ti­ne­ly mezi lid­mi a jejich tele­fo­ny pře­stá­va­jí exis­to­vat. A že vzdát se mobil­ní­ho tele­fo­nu a dát ho napří­klad něko­mu jiné­mu do ruky vní­má napros­tá vět­ši­na lidí mini­mál­ně jako vyso­ce nepří­jem­né, ne-li nemys­li­tel­né.

Mobilní tele­fo­ny vyu­ží­vá­me čím dál čas­tě­ji i k prá­ci a jsme pro­to ochot­ni do jejich náku­pu inves­to­vat stá­le vyš­ší část­ky. Zničení mobil­ní­ho tele­fo­nu tak při­ná­ší bolest nejen peněž­ní, ale i obsa­ho­vou (kon­tak­ty, při­hlá­še­ní k účtům, atd.). Jakými způ­so­by lze mobil­ní tele­fon chrá­nit? Zeptali jsme se odbor­ní­ků na pro­dej mobil­ní­ho pří­slu­šen­ství (nej­vět­ší­ho pro­dej­ce pří­slu­šen­ství k mobil­ním tele­fo­nům v České repub­li­ce, e-shop ProMobily.cz), jaké dru­hy ochran mobil­ních tele­fo­nů jsou v České repub­li­ce nej­ob­lí­be­něj­ší a zda je tato ochra­na funkč­ní.

obal kryt huawei y6 2019 silikon king kong 40626

Ochrana čís­lo jed­na: Pouzdra na mobil­ní tele­fon

Prvním důle­ži­tým kro­kem pro ochra­nu mobil­ní­ho tele­fo­nu před roz­bi­tím je ochran­né pouz­dro na mobil. V České repub­li­ce jsou vel­mi oblí­be­ná kníž­ko­vá pouz­d­ra. Tyto pouz­d­ra chrá­ní jak před­ní, tak zad­ní část mobil­ní­ho tele­fo­nu. Což je jejich vel­ká výho­da i nevý­ho­da sou­čas­ně. Výhoda je, že v zavře­ném sta­vu je chrá­ně­ný i dis­plej (nepo­škrá­be se napří­klad v bato­hu nebo kabel­ce), nevý­ho­da je, že při kaž­dém pou­ži­tí je tře­ba pouz­dro otevřít.

Další oblí­be­nou vari­an­tou ochra­ny mobil­ní­ho tele­fo­nu jsou pruž­né zad­ní kry­ty nebo­li „sili­ko­ny“. Obvykle tato pouz­d­ra nejsou sku­teč­ně ze sili­ko­nu, ale z pruž­né­ho mate­ri­á­lu zva­né­ho TPU. K dostá­ní jsou v mno­ha krás­ných designech, a pokud zvo­lí­te správ­ný kryt (dosta­teč­ně sil­ný a kva­lit­ní), bude chrá­nit i rohy vaše­ho mobil­ní­ho tele­fo­nu. Právě rohy býva­jí „kame­nem úra­zu“ mno­ha zni­če­ných tele­fo­nů. Není pro­to na ško­du, když pouz­dro mili­me­t­rem pře­sa­hu­je přes dis­plej mobil­ní­ho tele­fo­nu.

Ochrana čís­lo dvě: Ochranná tvr­ze­ná skla na mobil­ní tele­fon

ultratenke sklo

Nikdy, ale oprav­du nikdy, nene­chej­te váš mobil­ní tele­fon bez ochran­né­ho skla. Ani na vte­ři­nu. Ihned jak si mobil­ní tele­fon zakou­pí­te, opat­ře­te jej vhod­ným ochran­ným sklem. Záměrně říká­me sklem a neří­ká­me ochran­nou fólií. Fólie jsou již dáv­no pře­ko­na­né a oprav­du je nedo­po­ru­ču­je­me. Proč?

V čem je ochran­né sklo lep­ší než fólie na mobil?

  • Ochranné sklo mno­hem lépe pře­ná­ší dotyk, ovlá­dá­ní je přes sklo přes­něj­ší a kom­fort­něj­ší
  • Ochranné skla více vydr­ží a jsou odol­ná vůči malým poškrá­bá­ním (pro­to se folie musí čas­to měnit, sklo niko­liv)
  • Ochranné skla se lépe apli­ku­jí na mobil­ní tele­fon, s vhod­ným návo­dem to zvlád­ne i laik.

Návrh bez názvu


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...