Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Potrhaná křídla

Potrhaná křídla

Potrhaná křídla

Potrhaná kří­d­la – ten­to název nese dal­ší kni­ha Ruty Sepetysové, oblí­be­né autor­ky neo­by­čej­ných young adult romá­nů, kte­rou může­te znát díky jejím dal­ším titu­lům „Sůl moře“ a „V šedých tónech“. Co srd­cervou­cí­ho si pro nás při­pra­vi­la ten­to­krát?

New Orleans v pade­sá­tých letech – to je měs­to plné neu­tu­cha­jí­cí zába­vy a řvou­cí hud­by. V tem­ných kou­tech se ale skrý­vá nebez­peč­ná mafie a dal­ší tajem­né intri­ky. A v tom­to roz­bou­ře­ném měst­ském živo­tě se oci­tá Josie Moraineová, kte­rá se sem pře­stě­ho­va­la se svou mat­kou. Její mat­ka se ale vlast­ně za mat­ku tak úpl­ně pova­žo­vat nedá – živí se pro­sti­tu­cí, zále­ží jí jen na bohat­ství a o Josie se nesta­rá.

Přestože Josie bylo pou­hých sedm let, doká­za­la se posta­vit na vlast­ní nohy, najít si uby­to­vá­ní, násled­ně prá­ci a jít dál. Jít si za svý­mi sny a nevzdá­vat se nadě­je. Je to ale mož­né, když ji stá­le pro­ná­sle­du­jí lidi z mat­či­na okru­hu, kte­ří se jí sna­ží stáh­nout ke dnu? Josie bude muset čelit mno­hým zkla­má­ním, intri­kám, zra­dám, nespra­ved­li­vým obvi­ně­ním, ale i prv­ní lás­ce. Jak se s tím vším vyrov­ná?

Potrhaná kří­d­la shráb­nou do kapsy všech­ny tuc­to­vé young adult pří­běhy, kte­rých je, při­znej­me si to, nespo­čet. Spisovatelka Ruta Sepetysová je sáz­kou na jis­to­tu – má neotře­lé nápa­dy a oje­di­ně­lý vypra­věč­ský talent, kte­rým si hned zís­ká čte­ná­ře na svou stra­nu a při­mě­je je nepus­tit kni­hu z ruky až do posled­ní stra­ny.

Potrhaná kří­d­la v sobě skrý­va­jí vel­mi sil­ný pří­běh, kte­rý si díky por­ci dob­ro­druž­ství, neu­stá­lé­mu napě­tí, záha­dám, detek­tiv­ní­mu vyšet­řo­vá­ní a špet­ky roman­ti­ky vyslou­ží úctu a obdiv všech čte­ná­řů. A když se děj ode­hrá­vá v bujarém, pro nás už his­to­ric­kém, ale stá­le atrak­tiv­ním pro­stře­dí New Orleans, tak to je potom tepr­ve počte­níč­ko!

Ruta Sepetysová volí svá slo­va s obe­zřet­nou peč­li­vos­tí a umí je zkom­bi­no­vat tak, že vás k pří­bě­hu stá­le něco táh­ne a nedá vám to pokoj, dokud nedo­jde­te ke kon­ci, kte­rý je nade­vše řád­ně vygra­do­va­ný. A když vez­mu v úva­hu obtíž­ná téma­ta, kte­rý­mi byla kni­ha pro­stou­pe­na, nemo­hu nic jiné­ho než s nad­še­ním kon­sta­to­vat, jak se kni­ha vyved­la. Prostituce, chu­do­ba, smr­tí­cí nemo­ci, nená­vist a závist... to vše a mno­hem více bylo vylí­če­no tak pře­svěd­či­vě a při­ro­ze­ně záro­veň, že ve mně ješ­tě teď zůstá­vá mra­zi­vý pocit z teh­dej­ší nelí­tost­né doby.

Neskutečně čti­vé, prav­di­vé, záživ­né a nauč­né záro­veň. Jednoznačně dopo­ru­ču­ji všem! Zbystřit by navíc měli stu­den­ti, kte­rým jsou nud­né hodi­ny děje­pi­su pro svou nezá­živ­nost nedo­sta­ču­jí­cí a radě­ji by ame­ric­ký život v 50. letech zaku­si­li „na vlast­ní kůži“. Po pře­čte­ní Potrhaných kří­d­lech mi totiž dáte za prav­du, že autor­či­no vyprá­vě­ní je tak skvě­le důvě­ry­hod­né, že máte pocit, jako bys­te pro­ži­li kus živo­ta prá­vě v New Orleans, s chytrou, sta­teč­nou a inspi­ra­tiv­ní hlav­ní hrdin­kou Josie po svém boku.


  • Autor: Ruta Sepetysová
  • Žánr: svě­to­vá belet­rie, spo­le­čen­ský román, román
  • Nakladatelstvi: COOBOO
  • Datum vydá­ní: 12.05.2014

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 199 Kč.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57893 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53319 KB. | 21.09.2021 - 15:43:23