Kritiky.cz > Recenze knih > Potřebuji tvou lásku - je to pravda? Ano? Ne?

Potřebuji tvou lásku - je to pravda? Ano? Ne?

Potrebuji tvou lasku

Kniha, kte­rou jsem zaži­la na vlast­ní kůži. Alespoň tak, jak to bylo mož­né. I tak to byla obrov­ská zku­še­nost, kte­rá mi při­nes­la slzy, pře­kva­pe­ní, stud, uvol­ně­ní a radost ze živo­ta. A nejde o žád­né zázra­ky na počká­ní.

Ne nadar­mo se meto­da, o kte­ré Byron Katie píše a kte­rou vyu­ču­je, jme­nu­je The Work (Práce). Zapotila jsem se vel­mi. Ale začně­me od začát­ku. Tuto kni­hu jsem totiž po prv­ních něko­li­ka strán­kách vztekle odlo­ži­la s tím, že chtít po ženě, kte­rá je týra­ná, aby si sama sáh­la do svě­do­mí a po rodi­čích, aby si před­sta­vi­li svůj život ve chví­li, kdy jejich děti zemřou, je čiré bláz­nov­ství.

Když prv­ní emo­ce pomi­nu­ly… kni­ha vypa­da­la jinak

To, co jsem s kni­hou pro­ži­la, se nako­nec uká­za­lo jako nor­mál­ní reak­ce, kte­rou pro­jde snad kaž­dý, kdo si uvě­do­mí až v tuto chví­li, že se chce pohnout z mís­ta a chce si pomoct. Je to ta vůle, kdy jste ochot­ni si při­znat své vlast­ní chy­by, své chyb­né smýš­le­ní a začít na něm aktiv­ně pra­co­vat. Tyto extrém­ní pří­pa­dy, kte­ré mne na kni­ze vadi­ly jsem poslé­ze vyhod­no­ti­la i jako tako­vé zdvi­že­né prs­ty a vykřič­ní­ky, kte­ré oprav­du nemu­sí­te zaží­vat do mor­ku kos­tí, ale dob­ře na nich pozná­te, jak meto­da The Work pra­cu­je, prá­vě pro­to, že to téma je tak křikla­vé.

Otázky, kte­ré se tu kla­dou, jsou v pod­sta­tě typu „Je to prav­da, je to sku­teč­ně prav­da?“ „Jak by se mi žilo, jaká bych byla, kdy­bych této myš­len­ce nevě­ři­la, kdy­bych s ní neži­la?“ Jsou to zásad­ní otáz­ky, kte­ré v růz­ných obmě­nách může­te pou­žít v kaž­dé myš­len­ko­vě a emoč­ně stre­su­jí­cí situ­a­ci. Dále se tyto otáz­ky také otá­čí, do pro­ti­kla­du, smě­rem k sobě i k ostat­ním.

Podívejte se na ukáz­ku:

Ukázka:

Kým bych byla, kdy­bych nevě­ři­la myš­len­ce „jest­li mě milu­ješ, udě­láš, co chci?“ Co kdy­by mou mys­lí pro­lét­la jako vzduch?

Nevedla bych si o tobě žád­né zázna­my. Nezaobírala bych se tím, zda něja­ký tvůj čin zna­me­ná, že mě milu­ješ nebo nemi­lu­ješ. Pokud bys zrov­na neu­dě­lal to, co chci, nemě­la bych s tím pro­blém. Pochopila bych, proč jsi to neu­dě­lal a proč to pro tebe bylo v tu chví­li správ­né, a pokud bych tomu nero­zu­mě­la, zepta­la bych se tě. Nezvala bych si to osob­ně. Zůstala bych klid­ná a šťast­ná. Pokud bych po tobě chtě­la věc, kte­rou bych si moh­la dát i sama, jed­no­du­še bych to udě­la­la. Bez myš­len­ky „kdy­bys mě milo­val, udě­lal bys, co chci“ bych se vrá­ti­la k sobě samé. Uvědomila bych si, že tě milu­ji, a vrá­ti­la se k vlast­ní čin­nos­ti. Byl bys pro mne jed­no­du­še někým, koho milu­ji a na kom mi zále­ží. Byla bych mno­hem klid­něj­ším a šťast­něj­ším člo­vě­kem. Byla bych za tebe vděč­ná. Měla bych se víc ráda.

A pak jsem kon­tak­to­va­la čes­kou kouč­ku

Kniha Byron Katie mne zau­ja­la a pro­to­že jsem měla stá­le pocit, že meto­dě pří­liš nero­zu­mím, či spíš ji neu­mím ucho­pit emoč­ně, kon­tak­to­va­la jsem čes­kou jedi­nou ofi­ci­ál­ní kouč­ku The Work, a záro­veň autor­ku před­mlu­vy v této kni­ze, Lucii Novákovou. Ta mne meto­du uká­za­la a pro­šla jsem si vlast­ně dvě­ma hodi­na­mi, dvě­ma lek­ce­mi Práce. Zpocená jsem byla. Do mor­ku kos­tí zni­če­ná… ale šťast­ná. Šťastná i z toho, že jsem obje­vi­la meto­du, kte­rá pra­cu­je niko­liv duchov­ně, ale logic­ky. Která nena­bí­zí zázra­ky na počká­ní bez při­či­ně­ní, ale vyža­du­je tvr­dý dril, a to kaž­do­den­ní. Přesto, nebo prá­vě pro­to – je to ide­ál­ní meto­da pro Čechy. Povídaly jsme si i o jed­not­li­vých národ­nos­tech, pro­to­že Lucie pra­cu­je na help lin­ce v ang­lič­ti­ně, když tam je ona, tak si popo­ví­dá­te i čes­ky (info najde­te pod strán­ka­mi autor­ky) a prá­vě Češi se k této u nás ne moc zná­mé meto­dě uchy­lu­jí v pří­pa­dě, že už všech­na duchov­ní nebo psy­cho­lo­gic­ká cvi­če­ní u nich selha­la. Musím říci, že jsem měla po kaž­dé lek­ci vel­ké zdra­vot­ní pro­blémy, kte­ré psy­cho­so­ma­tic­ky sou­vi­se­ly s tím, co jsme řeši­ly. A také jsem se zača­la do kni­hy zno­vu vra­cet a lépe pro­ni­kat do celé meto­dy.

Je to jed­na z knih, kte­rou napros­to jinak vní­má­te, když jste nezna­lí, a úpl­ně jinak z ní čer­pá­te infor­ma­ce, pokud do meto­dy The Work oprav­du pro­nik­ne­te. A kdo se nebo­jí hráb­nout pod svůj vlast­ní kobe­rec, kte­rý je nacpa­ný tím, co jsme pod něj zako­pa­li, ten tuto meto­du pocho­pí i z kni­hy, osvo­jí si a…

… výho­dou meto­dy The Work je prá­vě to, že nepo­tře­bu­je­te časem kou­če. Stáváte se sami sobě kou­čem.

V minu­lých dnech jsem nara­zi­la ješ­tě na uni­kát­ní roz­ho­vor s Byron Katie pro čes­kou tele­vi­zi. Mrkněte.

http://eliatv.cz/katie-byron-metoda-the-work/5352

O autor­ce:

Byron Katie je ame­ric­ká lek­tor­ka, spi­so­va­tel­ka, kte­rá pre­zen­tu­je ve svých dílech a semi­ná­řích svůj vlast­ní postup ke zlep­še­ní živo­ta nazý­va­né­ho „The Work“ (Práce), nebo také „meto­da dota­zo­vá­ní“. Své poznatky upev­ni­la a roz­ší­ři­la při prá­ci s lid­mi s poru­cha­mi pří­jmu potra­vy, ve věz­ni­cích nebo v nemoc­ni­cích či v útul­cích pro obě­ti domá­cí­ho nási­lí. Ve zkrat­ce je její Práce zod­po­vě­ze­ní si čtyř jed­no­du­chých otá­zek ve smys­lu Je prav­da to, co si mys­lím, vím urči­tě, že to JE prav­da? Jak se cítím, když mys­lím na své domněn­ky a jak s nimi mohu pra­co­vat dál… Našla tak základ ke všem svým kni­hám a ten postup­ně roz­ví­je­la. Žije v Texasu a více infor­ma­cí o ní najde­te na www.thework.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com , 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková26. prosince 2016 Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte se zmást názvem, žádné vyprávění se nekoná. Pes Blůma ví, že kdyby se začal učit ve stáří, […]
  • Samuel Bjørk: V lese visí anděl20. června 2016 Samuel Bjørk: V lese visí anděl V lese visí anděl je detektivka a hned první věta prozradí, že příběh píše opět chladný sever. „Na porodním sále v  hønefosské nemocnici v  okrese Ringerike se 28. srpna 2006 narodila […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]