Kritiky.cz > Zajímavosti > Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít

Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít

word image 3

Dnešní doba nahrá­vá glo­ba­li­za­ci. Když je to potře­ba, díky inter­ne­tu je mož­né vyhle­dat vel­ké množ­ství cizo­ja­zyč­ných mate­ri­á­lů a návo­dů. Někdy ale sta­čí i jen oby­čej­ná del­ší kon­ver­za­ce s vaši­mi zná­mý­mi z jiné­ho kon­ce svě­ta. V kaž­dé z těch­to situ­a­cí je dob­ré mít po ruce kva­lit­ní­ho pomoc­ní­ka pro pře­klad psa­né­ho tex­tu. Víte, kte­ré mezi ně pat­ří?

Už jste to asi někdy zaži­li. Koupili jste si novou tele­vi­zi, tele­fon nebo počí­tač od kte­ré­ho jste hned po zapnu­tí vyho­di­li návod. Jenže, roky ply­nou a najed­nou se uká­že, že bys­te se do manu­á­lu obslu­hy potře­bo­va­li na chvil­ku podí­vat. A tak si sed­ne­te k inter­ne­tu a dou­fá­te, že obje­ví­te pří­sluš­ný návod onli­ne.

Zadaří se. Posléze se ale uká­že, že návod, kte­rý jste našli je v něm­či­ně, nebo tře­ba ve fran­couz­šti­ně.

TIP: Anglický pře­kla­dač tex­tů - https://prekladacvetonline.cz/anglicko-cesky-prekladac/

Problém bývá i psa­ní růz­ných semi­nár­ních pra­cí, ke kte­rým nema­jí stu­den­ti dosta­teč­né množ­ství čes­ky psa­ných pod­kla­dů. Nezbývá pro­to nic jiné­ho než se poku­sit zapá­t­rat v rele­vant­ních cizo­ja­zyč­ných zdro­jích. Ty je ale potře­ba nějak pře­lo­žit, pro­to­že jinak nedo­jde k jejich pocho­pe­ní a ani k jejich pou­ži­tí v pra­xi.

Jaké nástro­je může­te vyzkou­šet?

Důležitost kvalitního překladu

Jestli se řadí­te k mlad­ší gene­ra­ci, pak asi víte, že na inter­ne­tu exis­tu­je celé odvět­ví, kte­ré se zamě­řu­je na vtip­né, trap­né a někdy i zce­la nevhod­né chy­by v pře­kla­dech.

Ačkoliv se to může stát napros­to kaž­dé­mu, vel­ké množ­ství chyb se sou­stře­ďu­je na pře­kla­dy asij­sky psa­ných tex­tů. Nejde jen o špat­ně pře­lo­že­né názvy jídel v jídel­ních líst­cích, ale i o zce­la špat­ně napsa­né názvy pro­vo­zů.

Používání pře­kla­da­čů je ale hoj­ně vyu­ží­vá­no i:

 • U zpra­vo­daj­ských a hob­by por­tá­lů
 • Ve fir­mách (napří­klad kvů­li pře­kla­du mate­ri­á­lů mateř­ské poboč­ky)
 • Ve škol­ních pra­cích někte­rých stu­den­tů

I když se pou­ži­tí oby­čej­né­ho pře­kla­da­če jeví jako nej­lep­ším mož­ným řeše­ním (ušet­ří čas, ner­vy i pení­ze), dost čas­to dojde k tomu, že si daný uži­va­tel při­vo­dí jen tra­pas.

Většinou se do pře­kla­da­čů zadá­va­jí del­ší mate­ri­á­ly, kte­ré po pře­lo­že­ní nechce nikdo číst. Kvůli tomu vzni­ká vel­ké množ­ství neod­ha­le­ných chyb, kte­ré kaž­dé­mu čte­ná­ři pro­zra­dí, že jde o text, kte­rý byl vyge­ne­ro­ván umě­le.

Takové pře­kla­dy trpí:

 • Špatným slo­vosle­dem
 • Na slov­ní spo­je­ní, kte­ré nema­jí logi­ku
 • Špatným sklo­ňo­vá­ním

Nezřídka se stá­vá, že někte­rá slo­va pře­kla­da­če nepře­lo­ží vůbec, nebo jim dají úpl­ně jiný význam. Počítač si může vybí­rat z mno­ha růz­ných vari­ant pře­kla­du kaž­dé­ho jed­no­ho slo­va. Oproti lidem nemá cit pro to, kte­ré slo­vo se k dané­mu kon­tex­tu hodí nej­lé­pe.

Dostupné nástroje

Způsobů, jak se dobe­re­te kva­lit­ní­ho, nebo ale­spoň smys­lu­pl­né­ho pře­kla­du je něko­lik.

Vyzkoušet může­te:

 • Překlad za pomo­ci hod­ně dob­ré­ho pře­kla­da­če (hoj­ně vyhle­dá­va­ný je tře­ba němec­ký pře­kla­dač, ale i někte­ré jiné)
 • Překlad na kla­sic­kém pře­kla­da­či od spo­leč­nos­ti Google, kte­rý poslé­ze upra­ví­te do při­ja­tel­né podo­by
 • Slovník onli­ne, kte­rý se hodí pro pří­pad, že vám nejde pře­lo­žit jen něko­lik jed­not­li­vých slov
 • Papírový slov­ník (ale to už je tro­chu old scho­ol řeše­ní)

Pokud jste fir­ma, nebo jiná spo­leč­nost, kte­ré zále­ží na kva­lit­ně pře­lo­že­ných webo­vých strán­kách a mate­ri­á­lech, řeše­ním pro vás může být i najmu­tí pro­fe­si­o­nál­ní­ho pře­kla­da­te­le. Samozřejmě, ten si za své služ­by nechá nále­ži­tě zapla­tit. Zvlášť, pokud po něm poža­du­je­te čes­ký pře­klad z hod­ně exo­tic­kých jazy­ků. Na dru­hou stra­nu bude­te mít jis­to­tu, že v pře­kla­du nebu­dou zby­teč­né chy­by, kte­ré jako laik nemů­že­te odhad­nout.

Dodatečná kontrola

I když vás tla­čí čas, neza­po­meň­te na finál­ní kon­t­ro­lu pře­lo­že­né­ho tex­tu. I přes veš­ke­rou sna­hu vám mohou někte­ré chy­by cel­kem snad­no utéct.

Kontrolu může­te pro­vést tak, že:

 • Si celý text pře­čte­te nahlas
 • Dáte text pře­číst něko­mu dal­ší­mu
 • Text ote­vře­te ve Wordu a povo­lí­te si zvý­raz­ně­ní chyb
 • Přeložený text nechá­te ule­žet a poté se k němu vrá­tí­te v jiný den

Během hla­si­té­ho čte­ní si všim­ne­te, že vám někte­rá věta nedá­vá smy­sl. Také odha­lí­te chy­by ve slo­vosle­du, nebo nesho­dy pod­mě­tu s pří­sud­kem. Úplně od věci není ani pře­for­mu­lo­vá­ní někte­rých těž­ko­pád­ných vět.

V pří­pa­dě, že dáte text pře­číst něko­mu dal­ší­mu zís­ká­te i zce­la nový a nezá­vis­lý pohled na vaši prá­ci. Cizí oči si také lépe všim­nou někte­rých neod­ha­le­ných chyb. (Po čase člo­věk zís­ká­vá vůči svým chy­bám v tex­tu sle­po­tu.) Kontrola pra­vo­pi­su ve Wordu pak už jen ozna­čí drob­né kos­me­tic­ké chy­by, tak­že bude­te mít jis­to­tu, že pře­lo­že­ný text je po všech strán­kách per­fekt­ní.

Jakým způ­so­bem k pře­kla­dům při­stu­pu­je­te vy?

 • TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!26. června 2020 TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět! Westerny patří mezi filmovou klasiku, která má bezpochyby dodnes stále mnoho fanoušků. Po dekády už malí kluci vzhlíželi k neohroženým westernovým hrdinům s kolty u pasu. Je to nepochybně […] Posted in Zajímavosti
 • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […] Posted in Zajímavosti
 • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […] Posted in Zajímavosti
 • Marihuana ve filmech6. května 2020 Marihuana ve filmech Slavná droga je vyskytuje v mnoha filmech. Některé byly úspěšné, některé méně. V našem rekapitulačním článku jsem Vám sepsal ty nejznámější marihuanové filmy. Americká krása Americká […] Posted in Zajímavosti
 • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […] Posted in Zajímavosti
 • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […] Posted in Zdraví
 • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
 • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […] Posted in Pro muže
 • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov

Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít
Hodnocení: 3.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...