Kritiky.cz > Recenze knih > Potrava pro duši. Kniha, která vám srovná člověka...

Potrava pro duši. Kniha, která vám srovná člověka...

Potrava pro dusi obalka web

Tak, o téhle kni­ze lze říci, že by asi měla být zaká­za­ná. Protože pří­liš odha­lu­je lid­skou duši a při­vá­dí nás k sobě samým. Výborná kni­ha, kte­rá uka­zu­je na boles­ti sou­čas­né­ho svě­ta. A to až snad pří­liš dlou­hým prs­tem. A to je prá­vě její vel­ká výho­da… Odnáším si z ní bola­vé pozná­ní, větič­ku, kte­rá se mi zasek­la do duše, do srd­ce, do moz­ku a je tam už sko­ro dru­hý měsíc. A je stá­le stej­ně nepo­ho­dl­ná. Věta o tom, že spěch je zdro­jem utr­pe­ní, a opět zase spě­chem, stre­sem a pře­pra­co­va­nos­tí se sna­ží­me této boles­ti unik­nout. Jak v zača­ro­va­ném kru­hu, jak uštvá­va­né myši v kolo­to­či pro křeč­ky. Máte-li potře­bu, tou­hu nebo život­ní nut­nost říci tomu vše­mu dost, pak je toto jed­na z nej­lep­ších knih.

Zkušenosti, drob­né rady, cvi­če­ní, kte­rá vám obna­ží duši

Autorka v této kni­ze spo­ju­je své poznatky, své zku­še­nos­ti, své zpo­vě­di, kte­ré jsou čas­to odra­zem lid­ské­ho dna, myš­le­nek, pochyb, pros­tě vše­ho toho, co jsme kaž­dý někdy urči­tě zažil. Propojuje to potom i se svou psy­cho­lo­gic­kou pra­xí a snad při­dá­vá i pěk­nou hrst oby­čej­né­ho lid­ské­ho rozu­mu. Přirozenosti. Protože čas­to­krát jsem si říka­la, vždyť ona má tak jed­no­du­chou prav­du, proč mě to nena­padlo? Najednou jsem si uvě­do­mi­la, že mě to vlast­ně napa­da­lo, ale díky napros­to nelo­gic­ké­mu nasta­ve­ní spo­leč­nos­ti, výcho­vy, jsem tyto myš­len­ky pova­žo­va­la za nepa­t­řič­né. I jen to, že jsem tře­ba podob­ně jako autor­ka smýš­le­la v dobách koje­ní, těho­ten­ství, šes­ti­ne­dě­lí….

„Slyšela jsem, že rodič v prů­bě­hu prv­ní­ho roku dítě­te při­jde v prů­mě­ru o tisíc hodin spán­ku. Když jsem tohle čís­lo vyná­so­bi­la dvě­ma dět­mi, pocho­pi­la jsem, že mě můj vstup do mateř­ství nepři­pra­vil o plnou nádrž na jeden zátah, ale že jsem si své vyčer­pá­ní „vyslou­ži­la“ hodi­nu po hodi­ně. Své úna­vy jsem si všimla až ve chví­li, kdy už byla z obou dětí bato­la­ta a moje bdě­lé sny o výle­tu do láz­ní se zača­ly podo­bat spí­še poby­tu v nemoc­ni­ci.

Áá, to by byla pará­da, kdy­bych moh­la zazvo­nit zvon­kem na obslu­hu (na sest­ru?), kte­rá by mě všu­de vozi­la (na inva­lid­ním vozí­ku?), abych nemu­se­la nikam cho­dit, a navíc bych nemu­se­la vařit ani jíst (že by nit­ro­žil­ní výži­va?) – hlu­bo­ký povzdech…

Přála bych si říct, že to byl jedi­ný pro­jev mé úna­vy. To, jaké výcho­vy se v oněch prv­ních letech dostá­va­lo mému dru­hé­mu dítě­ti, mě však pře­svěd­ču­je o pra­vém opa­ku. Musím při­znat, že večer­ní uklá­dá­ní naší dce­ry se od uklá­dá­ní její­ho star­ší­ho bra­t­ra liši­lo tak zásad­ním způ­so­bem, až se to sko­ro sty­dím při­znat… Jako by náš syn létal večer co večer prv­ní tří­dou (prv­ní tří­dou dob dáv­no minu­lých) a naše dce­ra byla napa­so­va­ná v turis­tic­ké tří­dě hned ved­le zácho­dů.“

A dal­ší ukáz­ka, kte­rá míří do čer­né­ho v mno­hých dám­ských živo­tech…

„Svobodná mat­ka Kara díky obdob­né refle­xi při­šla na to, že je na čase ukon­čit nezá­vaz­ný vztah, kte­rý momen­tál­ně měla. „Když se zamys­lím nad tím, co mi ten můj život říká, vidím, že jsem se až pří­liš sna­ži­la, aby můj sou­čas­ný vztah fun­go­val. Úplně jsem se vyčer­pa­la tím, jak jsem se své­ho part­ne­ra sna­ži­la pře­dě­lat v něco, co není, v nadě­ji, že bude stát o dlou­ho­do­bý záva­zek a sta­ne se trva­lou sou­čás­tí živo­ta mého syna. Když jsem se před pár dny pro­chá­ze­la mezi poli a pozo­ro­va­la, jak na nich ros­te obi­lí, najed­nou jsem si uvě­do­mi­la, že všech­ny věci se v prů­bě­hu času čím dál víc stá­va­jí tím, čím ve své pod­sta­tě jsou. Nemůžete pře­dě­lat soju na kuku­ři­ci, a ani já ho nemo­hu pře­dě­lat na něco, čím ve své pod­sta­tě není.“

Umění této kni­hy je najít bola­vé mís­to a ošet­řit ho

Samozřejmě kaž­dé­ho v této kni­ze oslo­ví něco jiné­ho, pod­le toho, kde je jeho vlast­ní bolest. Je to dle mého názo­ru jed­na z knih, kte­rá nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem dostá­la své­mu názvu  - je to oprav­du POTRAVA PRO DUŠI.  Karem doká­za­la doslo­va vypích­nout nej­čas­těj­ší lid­ské pro­hřeš­ky pro­ti své vlast­ní duši, to, co nás v dneš­ní době nej­víc pálí a sesta­vi­la oněch šest klí­čo­vých změn, témat, kte­rá je dob­ré si uvě­do­mit. Pokud změ­ní­me pří­stup k sobě samým, změ­ní se i svět kolem.

Prý… A jest­li si Potravu pro duši pře­čte­te, pojme­te vel­kou tou­hu to zku­sit. Život je pří­liš cen­ný na to, aby se to nezku­si­lo, co mys­lí­te?

O autor­ce:

Karen Horneffer-Ginter, Ph.D. už více než 16 let vede psy­cho­lo­gic­kou pra­xi a vyu­ču­je jógu a medi­tač­ní tech­ni­ky. Přednášela stu­den­tům post­gra­du­ál­ních obo­rů a zdra­vot­ní­kům, ved­la uni­ver­zit­ní stu­di­um holis­tic­ké zdra­vot­ní péče a spo­luza­lo­ži­la Centrum pro psy­cho­te­ra­pii a osob­ní roz­voj v Kalmazoo ve stá­tě Michigan v USA. Cílem Kareniny prá­ce je uká­zat lidem ces­tu zpět k moud­ros­ti jejich vnitř­ní­ho živo­ta návra­tem k emo­cím a čin­nos­tem, jež se v dneš­ním ruš­ném kaž­do­den­ním živo­tě ztrá­ce­jí: vnitř­ní­mu  poko­ji, péči o sebe, kre­a­ti­vi­tě, rados­ti, humo­ru, vděč­nos­ti a sou­ci­tu. Jejím cílem je pod­po­ro­vat lidi v hle­dá­ní a nale­ze­ní poci­tu rov­no­váhy a posvát­nos­ti, pro­vá­ze­jí­cí jejich živo­ty. Více: www.karenhg.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2016Potrava_pro_dusi_obalka_web


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby6. března 2018 Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby Knihu Žítkovské bohyně jsem nedočetla. Skončila jsem u těch lesbických a sadistických scén a pak jen lehce sem tam dočetla ze zvědavosti ke konci knihy a no, řekněme budiž. Spisovatelka […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]